*
*
*
*
* Mandatory fields

 Added to your favourites

 Thank you for your feedback!

Hager Global kundintegritetspolicy

Senaste uppdateringen: Oktober 2019

Innehållsförteckning

1. Introduktion
2. Definitioner
3. Enhet som ansvarar för behandlingen av dina personuppgifter
4. Vilka personuppgifter vi samlar in
5. Syften för behandling av dina Personuppgifter
6. Behandlingens laglighet
7. Vem vi delar dina personuppgifter med
8. Lagring, säkerhet och överföring av personuppgifter utanför EU/EES
9. Lagring av personuppgifter
10.Sekretessrättigheter till dina data
11. Uppdateringar till denna policy
12. Referenser
13. Kontaktuppgifter

1. Introduktion
Hager har tillsammans med sina dotterbolag ("Hager", "vi" eller "oss") utfärdat denna globala kundintegritetspolicy (nedan kallad "Policy") för att beskriva hur vi hanterar personuppgifter som vi har om våra kunder (hädanefter även kallad "dig").

Vi respekterar enskilda personers rättigheter i privatlivet och är engagerade i att hantera personuppgifter på ett ansvarsfullt sätt i enlighet med gällande lag. Denna policy innehåller de personuppgifter som vi samlar in och behandlar om dig, samt beskriver syftet med behandlingen och de rättigheter du har i samband med den.

Om du har några tvivel om gällande standarder, eller vid kommentarer eller frågor om denna policy, kontakta oss så som beskrivs i avsnittet "Kontaktuppgifter" nedan.

2. Definitioner
"Kund" avser en befintlig eller potentiell kund som har ingått avtal eller affärsförhållande med Hager eller någon av Hagers filialer för inköp av en Hager-produkt och/eller tillhandahållande av en Hager-tjänst.

"Hager" betyder Hager SE och alla företag eller enheter som direkt eller indirekt kontrolleras av eller har en gemensam kontroll med Hager SE. Termen "kontroll" innebär antingen (i) direkt eller indirekt ägande eller kontroll av mer än 50 % av röstintressen för företaget eller enheten, eller (ii) förmågan att kontrollera den berörda enhetens verksamhet genom avtalsrättigheter.

"Personuppgifter" innebär all information om en identifierad eller identifierbar fysisk person som är kund. En identifierbar person är en som kan identifieras direkt eller indirekt, särskilt med hänvisning till en identifierare, såsom ett namn, ett identifikationsnummer, platsdata, en online-identifierare eller en eller flera faktorer som är specifika för den fysiska, fysiologiska, genetiska, mentala, ekonomiska, kulturella eller sociala identiteten för den fysiska personen.

"Behandling" eller "Behandlad" avser alla åtgärder eller sekvenser av åtgärder som utförs på Personuppgifter, oavsett om de är automatiska, såsom insamling, inspelning, organisation, strukturering, lagring, anpassning eller ändring, återhämtning, konsultation, användning, avslöjande genom överföring, spridning eller på annat sätt tillgängliggörande, anpassning eller kombination, begränsning, radering eller förstöring.

3. Enhet som ansvarar för behandlingen av dina personuppgifter
Varje Hager-filial är ansvarig för behandling av personuppgifter som man samlar om Kunderna. För mer information om Hager-filialen som är din registeransvarige, kontakta oss enligt anvisningarna i avsnittet "Kontaktuppgifter" nedan.

4. Vilka personuppgifter vi samlar in
I samband med ditt förhållande med Hager kan vi behandla följande personuppgifter om dig.

