*
*
*
*
* Pflichtfelder

 Hinzugefügt zu Ihren Favoriten

 Thank you for your feedback!

Globalna polityka prywatności dostawcy - Polish

Ostatnia aktualizacja: Maj 2018

Spis treści

1. Wprowadzenie
Firma Hager wraz ze swoimi spółkami zależnymi („Hager”, „my” lub „nas”) wydała niniejszą Globalną politykę prywatności dostawcy (zwaną dalej „Polityką”), aby przedstawić sposób postępowania z Danymi Osobowymi, które posiadamy o naszych Dostawcach (zwanych dalej „Dostawcami”).

Szanujemy prawo do prywatności osób fizycznych i zobowiązujemy się do odpowiedzialnego i zgodnego z obowiązującym prawem postępowania z Danymi Osobowymi. Niniejsza Polityka przedstawia Dane Osobowe, które gromadzimy i przetwarzamy na temat naszych Dostawców, cele ich przetwarzania oraz prawa Dostawców z nimi związane.

W razie jakichkolwiek wątpliwości odnośnie obowiązujących norm lub jakichkolwiek uwag lub pytań dotyczących niniejszej Polityki, prosimy o kontakt z nami w sposób opisany w sekcji poniżej „Dane kontaktowe”.

2. Definicje
Hager” oznacza firmę główną i każdą firmę lub każdy podmiot, który jest w sposób bezpośredni lub pośredni kontrolowany przez firmę główną lub jest pod wspólną kontrolą firmy, gdzie kontrola oznacza (i) bezpośrednie lub pośrednie posiadanie lub kontrolowanie ponad 50% udziałów w głosach danej firmy lub podmiotu, lub (ii) możliwość kontrolowania aktywności danego podmiotu na podstawie praw umownych.

Dane osobowe” oznaczają wszelkie informacje odnoszące się do zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osoby fizycznej, która jest osobą kontaktową Dostawcy. Osoba możliwa do zidentyfikowania to taka osoba, która może być zidentyfikowana bezpośrednio lub pośrednio, w szczególności poprzez odniesienie do numerów identyfikacyjnych, takich jak nazwisko, numer identyfikacyjny, dane dotyczące lokalizacji, identyfikator internetowy lub do jednego czy więcej znaków szczególnych związanych z jej tożsamością fizyczną, fizjologiczną, genetyczną, psychiczną, ekonomiczną, kulturową czy społeczną.

„Przetwarzanie” lub „Przetworzone” oznacza jakiekolwiek operacje wykonywane na Danych Osobowych, niezależnie od tego czy są tą operacje zautomatyzowane, takie jak: zbieranie, rejestrowanie, organizowanie, strukturyzowanie, przechowywanie, adaptowanie lub zmienianie, odzyskiwanie, konsultowanie, użycie, ujawnienie poprzez przekazanie, rozpowszechnianie lub w inny sposób udostępnianie, porządkowanie lub połączenie, ograniczenie, usunięcie lub zniszczenie.

Dostawca” oznacza jakiegokolwiek dostawcę, sprzedawcę, dystrybutora, pośrednika w sprzedaży, doradcę przedstawiciela, profesjonalnego doradcę, agencje pośredniczące (oferujące wszystkie typy pracowników dorywczych i niestałych), niezależnych pracowników i wszelkie podmioty zewnętrzne, z którymi firma Hager nawiązała relacje biznesowe i które świadczą Hager usługi lub dostarczają produkty.

3. Podmiot odpowiedzialny za przetwarzanie danych osobowych
Każda spółka zależna firmy Hager jest odpowiedzialna za Przetwarzanie Danych Osobowych, które zbiera od swoich Dostawców. Aby uzyskać więcej informacji dotyczących spółki zależnej Hager, która jest administratorem danych, prosimy o skontaktowanie się z nami w sposób wskazany poniżej w sekcji „Dane kontaktowe”.

4. Typy gromadzonych przez nas danych osobowych
W kontekście relacji z firmą Hager, firma może przetwarzać następujące Dane Osobowe swoich Dostawców.

 • Dane identyfikacyjne – takie jak nazwa, zdjęcia.
 • Dane kontaktowe – takie jak adres firmy, numer telefonu, adres e-mail itd.
 • Dane zawodowe – takie jak stanowisko, stowarzyszona organizacja, lokalizacja biura, umiejętności i kompetencje itd.
 • Dane finansowe – takie jak numer konta, dane bankowe i raporty kredytowe.
 • Krajowe numery identyfikacyjne – takie jak identyfikator podatkowy, numer VAT oraz numer ubezpieczenia społecznego.
 • Dane dotyczące historii sprzedaży związanej z nami.
 • Przeglądy historii danej osoby, takie jak rejestry kryminalne.
 • Nagrania z kamery przemysłowej i nagrania głosowe.
 • Rejestry czasowe pracowników.
 • Dane dotyczące lokalizacji niektórych Dostawców.

