*
*
*
*
* Mandatory fields

 Added to your favourites

 Thank you for your feedback!

Globální zásady o ochraně osobních údajů zákazníků

Vydáno: říjen 2019

1. Úvod
2. Definice
3. Odpovědný subjekt za zpracování vašich osobních údajů
4. Typy osobních údajů, které shromažďujeme
5. Účely pro zpracování osobních údajů
6. Legitimnost zpracování
7. S kým sdílíme vaše osobní údaje
8. Uchovávání údajů a bezpečnost Převedení osobních údajů mimo EU/EEA
9. Zachování osobních údajů
10. Práva na ochranu vašich osobních údajů
11. Aktualizace těchto Zásad
12. Odkazy
13. 
Kontaktní údaje

1. Úvod
Společnost Hager SAS společně se svými pobočkami („Hager“, „my“ nebo „nás“) uveřejnila tyto Globální zásady o ochraně osobních údajů zákazníků (dále jen „Zásady“), abychom popsali, jak nakládáme s osobními údaji, které máme o našich zákaznících (dále jen jako „vy“).

Respektujeme právo na soukromí jednotlivce a jsme odhodláni pracovat s osobními údaji odpovědně a v souladu s příslušnými zákony. Tyto Zásady vysvětlují, které osobní údaje o vás shromažďujeme a zpracováváme, účely zpracování a práva, které při tom máte.

Pokud máte jakékoliv pochybnosti o příslušných standardech nebo máte jakékoliv komentáře nebo otázky o těchto Zásadách, kontaktujte nás, prosím, pomocí kontaktních údajů v části 14 níže.

2. Definice
„Zákazník“ znamená všichni stávající a budoucí zákazníci, kteří uzavřeli smlouvu se společností Hager nebo s jakoukoliv její pobočkou z důvodu nákupu produktů společnosti Hager a/nebo opatření služeb od společnosti Hager.

Osobní údaje“ jsou jakékoliv informace o identifikované nebo identifikovatelné fyzické osobě, která je zákazníkem. Identifikovatelná osoba je ta osoba, která může být identifikována, a to přímo nebo nepřímo, konkrétně pomocí identifikačního údaje jako je jméno, identifikační číslo, údaje o poloze, online identifikátor nebo podle jednoho nebo více faktorů, které jsou specifické pro fyzické, fyziologické, genetické, duševní, ekonomické, kulturní nebo sociální identifikování této fyzické osoby.

Zpracování“ nebo „Zpracovaný“ znamená jakoukoliv činnost nebo skupinu činností, které jsou prováděny s osobními údaji, ať už pomocí automatických prostředků nebo bez nich, jako je shromažďování, nahrávání, organizování, strukturování, ukládání, uzpůsobování nebo úprava, vyhledávání, konzultování, používání, zveřejnění přenosem, šíření nebo jiný způsob dostupnosti, připojování nebo kombinování, omezování, mazání nebo ničení.

3. Odpovědný subjekt za zpracování vašich osobních údajů
Každá pobočka společnosti Hager je odpovědná za zpracování osobních údajů, které shromažďuje od svých zákazníků. Pro více informací o subjektu společnosti Hager, který je správcem vašich osobních údajů, kontaktujte nás, prosím, jak je popsáno v části 14 níže.

4. Typy osobních údajů, které shromažďujeme
V souvislosti s vaší smlouvou, kterou máte se společností Hager, můžeme o vás zpracovávat následující osobní údaje.

 • Identifikační údaje – jako je jméno, datum narození.
 • Kontaktní údaje – jako je pracovní adresa, telefon/pracovní e-mailová adresa, atd.
 • Profesní údaje – jako je název funkce/pozice, přičleněná organizace, poloha kanceláře, atd.
 • Finanční detaily – jako je číslo bankovního účtu, údaje z kreditní karty.
 • Národní identifikační údaje – jako je daňové identifikační číslo a identifikační číslo DPH.
 • Informace týkající se vaší obchodní historie s naší firmou (hlavně jaké produkty nebo služby jste nakoupili).
 • Shromažďovaná data z připojených objektů (například aplikace domovea).