 • Identifieringsdata - till exempel namn, födelsedatum.
 • Kontaktuppgifter - till exempel adress, telefon, e-postadress etc.
 • Professionella detaljer - till exempel jobbtitel/ställning, ansluten organisation, kontorets plats etc.
 • Finansiella detaljer - som bankkontonummer, kreditkortsuppgifter.
 • Nationella identifierare - som skatte-ID och momsnummer.
 • Information om din köphistorik hos oss (särskilt de produkter eller tjänster du köpt).
 • Kundutvärdering för enpersonsföretag som ekonomi, servicenivå.
 • Data som samlats in från anslutna objekt (som domovea-applikation).
 • Försäkringsrelaterad information.
 • Hushållsinformation (t.ex. antal personer i hushållet och information om släktingar).
 • Teleövervakningsdata (till exempel CCTV-bilder och ljudinspelningar) för specifika teleövervakningstjänster.
 • Bakgrundskontroller (t.ex. kriminalregister) där det är motiverat och i enlighet med gällande lagar.
 • Data samlar in via vår etiska hotline.
 • Telefoninspelningar.

För att säkerställa korrekt avtalsförhållande med våra kunder kan vi också hämta Personuppgifter från våra affärspartners och leverantörer av tredje part (till exempel installatörer av Hager-produkter, datamäklare) som kan ge oss specifik information om din inköpshistoria med oss (inklusive namn, adress, inköpt produkt/tjänst), datamäklare eller i vissa fall kan vi få Personuppgifter från allmänt tillgängliga källor (t.ex. domstolar och offentliga förvaltningar).

5. Syften för behandling av dina Personuppgifter
Vi samlar och behandlar personuppgifter om våra kunder för följande ändamål:

 • för kundkontohantering (orderhantering, fakturering, inkasso osv.);
 • att uppfylla våra avtalsförpliktelser och att tillhandahålla våra produkter och tjänster till våra kunder, inklusive på våra webbplatser;
 • att tillhandahålla information och meddelanden till våra kunder angående de produkter eller tjänster de har köpt eller status och kvalitet på deras produkter;
 • att tillhandahålla tekniska supporttjänster till våra kunder och service på eftermarknaden (inklusive teknisk information om våra produkter);
 • för att hantera eventuella frågor, klagomål eller krav som mottagits från våra kunder avseende Hagers produkter och tjänster;
 • för syften direkt marknadsföring, reklam och PR, i samband med Hagers affärsverksamhet, produkter och tjänster samt att informera våra kunder om viktiga utvecklingar inom Hager;
 • att hantera kundkontoprofiler på våra webbplatser (t ex. My Hager, MyDiagral) och att ge tillgång till sådana profiler. För mer information om Personuppgifter som vi samlar in online, läs den sekretesspolicy som finns på våra webbplatser;
 • att efterleva gällande lagar med avseende på produktkvalitet och ansvar och vid behov följa lagar och förordningar eller utöva eller försvara juridiska rättigheter för Hager-filialer;
 • för att hjälpa oss att bedriva vår verksamhet mer effektivt och kontrollera och förbättra kvaliteten på våra produkter och/eller tjänster;
 • att bedriva forskning och utveckling;
 • för affärsutveckling, intern rapportering och att genomföra analyser och statistiska studier om våra produkter och tjänster;
 • för att genomföra undersökningar, enkäter om nöjdhet och studier med våra kunder;
 • att tillhandahålla teknisk utbildning och utbildning till våra kunder;
 • för att bedöma prestandan;
 • för att undersöka lagöverträdelser eller brott mot andra Hager-policyer, inklusive när de rapporteras via vår etiska hotline;
 • att utföra telefoninspelningar för kvalitetssäkringssyften.
 • att leverera teleövervakningstjänster.
 • För anpassning och profilering online och offline.

6. Behandlingens laglighet
Vi samlar och behandlar personuppgifter om det behövs för att fullfölja vårt avtal med dig (det vill säga att tillhandahålla våra produkter och tjänster till dig). I vissa fall kan vi behöva behandla dina personuppgifter om så krävs för att efterleva gällande lagar. I så fall är behandlingen av dina personuppgifter nödvändig för att vi ska kunna uppfylla ett lagstadgat eller avtalsmässigt krav. Utan dina personuppgifter kan vi inte hantera vår relation med dig eller efterleva gällande lagar.

Om det krävs enligt gällande lag, kommer vi att be dig att ge ditt förhandsgodkännande innan vi behandlar dina personuppgifter (t.ex. för direkt elektronisk marknadsföring).