5. Cele przetwarzania danych osobowych
Gromadzimy i przetwarzamy Dane Osobowe naszych Dostawców do następujących celów:

 • do celów związanych z ogólnym zarządzaniem relacjami biznesowymi w Hager oraz do celów związanych z umową;
 • do zarządzania codziennymi działaniami biznesowymi, takimi jak dokonywanie płatności;
 • do zarządzania wszelkimi pytaniami, skargami lub reklamacjami związanymi z usługami świadczonymi na rzecz Hager;
 • do celów marketingowych, reklamy i public relations w związku z prowadzoną działalnością biznesową Hager, produktami i usługami oraz w celu informowania naszych Dostawców o ważnych wydarzeniach odbywających się w firmie Hager;
 • do zarządzania profilami kont Dostawców na naszych stronach internetowych (np. My Hager, MyDiagral) oraz uzyskiwania dostępu do tych profili;
 • gdy jest to konieczne do celów związanych z zapewnieniem zgodności z obowiązującymi przepisami, na podstawie zezwolenia sądowego lub do celów związanych z korzystaniem lub obroną praw spółek zależnych Hager;
 • do pomocy w skuteczniejszym i wydajniejszym prowadzeniu naszej działalności lub sprawdzania i poprawy jakości naszych produktów i/lub usług;
 • do celów związanych z prowadzeniem badań i rozwojem różnych partnerów Hager;
 • do zapewnienia edukacji i szkoleń technicznych naszym Dostawcom;
 • do celów związanych z badaniem naruszeń prawa lub pogwałcenia innych zasad Hager, warunków umowy, kart etycznych i kodeksów postępowania, także przypadków zgłoszeń za pośrednictwem Infolinii ds. Etyki;
 • do celów związanych z bezpieczeństwem budynku i nadzorem wideo;
 • do celów związanych z umożliwieniem dostępu do Dostawców oraz do rejestracji czasowej;
 • do lokalizowania niektórych Dostawców do celów związanych z bezpieczeństwem;
 • do analizy i pomiarów wydajności;
 • do wykonywania nagrań telefonicznych związanych z zapewnieniem jakości;
 • do dostosowania i profilowania online i offline.

6. Zgodność przetwarzania z prawem
Gromadzimy i przetwarzamy Dane Osobowe wtedy, gdy to konieczne do wykonywania postanowień Umowy zawartej z Dostawcą (tj. w celu zarządzania relacjami biznesowymi z Dostawcą). W niektórych przypadkach, może wystąpić konieczność przetworzenia Danych Osobowych dla zapewnienia zgodności z obowiązującymi przepisami. W takim przypadku, Przetwarzanie Danych osobowych jest konieczne po to, abyśmy mogli zapewnić zgodność z wymaganiami ustawowymi lub umownymi. Bez Danych Osobowych nie jesteśmy w stanie zarządzać relacjami z naszymi Dostawcami, ani przestrzegać obowiązujących przepisów.

W sytuacjach, w których jest to wymagane na mocy obowiązujących przepisów, przed przetworzeniem Danych Osobowych poprosimy o zgodę Dostawcę (np. do celów geolokalizacji niektórych Dostawców w naszych obiektach).

We wszystkich innych przypadkach, będziemy przetwarzać Dane Osobowe, gdy przetwarzanie będzie uzasadnione z punktu widzenia naszych interesów i nie będzie nadrzędne w stosunku do interesów ochrony danych osobowych lub podstawowych praw i wolności (np. w kontekście naszych ogólnych wewnętrznych działań biznesowych).

7. Komu udostępniamy dane osobowe
Dbamy o to, aby dostęp do Danych Osobowych mieli tylko ci, którzy wymagają takiego dostępu w celu wykonywania zadań i obowiązków oraz podmioty zewnętrzne, które mają prawnie uzasadniony cel do uzyskania do nich dostępu. Za każdym razem, gdy zezwalamy podmiotom zewnętrznym na dostęp do Danych Osobowych, wdrażamy odpowiednie środki, aby zapewnić, że informacje zostaną wykorzystane w sposób zgodny z niniejszą Polityką oraz, że zostaną zachowane bezpieczeństwo i poufność tych informacji.

