*
*
*
*
* Mandatory fields

 Added to your favourites

 Thank you for your feedback!

Globaal Privacybeleid van de Klant

Vorige update: Oktober 2019

Inhoudstabel

1. Inleiding
2. Definities
3. Verantwoordelijke entiteit om uw persoonsgegevens te verwerken
4. Soorten persoonsgegevens die wij verzamelen
5. Doeleinden waarvoor uw persoonsgegevens worden verwerkt
6. Rechtmatigheid van de verwerking
7. Met wie delen wij uw persoonsgegevens
8. Opslag, beveiliging en overdracht van persoonsgegevens buiten de EU/EER
9. Bewaren van persoonsgegevens
10.Uw rechten in verband met privacy van gegevens
11.Updates in dit beleid
12. Referenties
13. Contactgegevens

1. Inleiding
Hager heeft samen met zijn dochterondernemingen ("Hager", "wij" of "ons") dit Globale Privacybeleid voor de Klant opgesteld (hierna "Beleid") om te beschrijven hoe wij omgaan met de persoonsgegevens die wij bezitten van onze klanten (naar wie hierna ook wordt verwezen als "u").

We respecteren de privacyrechten van individuen en doen er alles aan om verantwoordelijk om te gaan met de persoonsgegevens en dit in overeenstemming met de toepasselijke wetgeving. Dit beleid beschrijft de persoonsgegevens over u die we verzamelen en verwerken, de doeleinden van de verwerking en de rechten die u heeft in dit verband.

Als u twijfels heeft over de toepasselijke normen, of opmerkingen of vragen heeft over dit beleid, gelieve ons te contacteren zoals beschreven in de sectie "Contactgegevens" hierna.

2. Definities
"Klant" betekent elke bestaande of mogelijke klant die een contract of zakelijke relatie heeft aangegaan met Hager, of een dochteronderneming van Hager, voor de aankoop van een Hager-product en/of het leveren van een Hager-dienst.

"Hager" betekent Hager SE en elk bedrijf dat of entiteit die rechtstreeks of onrechtstreeks onder controle of onder gezamenlijke controle staat van Hager SE waarbij controle betekent (i) het rechtstreekse of onrechtstreekse eigendom van of de controle over meer dan 50 % van de stemgerechtigde aandelen van het betrokken bedrijf of de entiteit, ofwel (ii) het vermogen om via contractuele rechten de activiteiten van de betrokken entiteit te controleren.

"Persoonsgegevens" betekent elke informatie over een geïdentificeerd of identificeerbaar natuurlijk persoon die klant is. Een identificeerbaar persoon is iemand die, rechtstreeks of onrechtstreeks, kan worden geïdentificeerd, vooral op basis van een identificatiemiddel zoals een naam, een identificatienummer, locatiegegevens, een online-identificatiemiddel of op basis van een of meerdere specifieke factoren voor de fysieke, fysiologische, genetische, mentale, economische, culturele of sociale identiteit van die natuurlijke persoon.

"Verwerking" of "Verwerkt" betekent elke handeling of reeks van handelingen die, al dan niet automatisch, wordt uitgevoerd op de persoonsgegevens, zoals het verzamelen, registreren, organiseren, structureren, bewaren, aanpassen of wijzigen, ophalen, raadplegen, gebruiken, vrijgeven via transmissie, verspreiden of anderszins beschikbaar maken, samenbrengen of combineren, beperken, wissen of vernietigen.

3. Verantwoordelijke entiteit om uw persoonsgegevens te verwerken
Elke dochteronderneming van Hager is verantwoordelijk voor het verwerken van de persoonsgegevens die zij verzamelt van haar respectieve klanten. Voor meer gegevens betreffende de Hager dochteronderneming die uw gegevens controleert, gelieve ons te contacteren zoals vermeld in de sectie “Contactgegevens” hierna.

4. Soorten persoonsgegevens die wij verzamelen
In het kader van uw relatie met Hager, kunnen wij de volgende persoonsgegevens van u verwerken.

 • Identificatiegegevens zoals uw naam, geboortedatum.
 • Contactgegevens zoals adres, telefoon, e-mailadres, enz.
 • Professionele gegevens zoals functiebenaming/positie, dochteronderneming, kantooradres, enz.
 • Financiële gegevens zoals bankrekeningnummer, creditkaartgegevens.
 • Nationale identificatiemiddelen zoals fiscaal nummer en btw-nummer.
 • Informatie met betrekking tot uw aankoopgeschiedenis bij ons (in het bijzonder de producten of diensten die u heeft aangekocht).
 • Klantenevaluatie voor eenmanszaken zoals financiële, dienstverlening.
 • Gegevens verzameld uit verbonden objecten (bijvoorbeeld domovea application).
 • Verzekeringstechnische informatie.
 • Gegevens over het huishouden (zoals het aantal personen in het huishouden en informatie over de familie).
 • Telemonitoringgegevens (bijvoorbeeld CCTV-beelden en geluidsopnames) voor specifieke telebewakingsdiensten.
 • Achtergrondcontroles (zoals strafblad) waar dit gerechtvaardigd is en in overeenstemming met de toepasselijke wetgeving.
 • Gegevens verzameld via onze Ethische Hotline.
 • Telefoonopnames.