I alla andra fall behandlar vi dina personuppgifter där sådan behandling är i vårt legitima intresse och inte utesluts av dina dataskyddsintressen eller grundläggande rättigheter och friheter (t.ex. i samband med vår allmänna interna affärsverksamhet).

7. Vem vi delar dina personuppgifter med
Vi är noga med att endast tillåta tillgång till personuppgifter till dem som behöver det för att utföra sina arbetsuppgifter och skyldigheter samt till tredje part som har ett legitimt syfte att få tillgång till dem. När vi låter en tredje part att få tillgång till Personuppgifter kommer vi att vidta lämpliga åtgärder för att garantera att informationen används på ett sätt som överensstämmer med denna policy och att informationens säkerhet och sekretess upprätthålls.

7.1.Upplysningar till Hagers dotterbolag
Vi kan dela dina Personuppgifter eller ge andra Hager-filialer tillgång till dem för att underlätta förvaltningen och administrationen av våra kundkonton, för direkt elektronisk marknadsföring och för andra legitima affärsändamål.

7.2.Upplysningar till tredje parts tjänsteleverantörer
Dessutom gör vi vissa personuppgifter tillgängliga för tredje part som tillhandahåller tjänster till oss, till exempel inom ramen för IT-plattformshantering eller supporttjänster, infrastruktur- och applikationstjänster, marknadsföring, dataanalys etc. Vi kan också avslöja personuppgifter till externa konsulter, advokater och rådgivare och i enlighet med gällande dataskyddslagar.

7.3.Upplysningar till myndigheter
Vi avslöjar också personuppgifter till offentliga myndigheter, såsom nationella skattemyndigheter, i enlighet med gällande lagar.

7.4.Upplysningar till andra tredje parter
Vi kan också avslöja Personuppgifter till andra tredje parter av andra lagliga skäl, inklusive:

 • För att efterleva våra rättsliga skyldigheter, inklusive där det är nödvändigt att följa lagar, regler eller avtal, eller att svara på en domstolsorder, administrativ eller rättslig process, inklusive men inte begränsat till en stämning, statlig revision eller husrannsakan.
 • Som svar på lagliga önskemål från myndigheter (inklusive för nationella säkerhets- eller brottsbekämpande ändamål).
 • Som nödvändigt för att etablera, utöva eller försvara potentiella, överhängande eller faktiska rättstvister.
 • Vid behov skydda en annan persons vitala intressen.
 • I samband med försäljning, uppdrag eller annan överföring av hela eller delar av vår verksamhet.
 • Med ditt samtycke.

8. Lagring, säkerhet och överföring av personuppgifter utanför EU/EES
Hager lagrar alla personuppgifter i sina databaser inom och utom Europeiska unionen (EU) och Europeiska ekonomiska samarbetsområdet (EES). Hager upprätthåller lämpliga administrativa, tekniska och fysiska skyddsåtgärder som är avsedda att bidra till att personuppgifterna förblir konfidentiella med skyddad integritet. Dessutom skyddar företaget uppgifterna mot oavsiktlig eller olaglig förstörelse, oavsiktlig förlust, obehörig förändring, avslöjande eller tillgång, missbruk och annan olaglig form av behandling av Personuppgifterna i dess besittning. I överensstämmelse med dataskyddslagar och interna policyer hanterar Hager säkerheten vid alla lämpliga tekniska infrastrukturpunkter.

Hager är verksam på global nivå och därför kan vi i begränsade fall behöva överföra vissa personuppgifter till andra länder än de där Personuppgifterna ursprungligen samlades in, till exempel för att ge några av våra leverantörer tillgång till uppgifterna och för att underlätta kundrelationshanteringen på global nivå. Vissa av dessa länder kan vara belägna utanför EU/EES. Om så är fallet kommer Hager att genomföra lämpliga eller passande skyddsåtgärder för att säkerställa att en adekvat skyddsnivå ges till personuppgifter som överförs utanför EU/EES, såsom att ingå EU-standardavtalsklausuler med dataimportören eller implementera andra åtgärder för att tillhandahålla en adekvat nivå av dataskydd enligt EU-lagstiftningen. Om du vill få en kopia av de skydd vi har infört, kontakta oss så som beskrivs i avsnittet "Kontaktuppgifter" nedan.