7.1 Ujawnienie danych spółkom zależnym Hager
Możemy udostępnić Dane Osobowe lub zapewnić do nich dostęp innym spółkom zależnym Hager dla ułatwienia zarządzania i administrowania kontami naszych Dostawców oraz do innych uzasadnionych prawnie celów biznesowych.

7.2 Ujawnienie danych zewnętrznym dostawcom usług
Oprócz tego udostępniamy niektóre Dane Osobowe podmiotom zewnętrznym, które świadczą nam usługi związane z przetwarzaniem danych, na przykład w kontekście usług zarządzania lub wsparcia platform IT, usługi dotyczące infrastruktury i aplikacji, marketingu, analizy danych itd. Możemy także ujawnić Dane Osobowe zewnętrznym konsultantom, prawnikom i doradcom zgodnie z obowiązującymi przepisami o ochronie danych

7.3 Ujawnianie danych władzom publicznym
Ujawniamy także Dane Osobowe władzom publicznym, takim jak krajowe organy społeczne lub podatkowe, zgodnie z obowiązującymi przepisami.

7.4 Ujawnianie danych innym podmiotom zewnętrznym
Możemy także ujawniać Dane Osobowe innym podmiotom zewnętrznym z innych powodów prawnych, w tym:

 • po to, aby wywiązać się z naszych zobowiązań prawnych, w tym w sytuacjach, gdy konieczne jest przestrzeganie prawa, regulacji lub umowy lub w celu udzielenia odpowiedzi na nakaz sądowy, postępowanie administracyjne lub sądowe, w tym między innymi wezwanie do sądu, audyt rządowy lub nakaz przeszukania;
 • w celu udzielenia odpowiedzi na prawne wnioski władz publicznych (w tym w celach związanych z bezpieczeństwem narodowym lub egzekwowaniem prawa);
 • w razie konieczności ustalenia, wykonania lub obrony przed potencjalnym, zapowiedzianym lub bieżącym sporem;
 • gdy jest to konieczne w celu ochrony podstawowych interesów innej osoby;
 • w związku ze sprzedażą, przeniesieniem własności lub innym transferem całego lub części biznesu;
 • za zgodą Dostawcy.

8. Przechowywanie, bezpieczeństwo i przekazywanie danych osobowych poza UE/EOG
Hager przechowuje wszystkie Dane Osobowe na swoich serwerach znajdujących się w granicach i poza granicami Unii Europejskiej (UE) i Europejskiego Obszaru Gospodarczego (EOG). Hager zapewnia odpowiednie zabezpieczenia administracyjne, techniczne i fizyczne mające na celu zachowanie poufności i integralności Danych Osobowych oraz mające na celu ochronę przez przypadkowym lub bezprawnym zniszczeniem, przypadkową utratą, nieautoryzowaną zmianą, ujawnieniem lub dostępem, niewłaściwym wykorzystaniem oraz jakąkolwiek inną bezprawną formą przetwarzania Danych Osobowych znajdujących się w posiadaniu firmy. Zgodnie z przepisami o ochronie danych i obowiązującymi zasadami firmowymi, firma Hager zajmuje się bezpieczeństwem we wszystkich stosownych punktach infrastruktury technologicznej.

Firma Hager prowadzi swoją działalność na szczeblu globalnym i konsekwentnie w niektórych przypadkach może wystąpić konieczność przeniesienia niektórych Danych Osobowych do krajów innych niż te, w których pierwotnie Dane Osobowe zostały zgromadzone, na przykład po to, aby ułatwić zarządzanie relacjami z dostawcą na szczeblu globalnym. Niektóre z tych krajów mogą znajdować się poza UE/EOG. W takim przypadku, firma Hager wdroży właściwe i odpowiednie zabezpieczenia, aby zapewnić stosowny poziom ochrony Danych Osobowych, które zostały przeniesione poza UE/EOG, na przykład wprowadzając standardowe klauzule umowne UE z importerem danych lub wdrażając inne środki zapewniające odpowiedni poziom ochrony danych na mocy prawa UE. Aby uzyskać kopię wdrożonych zabezpieczeń na miejscu, prosimy o kontakt w sposób opisany poniżej w sekcji „Dane kontaktowe”.