Om ervoor te kunnen zorgen dat de contractuele relatie met onze klanten goed wordt uitgevoerd, kunnen we ook persoonsgegevens opvragen bij onze zakelijke partners en externe providers (bv. installateurs van Hager-producten; handelaren in data) die ons misschien specifieke informatie kunnen verstrekken met betrekking tot uw aankoopgeschiedenis bij ons (met inbegrip van de naam, het adres, aangekochte producten/diensten), handelaren in data of in bepaalde gevallen kunnen we persoonsgegevens verkrijgen van publiekelijk toegankelijke bronnen (bijv. rechtbanken en overheidsdiensten).

5. Doeleinden waarvoor uw persoonsgegevens worden verwerkt
We verzamelen en verwerken persoonsgegevens van onze klanten voor de volgende doeleinden:

 • omhet klantenaccount te kunnen beheren (beheer van bestellingen, tarifering, facturering, schuldinning, enz.);
 • om onze contractuele verplichtingen te vervullen en om onze producten en diensten, ook online, aan te bieden aan onze klanten;
 • om aan onze klanten informatie en kennisgevingen over te maken betreffende de producten of diensten die ze hebben aangekocht of in verband met de staat en de kwaliteit van hun producten;
 • om onze klanten technische ondersteuning en naverkoopdiensten te kunnen aanbieden (met inbegrip van technische informatie over onze producten);
 • om eventuele vragen, klachten of claims van onze klanten met betrekking tot Hager-producten en -diensten te beheren;
 • voor direct marketing, reclame en public relations in verband met de zakelijke activiteiten, producten en diensten van Hager, en om onze klanten te informeren over belangrijke ontwikkelingen binnen Hager;              
 • om de profielen van klantenaccounts te beheren op onze websites (bv. My Hager, MyDiagral) en om toegang te bieden tot dergelijke profielen. Voor meer informatie betreffende de persoonsgegevens die we online verzamelen, lees de online privacyverklaring die u kunt terugvinden op onze websites;
 • om de toepasselijke wetgeving na te leven voor wat betreft productkwaliteit en aansprakelijkheid en waar nodig, om de wetgeving en voorschriften na te leven, of om de wettelijke rechten van de Hager dochterondernemingen uit te oefenen of te verdedigen;
 • om ons te helpen onze zakelijke activiteiten effectiever en efficiënter uit te voeren en om de kwaliteit van onze producten en/of diensten te controleren en te verbeteren;
 • om aan onderzoek en ontwikkeling te doen;
 • voor bedrijfsontwikkeling, interne rapporten en om analyses en statistische onderzoeken van onze producten en diensten te doen;
 • om vragenlijsten, tevredenheidsonderzoeken en klantenonderzoeken te doen;
 • om te voorzien in technische opleiding en training van onze klanten;
 • om prestaties te evalueren;
 • om schendingen van de wet of inbreuken op andere Hager beleidsregels te onderzoeken, met inbegrip van meldingen via onze ethische Hotline;
 • om telefoonopnames te doen ten behoeve van kwaliteitsdoeleinden;
 • voor het leveren van telebewakingsdiensten;
 • voor online en offline aanpassing en profilering.

6. Rechtmatigheid van de verwerking
We verzamelen en verwerken persoonsgegevens waar dit nodig is om een overeenkomst met u aan te gaan (d.w.z. om onze producten en diensten aan u aan te bieden). In sommige gevallen kan het nodig zijn om uw persoonsgegevens te verwerken waar dit vereist is om aan de toepasselijke wetgeving te voldoen. In dergelijk geval, is de verwerking van uw persoonsgegevens voor ons noodzakelijk om een statutaire of contractuele vereiste na te komen. Zonder uw persoonsgegevens kunnen we geen relatie met u aangaan noch de toepasselijke wetgeving naleven.

Wanneer dit vereist is door de toepasselijke wetgeving, zullen wij u vragen om uw voorafgaande toestemming te geven voordat wij uw persoonsgegevens verwerken (d.w.z. voor directe elektronische marketingdoeleinden).