Pro zajištění řádného provádění našich smluvních závazků s našimi zákazníky můžeme také požadovat některé osobní údaje od našich obchodních partnerů a poskytovatelů z třetích stran (např. dodavatelů produktů Hager), kteří nám mohou poskytovat specifické informace týkající se vaší historie nákupu u nás (včetně jména, adresy, objednanéhoproduktu nebo služeb) nebo v některých případech můžeme vyžadovat osobní údaje z veřejně dostupných zdrojů (např. soupisy firem).

5. Účely pro zpracování osobních údajů
Shromažďujeme a zpracováváme osobní údaje o našich zákaznících pro následující účely:

 • pro účely řízení zákaznického účtu (řízení objednávek, účtování, fakturaci, shromažďování dluhů, atd.);
 • pro plnění našich smluvních povinností a pro poskytnutí našich produktů a služeb našim zákazníkům;
 • pro poskytnutí informací a oznámení našim zákazníkům, týkajících se produktů nebo služeb, které si objednali nebo stav a kvalitu jejich produktů;
 • pro poskytnutí služeb technické podpory pro naše zákazníky a poprodejní služby (včetně technických informací o našich produktech);
 • pro vyšetření jakýchkoliv dotazů, stížností nebo nároků, které dostaneme od našich zákazníků, týkající se produktů a služeb, které si koupili od společnosti Hager;
 • pro direct marketing, reklamu a účely public relations v souvislosti s obchodními aktivitami společnosti Hager, produkty a službami a pro informování našich zákazníků o důležitém vývoji ve společnosti Hager;
 • pro řízení profilů zákaznických účtů na našich webových stránkách (My Hager, MyDiagral) a pro udělení přístupu k těmto profilům. Pro více informací o osobních údajích, které shromažďujeme online, si, prosím, přečtěte naše Zásady o ochraně osobních údajů na webových stránkách;
 • abychom splnili příslušné zákony ve smyslu kvality a spolehlivosti produktu, a v případě nutnosti abychom vyhověli zákonům a předpisům nebo abychom uplatnili nebo chránili zákonná práva společností globální skupiny Hager;
 • abychom mohli vést naše obchodní aktivity efektivněji a účinněji a pro kontrolu a zlepšování kvality našich produktů a/nebo služeb;
 • pro provedení našeho výzkumu a vývoje s různými partnery společnosti Hager;
 • pro účely obchodního rozvoje, interních zpráv a pro provádění analýz a statistických studií o našich produktech a službách;
 • pro provádění výzkumů, průzkumů spokojenosti a studií s našimi zákazníky;
 • pro poskytování technického vzdělání a školení pro naše zákazníky;
 • pro vyhodnocení výkonnosti;
 • pro prošetření porušování práv nebo nedodržení jiných zásad společnosti Hager.

6. Legitimnost zpracování
Shromažďujeme a zpracováváme osobní údaje, kde je nutné plnit naši smlouvu s vámi (tj. pro poskytování našich produktů a služeb vám). V některých případech můžeme potřebovat zpracovat vaše osobní údaje, kde je vyžadováno vyhovění splnění příslušných zákonů. V takovém případě je pro nás zpracování vašich osobních údajů nutné, abychom vyhověli zákonným nebo smluvním požadavkům. Bez vašich osobních údajů nemůžeme spravovat naše vztahy s vámi ani vyhovět příslušným zákonům.

Kde je to vyžadováno příslušným zákonem, požádáme vám o udělení souhlasu před tím, než budeme zpracovávat vaše osobní údaje (např. pro účely direct marketingu).

Ve všech ostatních případech budeme zpracovávat vaše osobní údaje tehdy, kdy toto zpracování je v našem legitimním zájmu a není potlačeno vašimi zájmy na ochranu osobních údajů nebo základními právy a svobodami. To může být například v případě, kdy zpracováváme vaše osobní údaje v souvislosti s našimi obecnými interními obchodními operacemi.

7. S kým sdílíme vaše osobní údaje
Staráme se o to, abychom umožnili přístup k osobním údajům pouze těm, kteří tento přístup požadují pro provedení jejich úkolů a povinností a třetím stranám, které mají zákonný důvod pro přístup k nim. Kdykoliv umožníme třetím stranám přístup k osobním údajům, zavedeme odpovídající opatření, abychom zajistili, že tyto informace jsou používány v souladu s těmito Zásadami a že je zachována bezpečnost a důvěrnost těchto informací.

