*
*
*
*
* Mandatory fields

 Added to your favourites

 Thank you for your feedback!

Oznámení o zpracování osobních údajů obchodních kontaktů skupiny Hager

Poslední aktualizace: květen 2018

Obsah

1. Úvod
2. Definice
3. Odpovědný subjekt za zpracování vašich osobních údajů
4. Typy osobních údajů, které shromažďujeme
5. Účely pro zpracování Vašich osobních údajů
6. Legitimnost zpracování 
7. S kým sdílíme vaše osobní údaje 
8. Uchovávání, bezpečnost a převedení osobních údajů mimo EU/EEA 
9. Zachování osobních údajů
10. Vaše práva na ochranu vašich osobních údajů 
11. Aktualizace těchto Zásad  
12. Odkazy
13. Kontaktní údaje


1. Úvod

Společnost Hager společně se svými pobočkami („Hager“, „my“ nebo „nás“) uveřejnila toto Oznámení o zpracování osobních údajů (dále jen „Oznámení“), abychom popsali, jak nakládáme s osobními údaji, které máme o našich obchodních kontaktech (dále jen jako „vy“). 

Respektujeme právo na soukromí jednotlivce a jsme odhodláni pracovat s osobními údaji odpovědně a v souladu s příslušnými zákony. Toto oznámení vysvětluje, které osobní údaje o vás shromažďujeme a zpracováváme, účely zpracování a práva, které při tom máte.

Pokud máte jakékoliv pochybnosti o příslušných standardech nebo máte jakékoliv komentáře nebo otázky o tomto Oznámení, kontaktujte nás, prosím, tak, jak je popsáno v části „Kontaktní údaje“ níže.

2. Definitions 

„Obchodní kontakt“ znamená jakéhokoliv stávajícího nebo budoucího partnera, který má vztah bezplatného vypořádání bez jakékoliv plnění a protiplnění se společností Hager nebo s jakoukoliv pobočkou společnosti Hager. Příklady obchodních kontaktů jsou sdružení, novináři, ovlivnitelé, atd. …

Hager“ znamená ústředí a jakoukoliv společnost nebo entitu, které jsou přímo nebo nepřímo řízeny nebo pod společným řízením ústředí, kde řízení znamená buď (i) přímé nebo nepřímé vlastnictví nebo řízení více než 50 % hlasovacích práv předmětné společnosti nebo entity, nebo (ii) schopnost řídit své aktivity předmětné entity pomocí smluvních práv.

Osobní údaje“ jsou jakékoliv informace o identifikované nebo identifikovatelné fyzické osobě, která je obchodním kontaktem. Identifikovatelná osoba je ta osoba, která může být identifikována, a to přímo nebo nepřímo, konkrétně pomocí identifikačního údaje jako je jméno, identifikační číslo, údaje o poloze, online identifikátor nebo podle jednoho nebo více faktorů, které jsou specifické pro fyzické, fyziologické, genetické, duševní, ekonomické, kulturní nebo sociální identifikování této fyzické osoby.

Zpracování“ nebo „Zpracovaný“ znamená jakoukoliv činnost nebo skupinu činností, které jsou prováděny s osobními údaji, ať už pomocí automatických prostředků nebo bez nich, jako je shromažďování, nahrávání, organizování, strukturování, ukládání, uzpůsobování nebo úprava, vyhledávání, konzultování, používání, zveřejnění přenosem, šíření nebo jiný způsob dostupnosti, připojování nebo kombinování, omezování, mazání nebo ničení.

 

3. Odpovědný subjekt za zpracování vašich osobních údajů

Každá pobočka společnosti Hager je odpovědná za zpracování osobních údajů, které shromažďuje od svých příslušných obchodních partnerů. Pro více informací o pobočce společnosti Hager, která je správcem vašich osobních údajů, kontaktujte nás, prosím, jak je popsáno v části „Kontaktní údaje“ níže.

 

4. Typy osobních údajů, které shromažďujeme

V souvislosti s vaším vztahem, který máte se společností Hager, můžeme o vás zpracovávat následující osobní údaje.