In alle andere gevallen zullen wij uw persoonsgegevens verwerken waar dat in ons rechtmatig belang is en waar dit niet wordt opgeheven door uw belangen met betrekking tot gegevensbescherming of fundamentele rechten en vrijheden (bv. in het kader van onze algemene interne activiteiten).

7. Met wie delen wij uw persoonsgegevens
We zorgen ervoor om alleen maar toegang tot uw persoonsgegevens te verlenen aan diegenen die hun taken en opdrachten uitvoeren en aan derden die rechtmatige doeleinden hebben voor toegang tot die gegevens. Wanneer we een derde toegang verlenen tot persoonsgegevens, zullen we de geschikte maatregelen treffen om te garanderen dat de informatie wordt gebruikt op een manier die in overeenstemming is met dit beleid en dat de veiligheid en vertrouwelijkheid van de informatie behouden blijft.          

7.1.Vrijgave aan Hager-dochterondernemingen
We kunnen uw persoonsgegevens delen of toegang verlenen tot deze gegevens aan andere Hager-dochterondernemingen om het beheer en de administratie van uw klantenaccounts te vergemakkelijken voor directe elektronische marketingdoeleinden en voor andere rechtmatige zakelijke doeleinden.

7.2.Vrijgave aan externe serviceproviders
Daarnaast zorgen wij ervoor dat de persoonsgegevens beschikbaar zijn voor derden die diensten aan ons verlenen, bijvoorbeeld, in het kader van IT-platformbeheer of ondersteuningsdiensten, infrastructuur en applicatiediensten, marketing, data-analyse enz. We kunnen eveneens persoonsgegevens vrijgeven aan externe consultants, advocaten en adviseurs en in overeenstemming met de toepasselijke wetgeving inzake gegevensbescherming.

7.3.Vrijgave aan openbare diensten
We geven ook persoonsgegevens vrij aan openbare diensten zoals nationale belastingdiensten, in overeenstemming met de toepasselijke wetgeving.

7.4.Vrijgave aan andere derden
We kunnen ook persoonsgegevens vrijgeven aan andere derden, op basis van andere wettelijke gronden met inbegrip van:

 • Om onze wettelijke verplichtingen na te komen, inclusief waar nodig om ons te houden aan de wet, de voorschriften of contracten, of om te reageren op een rechtelijk bevel, administratief of juridisch proces, met inbegrip van maar niet beperkt tot, een dagvaarding, een overheidscontrole of huiszoeking;
 • In reactie op wettige verzoeken van openbare diensten (inclusief nationale veiligheidsdoeleinden en wethandhavingsdoeleinden);
 • Zo nodig om mogelijke dreigende of lopende rechtsgeschillen vast te stellen, uit te voeren of zich hiertegen te verdedigen;
 • Zo nodig om de vitale belangen van een andere persoon te beschermen;
 • In verband met de verkoop, toewijzing of andere overdracht van alle of van een deel van onze activiteiten;
 • Met uw toestemming.

8. Opslag, beveiliging en overdracht van persoonsgegevens buiten de EU/EER
Hager bewaart alle persoonsgegevens op zijn servers met locatie binnen en buiten de Europese Unie (EU) en de Europese Economische Ruimte (EER). Hager neemt geschikte administratieve, technische en fysieke maatregelen om de vertrouwelijkheid en integriteit van persoonsgegevens te helpen waarborgen en te beschermen tegen onopzettelijke of onrechtmatige vernietiging, onopzettelijk verlies, ongeoorloofde wijziging, vrijgave of toegang, verkeerd gebruik en elke andere onrechtmatige vorm van verwerking van de persoonsgegevens die in zijn bezit zijn. In overeenkomst met de wetgeving inzake gegevensbescherming en de interne beleidsregels, zorgt Hager voor beveiliging van alle relevante technologische infrastructuurpunten.

Hager voert zijn activiteiten globaal uit, en bijgevolg, is het in een aantal beperkte gevallen misschien nodig dat we sommige persoonsgegevens overmaken aan andere landen dan die waarin uw persoonsgegevens oorspronkelijk werden verzameld, bijvoorbeeld, voor toegang tot de gegevens aan sommige van onze leveranciers om op die manier het beheer van de klantenrelaties op internationaal niveau te vergemakkelijken. Sommige van deze landen bevinden zich misschien buiten de EU/EER. Wanneer dat het geval is, zal Hager de gepaste of geschikte veiligheidsmaatregelen nemen om te verzekeren dat er een voldoende veiligheidsniveau is voorzien voor de persoonsgegevens die buiten de EU/EER worden overgemaakt, zoals modelcontractbepalingen met de gegevensimporteur of het toepassen van andere maatregelen om een voldoende veiligheidsniveau van gegevensbescherming volgens de Europese wet te voorzien. Indien u een kopie wenst van de veiligheidsmaatregelen die wij hebben voorzien, gelieve ons te contacteren zoals beschreven in de sectie "Contactgegevens" hierna.