7.1 Zveřejnění jiným společnostem skupiny
Můžeme sdílet vaše osobní údaje s jinými členy skupiny Hager, nebo jim k nim poskytnout přístup, aby se usnadnilo řízení a administrativa našich zákaznických účtů, pro účely direct marketingu a pro jiné legitimní obchodní účely.

7.2 Zveřejnění poskytovatelům služeb třetích stran
Navíc určité osobní údaje dáváme k dispozici také poskytovatelům služeb třetích stran, kteří nám poskytují služby zpracování dat například v souvislosti s řízením IT platformy nebo podpůrných služeb, infrastruktury a aplikačních služeb, marketingu, analýzou dat atd. Osobní údaje můžeme poskytnout také externím konzultantům, právníkům a poradcům, kteří nám pomáhají s našimi obchodními aktivitami. Budeme tak činit na „základě potřeby vědět“ a v souladu s příslušným zákonem o ochraně údajů.

7.3 Zveřejnění správním orgánům
Osobní údaje zveřejníme také správním orgánům, jako jsou národní daňové úřady, a to v souladu s příslušnými zákony.

7.4 Zveřejnění jiným třetím stranám
Osobní údaje můžeme zveřejnit také jiným třetím stranám na základě jiných zákonů, včetně:

 • Abychom splnili naše právní povinnosti včetně dodržování zákona tam, kde je to nutné, nařízení nebo smlouvy, nebo abychom reagovali na nařízení soudu, administrativní nebo soudní proces, zahrnující mimo jiné předvolání, vládní audit nebo povolení k domovní prohlídce;
 • Jako reakci na zákonné požadavky veřejných orgánů (včetně národní bezpečnosti nebo důvody prosazování práva);
 • Jako nutnost pro založení, provedení nebo bránění se proti potenciálnímu, hrozícímu nebo skutečnému sporu;
 • Kde je nezbytné chránit základní zájmy jiné osoby;
 • Ve spojení s prodejem, postoupením práva nebo jinými převody veškerých obchodních aktivit nebo jejich části;
 • S vaším souhlasem.

8. Uchovávání údajů a bezpečnost
Společnost Hager uchovává veškeré osobní údaje na svých serverech, které jsou umístěny v Evropské ekonomické oblasti (EEA). Společnost Hager udržuje odpovídající administrativní, technická a fyzická bezpečnostní opatření, která jsou navržená tak, aby napomáhala udržet důvěrnost a integritu osobních údajů a chránila je proti náhodnému nebo nezákonnému zničení, náhodným ztrátám, neautorizované úpravě, zveřejnění nebo přístupu, zneužití a jakékoliv jiné nezákonné formě zpracování osobních údajů v jejich majetku. V souladu se zákony o ochraně osobních údajů a interními předpisy se společnost Hager soustředí na bezpečnost ve všech bodech odpovídající technologické infrastruktury.

Převedení osobních údajů mimo EU/EEA
Společnost Hager v zásadě uchovává veškeré osobní údaje v EU/EEA. Protože fungujeme na globální úrovni, může se stát, že budeme potřebovat převést některé osobní údaje do jiných zemí než těch, ve kterých byly původně vaše osobní údaje shromažďovány. Například pro poskytnutí přístupu k údajům některým našim prodejcům. Některé tyto země mohou být mimo Evropskou unii (EU) a Evropskou ekonomickou oblast (EEA). V takovém případě společnost Hager zavede odpovídající nebo vhodná bezpečnostní opatření pro zajištění odpovídající úrovně ochrany osobních údajů, které jsou převedeny mimo EEA, jako je podepsání standardních smluvních doložek EU s importérem dat nebo přijetím jiných opatření pro poskytnutí odpovídající úrovně ochrany dat podle zákona EU. Pokud si přejete dostat kopii bezpečnostních opatření, která jsme udělali, kontaktujte nás, prosím, tak, jak je popsáno v části 14 níže.