 • Identifikační údaje – jako je jméno, datum narození.

 • Kontaktní údaje – jako je adresa, telefon, e-mailová adresa, atd.

 • Profesní údaje – jako je název funkce/pozice, přičleněná organizace, poloha kanceláře, atd.

 • Názvy společnosti spojené s osobou.

 • Záznamy CCTV a televizní monitorování pro bezpečnost budov a osob.

 • Jakékoliv jiné informace, dobrovolně vámi poskytnuté.

Pro zajištění řádného provádění našich vztahů s našimi obchodními kontakty můžeme také získávat některé Osobní údaje od našich obchodních partnerů a poskytovatelů třetích stran (např. instalační firmy produktů společnosti Hager; datoví brokeři) datových brokerů nebo v některých případech můžeme získávat Osobní údaje z veřejně dostupných zdrojů (např. internet).

 

5. Účely pro zpracování Vašich osobních údajů

Shromažďujeme a zpracováváme osobní údaje o našich Obchodních kontaktech pro následující účely:

 • pro poskytnutí informací a oznámení, týkajících se produktů nebo služeb nebo stavu a kvality těchto produktů;

 • pro vyřízení jakýchkoliv dotazů, stížností nebo nároků, které dostaneme od našich obchodních partnerů a také od našich servisních týmů, týkajících se produktů a služeb společnosti Hager;

 • pro direct marketing, reklamu a účely public relations v souvislosti s obchodními aktivitami společnosti Hager, produkty a službami a pro informování našich obchodních kontaktů o důležitém vývoji ve společnosti Hager;

 • pro řízení profilů účtů na našich webových stránkách (např. MyHager, MyDiagral) a pro udělení přístupu k těmto profilům. Pro více informací o Osobních údajích, které shromažďujeme online, si, prosím, přečtěte naše Oznámení o ochraně osobních údajů, které je na našich webových stránkách;

 • abychom splnili příslušné zákony ve smyslu kvality a spolehlivosti produktu, a v případě nutnosti abychom vyhověli zákonům a předpisům nebo abychom uplatnili nebo chránili zákonná práva poboček společnosti Hager;

 • abychom mohli vést naše obchodní aktivity efektivněji a účinněji a pro kontrolu a zlepšování kvality našich produktů a/nebo služeb;

 • pro provádění výzkumu a vývoje;

 • pro účely obchodního rozvoje, interních zpráv a pro provádění analýz a statistických studií o našich produktech a službách;

 • pro provádění výzkumů, průzkumů spokojenosti a studií;

 • pro spojení s vámi, pro distribuování komunikačních prostředků skupiny Hager k vám a pro měření vlivu těchto komunikačních prostředků.


6. Legitimnost zpracování

Budeme zpracovávat vaše Osobní údaje tehdy, kdy toto Zpracování je v našem legitimním zájmu a není potlačeno vašimi zájmy na ochranu osobních údajů nebo základními právy a svobodami (například v souvislosti s našimi obecnými interními obchodními činnostmi). Věříme, že je to v našich zákonných obchodních zájmech zpracovávat vaše Osobní údaje v oblastech, ze kterých můžeme těžit my i vy. Zvažujeme a porovnáváme jakýkoliv možný negativní dopad na vás a vaše práva před tím, než zpracujeme vaše osobní údaje pro naše legitimní zájmy. Nepoužíváme vaše osobní údaje pro aktivity u kterých jsme přesvědčeni, že naše zájmy jsou potlačeny jakýmkoliv nezaručeným nepříznivým dopadem na vás.

Kde je to vyžadováno příslušným zákonem, požádáme vám o udělení souhlasu před tím, než budeme zpracovávat vaše Osobní údaje (např. pro účely elektronického direct marketingu).