9. Bewaren van persoonsgegevens
We zullen uw persoonsgegevens bewaren zolang we een bestaande relatie hebben met u en anders zolang als vereist is door de toepasselijke wetgeving. Algemeen beschouwd betekent dit dat uw persoonsgegevens bewaard zullen blijven tot aan het einde van uw relatie met ons en/of zolang als we een voortdurende rechtmatige zakelijke reden hebben om dit te doen. Persoonsgegevens zullen bewaard worden voor directe marketingdoeleinden zolang u zich niet heeft afgemeld voor het ontvangen van marketingcommunicatie.

10. Uw rechten in verband met privacy van gegevens
U beschikt over de volgende rechten krachtens de toepasselijke wetgeving inzake gegevensbescherming:

 • Het recht om te weten of uw persoonsgegevens al dan niet verwerkt zullen worden, en in voorkomend geval, het recht op toegang tot uw persoonsgegevens en het recht op een kopie;
 • Het recht op correctie van foutieve persoonsgegevens en op aanvulling van onvolledige persoonsgegevens;
 • Het recht op verwijdering van uw persoonsgegevens en opbeperking van de verwerking van uw persoonsgegevens om bepaalde juridische redenen.
 • Het recht op bezwaar tegen de verwerking van uw persoonsgegevens, om redenen die verband houden met uw bijzondere situatie, in die gevallen waar dergelijke verwerking voor de rechtmatige doeleinden van Hager noodzakelijk is, tenzij Hager dwingende en rechtmatige doeleinden heeft;
 • Het recht op verzoek van overdraagbaarheid van uw persoonsgegevens wanneer de verwerking gebaseerd is op uw toestemming of op een contract en de verwerking automatisch gebeurt.
 • Het recht op het intrekken van uw toestemming op elk ogenblik als de verwerking van de persoonsgegevens gebaseerd is op uw toestemming. Het intrekken van uw toestemming zal geen invloed hebben op een verwerking van gegevens die gebeurd is vóór het intrekken van uw toestemming. Het zal ook geen invloed hebben op de verwerking van uw persoonsgegevens die op andere rechtmatige gronden dan toestemming is uitgevoerd.
 • U heeft ook het recht om zich af te melden voor de elektronische marketingcommunicatie die we rechtstreeks naar u sturen op eender welk moment. U kunt dit recht uitoefenen door te klikken op de link “uitschrijven" of "afmelden" in de marketingcommunicatie die wij u sturen. Om zich af te melden voor andere vormen van marketing (zoals marketing via de post of telemarketing), gelieve ons dan te contacteren zoals beschreven in de sectie "Contactgegevens" hierna.
 • Het recht om klacht in te dienen bij een autoriteit voor gegevensbescherming over onze verzameling en het gebruik van uw persoonsgegevens. Voor meer informatie, gelieve uw lokale autoriteit voor gegevensbescherming te contacteren. (Contactgegevens voor autoriteiten voor gegevensbescherming in de Europese Economische Ruimte, Zwitserland en bepaalde niet-Europese landen zijn hier beschikbaar.)

Misschien heeft u extra rechten die voorzien zijn onder de nationale wetgeving. Als u een van de hierboven rechten wenst uit te oefenen, gelieve ons dan te contacteren zoals beschreven in de sectie "Contactgegevens" hierna. We zullen alle verzoeken van personen beantwoorden die hun rechten inzake gegevensbescherming willen uitoefenen in overeenstemming met de toepasselijke wetgeving inzake gegevensbescherming.

11. Updates in dit beleidUpdates in dit beleid zijn mogelijk om eventuele noodzakelijke wijzigingen in onze privacypraktijk weer te geven. In dergelijk geval zullen wij u informeren op onze websites en bovenaan in het beleid de datum vermelden van de recentste update. We moedigen u aan om onze website regelmatig te controleren om op de hoogte te zijn van de meest recente versie van dit beleid.

12. Referenties
Dit beleid kan worden ondersteund door andere beleidsregels en procedures (inclusief waar nodig om overeen te stemmen met de wetgeving inzake gegevensbescherming in de verschillende landen), die terug te vinden zijn op onze HagerGroup-website.

13. Contactgegevens
Gelieve eventuele vragen of verzoeken betreffende dit beleid, of eventuele bedenkingen, gebruik dit contactformulier.

 

 

 

You always want to stay up to date? Then register for our newsletter and decide for yourself which topics we should inform you about.