9. Zachování osobních údajů
Vaše osobní údaje budeme uchovávat tak dlouho, dokud budeme mít s vámi vztah a pak tak dlouho, jak to bude vyžadováno příslušným zákonem. Obecně to znamená, že vaše osobní údaje budou zachovány do té doby, než dojde k ukončení vašeho smluvního vztahu s námi a tak dlouho, dokud budeme mít legitimní potřeby takto konat na základě našich obchodních aktivit. Osobní údaje budou uchovány pro marketingové účely tak dlouho, dokud neodstoupíte ze zasílání marketingové komunikace.

10. Práva na ochranu vašich osobních údajů
Máte následující práva podle příslušných zákonů na ochranu osobních údajů:

 • Právo získat potvrzení, zda vaše osobní údaje byly nebo nebyly zpracovány a pokud ano, pak máte právo na přístup k vašim osobním údajům a získat jejich kopii;
 • Právo na získání opravy nesprávných osobních údajů a doplnění nekompletních osobních údajů;
 • Právo na dosažení vymazání vašich osobních údajů a omezení zpracování vašich osobních údajů v případě určitých zákonných důvodů.
 • Právo vznést námitku proti zpracování vašich osobních údajů na základě vaší konkrétní situace, kdy takové zpracování je nezbytné pro účely legitimních zájmů společnosti Hager;
 • Právo požadovat přenositelnost vašich osobních údajů, kdy zpracování je založeno na vašem souhlasu nebo na smlouvě a zpracování je prováděno automatizovanými prostředky.
 • Právo kdykoliv odvolat souhlas, pokud zpracování vašich osobních údajů je založeno na vašem souhlasu. Odvolání vašeho souhlasu neovlivní ani zákonnost jakéhokoliv zpracování, které provádíme před vaším odvoláním souhlasu, ani to neovlivní zpracování vašich osobních údajů, prováděné v souvislosti s jinými zákonnými důvody zpracování než ke kterému jste dali souhlas.
 • Také máte právo odstoupit z elektronické marketingové komunikace, kterou vám kdykoliv bezplatně zasíláme. Toto právo můžete uplatnit kliknutím na odkaz „odhlásit se“ nebo „odstoupit“ v marketingových zprávách, které vám zasíláme. Pro odstoupení z jiných forem marketingu (jako např. poštovního marketingového zasílání nebo telemarketingu) nás, prosím, kontaktujte pomocí kontaktních údajů, které jsou uvedeny v části 14 níže.
 • Právo si stěžovat u úřadu pro ochranu osobních údajů na naše shromažďování a používání vašich osobních údajů. Pro více informací kontaktujte, prosím, vaše místní úřady pro ochranu osobních údajů. (Kontaktní údaje na úřady pro ochranu osobních údajů v Evropské ekonomické oblasti, ve Švýcarsku a v určitých zemích mimo Evropu jsou k dispozici zde.)

Pokud si přejete uplatnit jakékoliv právo výše popsané, kontaktujte nás, prosím, tak, jak je popsáno v části 14 níže. Odpovíme na všechny požadavky, které dostaneme od jednotlivců, kteří si přejí uplatnit svá práva na ochranu osobních údajů v souladu s příslušnými zákony o ochraně údajů.

11. Aktualizace těchto Zásad
Tyto Zásady mohou být pravidelně aktualizovány, aby zohledňovaly nezbytné změny v našich soukromých prováděcích předpisech. V takových případech vás budeme informovat na našich webových stránkách a uvedeme v horní části těchto Zásad, kdy byla provedena poslední aktualizace. Žádáme vás, abyste pravidelně kontrolovali tyto webové stránky a tím znali nejnovější verzi těchto Zásad.

12. Odkazy
Tyto Zásady mohou být doplněny jinými zásadami a postupy (včetně těch, které vyžadují splnění zákonů o ochraně osobních údajů v různých zemích), které je možné nalézt na našich webových stránkách.

13. Kontaktní údaje
Zasílejte, prosím, jakékoliv otázky nebo požadavky, týkající se těchto Zásad, na prostřednictvím tohoto kontaktního formuláře nebo případně můžete řešit jakoukoliv záležitost s naším místním referentem pro ochranu osobních údajů (DPO) tam, kde je to možné.

 

You always want to stay up to date? Then register for our newsletter and decide for yourself which topics we should inform you about.