9. Lagring av personuppgifter
Vi lagrar dina personuppgifter så länge vi har ett existerande förhållande till dig och på annat sätt som krävs enligt gällande lag. I allmänhet betyder det att dina personuppgifter kommer att behållas till slutet av ditt förhållande med oss och/eller så länge vi har ett pågående legitimt affärssyfte för att behöva göra det. Personuppgifterna kommer att behållas för direkt marknadsföring så länge du inte har valt bort mottagning av marknadsföringsmeddelanden.

10. Dina datasekretessrättigheter
Följande rättigheter är tillgängliga för dig enligt gällande dataskyddslagar:

 • Rätten att få bekräftelse om huruvida Personuppgifter om dig behandlas och, om så är fallet, rätten att få tillgång till dina personuppgifter och få en kopia av dem.
 • Rätten att få rätta av felaktiga personuppgifter och att få komplettera ofullständiga personuppgifter.
 • Rätten att erhålla radering av dina personuppgifter och att Begränsa behandlingen av dina personuppgifter av vissa juridiska skäl.
 • Rätten att motsätta sig behandling av dina Personuppgifter, av skäl som är relaterade till din speciella situation, där sådan behandling är nödvändig för Hagers legitima intressenom inte Hager har ett tvingande legitimt syfte för bearbetningen av personuppgifterna.
 • Rätten att begära portabilitet för dina Personuppgifter där behandlingen baserades på ditt samtycke till ett kontrakt och, behandlingen utförs av automatiska medel.
 • Rätt att när som helst invända mot behandlingen av dina personuppgifter baserat på Kontrollorganets legitima intresse. Återkallandet av ditt samtycke påverkar inte lagenligheten av någon behandling som vi utförde innan det återkallades, och det påverkar inte behandlingen av dina Personuppgifter som utförs i enlighet med lagliga behandlingsgrunder annat än samtycke.
 • Du har rätt till borttagning av elektronisk marknadsföringskommunikation som vi skickar till dig när som helst och helt gratis. Du kan utöva denna rättighet genom att klicka på länken "unsubscribe" eller "opt-out" i reklam e-mailen vi skickar dig. För att välja bort andra former av marknadsföring (t.ex. postmarknadsföring eller telemarketing), var god kontakta oss genom att använda de kontaktuppgifter som beskrivs i avsnittet "Kontaktuppgifter" nedan.
 • Du har rätt att klaga till en dataskyddsmyndighet om vår insamling och användning av din personliga information. För mer information kontakta din lokala dataskyddsmyndighet. (Kontaktuppgifter för dataskyddsmyndigheter i Europeiska ekonomiska samarbetsområdet, Schweiz och vissa icke-europeiska länder finns tillgängliga här.)

Du kan ha ytterligare rättigheter enligt den nationella lagstiftningen. Om du vill utöva någon av de rättigheter som beskrivs ovan, kontakta oss enligt beskrivningen i avsnittet "Kontaktuppgifter" nedan. Vi kommer att svara på alla förfrågningar vi får från individer som vill utöva sin dataskyddsrätt enligt gällande dataskyddslagar.

11. Uppdateringar till denna policy
Denna policy kan uppdateras för att återspegla alla nödvändiga ändringar i vår sekretesspraxis. I sådana fall informerar vi dig på våra webbplatser och anger högst upp i Policyn när den senast uppdaterades. Vi uppmanar dig att regelbundet kontrollera våra webbplatser för läsa den senaste versionen av denna policy.

12. Referenser
Denna policy kan kompletteras med andra policyer och förfaranden (inklusive när så krävdes för efterlevnad av dataskyddslagarna i olika länder), som finns Hager-koncernens webbplats.

13. Kontaktuppgifter
Vänligen adressera eventuella frågor eller förfrågningar som rör denna policy eller ta upp eventuella bekymmer via e-post till privacy@hagergroup.com.

 

 

You always want to stay up to date? Then register for our newsletter and decide for yourself which topics we should inform you about.