9. Przechowywanie danych osobowych
Przechowujemy Dane Osobowe przez okres trwającej relacji z Dostawcą, a w innym przypadku zgodnie z obowiązującym prawem. Ogólnie oznacza to, że Dane Osobowe będą przechowywane do momentu zakończenia relacji umownych z Dostawcą i/lub tak długo, jak długo będziemy mieć uzasadnioną prawnie potrzebę biznesową. Dane Osobowe będą przechowywane do celów marketingu bezpośredniego do momentu zrezygnowania przez Dostawcę z otrzymywania informacji marketingowych.

10. Prawo do prywatności danych
Na mocy obowiązujących przepisów o ochronie danych, Dostawcy przysługują następujące prawa:

 • Prawo do uzyskania potwierdzenia, czy Dane Osobowe dotyczące Klienta są przetwarzane, a jeżeli tak prawo do uzyskiwania dostępu do Danych Osobowych oraz uzyskania ich kopii;
 • Prawo do sprostowania niedokładnych Danych Osobowych oraz skompletowania niepełnych Danych Osobowych;
 • Prawo do usunięcia Danych Osobowych oraz do ograniczenia Przetwarzania Danych Osobowych z pewnych względów prawnych.
 • Prawo do wniesienia sprzeciwu wobec Przetwarzania Danych osobowych ze względu na konkretną sytuację, gdy takie Przetwarzanie jest konieczne do celów uzasadnionych interesów Hager chyba, że Hager ma uzasadniony cel Przetwarzania Danych Osobowych;
 • Prawo do wnioskowania o przeniesienie Danych Osobowych, gdy Przetwarzanie opiera się na wyrażeniu zgody lub na podstawie umowy i Przetwarzanie odbywa się w sposób automatyczny.
 • Prawo do wycofania zgody w dowolnym momencie, jeżeli Przetwarzanie Danych Osobowych opiera się na wyrażeniu zgody. Wycofanie zgody nie wpłynie na zgodność z prawem Przetwarzania przeprowadzonego przed wycofaniem zgody, ani nie wpłynie na Przetwarzanie Danych Osobowych w oparciu o zgodne z prawem podstawy do Przetwarzania inne niż wyrażenie na nie zgody.
 • Prawo do zrezygnowania w dowolnym momencie z otrzymywania informacji marketingowych drogą elektroniczną, które wysyłamy do Dostawcy. Można skorzystać z tego prawa klikając odnośnik „zrezygnuj z subskrypcji” lub „zrezygnuj” znajdujący się w wysyłanych informacjach marketingowych. Aby zrezygnować z innych form marketingu (takich jak marketing pocztowy lub telemarketing), prosimy o kontakt z nami korzystając z danych kontaktowych podanych poniżej w sekcji „Dane kontaktowe”.
 • Prawo do złożenia skargi do władz zajmujących się ochroną danych w związku z gromadzeniem i wykorzystaniem Danych Osobowych. Dodatkowe informacje na ten temat można uzyskać u lokalnych władz zajmujących się ochroną danych. (Dane kontaktowe organów zajmujących się ochroną danych osobowych w Europejskim Obszarze Gospodarczym, w Szwajcarii i w niektórych krajach pozaeuropejskich są dostępne tutaj.)

Jeżeli Dostawca chce skorzystać z jakiegokolwiek z powyżej opisanych praw, prosimy o kontakt w sposób opisany poniżej w sekcji „Dane kontaktowe”. Odpowiemy na wszystkie wnioski otrzymane od osób fizycznych, które chcą skorzystać z przysługujących im praw do ochrony danych zgodnie z obowiązującymi przepisami o ochronie danych.

11. Aktualizacja Polityki
Niniejsza Polityka może zostać zaktualizowana w celu odzwierciedlenia wszystkich zmian w naszych praktykach związanych z prywatnością. W takich przypadkach, poinformujemy o nich na stronie internetowej HagerGroup, a w nagłówku Polityki umieścimy informacje o ostatniej aktualizacji. Zachęcamy do regularnego odwiedzania naszej strony internetowej w celu zapoznania się z najnowszą wersją niniejszej Polityki.

12. Referencje
Niniejszą Politykę mogą uzupełniać inne polityki i procedury (w tym w przypadkach, gdy jest to wymagane w celu przestrzegania przepisów o ochronie danych w różnych krajach), które znajdują się na naszej stronie internetowej HagerGroup.

13. Dane kontaktowe
Wszystkie pytania i wnioski związane z niniejszą Polityką oraz wszelkie wątpliwości prosimy kierować drogą elektroniczną na adres: vendorprivacy@hagergroup.com.

Bleiben Sie auf dem Laufenden! Melden Sie sich zu unserem Newsletter an, um immer die neuesten Informationen zu erhalten!