V některých případech můžeme potřebovat zpracovat vaše osobní údaje, kde je vyžadováno vyhovění splnění příslušných zákonů. V takovém případě je pro nás zpracování vašich osobních údajů nutné, abychom vyhověli zákonným nebo smluvním požadavkům. V takovém případě nemůžeme řídit naše vztahy s vámi, ani vyhovět příslušným zákonům bez zpracování vašich Osobních údajů.


7. S kým sdílíme vaše osobní údaje

Staráme se o to, abychom umožnili přístup k osobním údajům pouze těm, kteří tento přístup požadují pro provedení jejich úkolů a povinností a třetím stranám, které mají zákonný důvod pro přístup k nim. Kdykoliv umožníme třetím stranám přístup k osobním údajům, zavedeme odpovídající opatření, abychom garantovali, že tyto informace jsou používány v souladu s těmito Zásadami a že je zachována bezpečnost a důvěrnost těchto informací.

7.1 Zveřejňování pobočkám společnosti Hager

Můžeme sdílet vaše osobní údaje s jinými pobočkami společnosti Hager, nebo jim k nim poskytnout přístup, aby se usnadnilo řízení a administrativa našich účtů Obchodních kontaktů, pro účely elektronického direct marketingu a pro jiné legitimní obchodní účely.

7.2 Zveřejnění poskytovatelům služeb třetích stran

Navíc určité osobní údaje dáváme k dispozici třetím stranám, kteří nám poskytují služby, například v souvislosti s řízením IT platformy nebo podpůrných služeb, infrastruktury a aplikačních služeb, marketingu, analýzou dat atd. Osobní údaje můžeme poskytnout také externím konzultantům, právníkům a poradcům a v souladu s příslušnými zákony na ochranu osobních údajů.

7.3 Zveřejnění správním orgánům

Osobní údaje zveřejníme také správním orgánům, jako jsou národní daňové úřady, a to v souladu s příslušnými zákony.

7.4 Zveřejnění jiným třetím stranám

Osobní údaje můžeme zveřejnit také jiným třetím stranám na základě jiných zákonů, včetně:

 • Abychom splnili naše právní povinnosti včetně dodržování zákona tam, kde je to nutné, nařízení nebo smlouvy, nebo abychom reagovali na nařízení soudu, administrativní nebo soudní proces, zahrnující mimo jiné předvolání, vládní audit nebo povolení k domovní prohlídce;

 • Jako reakci na zákonné požadavky veřejných orgánů (včetně národní bezpečnosti nebo důvody prosazování práva);

 • Jako nutnost pro založení, provedení nebo bránění se proti potenciálnímu, hrozícímu nebo skutečnému sporu;

 • Kde je nezbytné chránit základní zájmy jiné osoby;

 • Ve spojení s prodejem, postoupením práva nebo jinými převody veškerých obchodních aktivit nebo jejich části;

 • S vaším souhlasem.


8. Uchovávání, bezpečnost a převedení osobních údajů mimo EU/EEA

Společnost Hager hlavně uchovává veškeré Osobní údaje na svých vlastních serverech, které jsou umístěny v Evropské unii (EU) a v Evropském hospodářské prostoru (EHP) a mimo ně. Společnost Hager udržuje odpovídající administrativní, technická a fyzická bezpečnostní opatření, která jsou navržená tak, aby napomáhala udržet důvěrnost a integritu osobních údajů a chránila je proti náhodnému nebo nezákonnému zničení, náhodným ztrátám, neautorizované úpravě, zveřejnění nebo přístupu, zneužití a jakékoliv jiné nezákonné formě zpracování osobních údajů v jejich majetku. V souladu se zákony o ochraně osobních údajů a interními předpisy se společnost Hager soustředí na bezpečnost ve všech bodech odpovídající technologické infrastruktury.

 

Společnost Hager funguje na globální úrovni, a může se stát, že budeme potřebovat převést některé osobní údaje do jiných zemí než těch, ve kterých byly původně vaše osobní údaje shromažďovány. Například pro poskytnutí přístupu k údajům některým našim Prodejcům a pro usnadnění řízení vztahů s Obchodními partnery na globální úrovni. Některé tyto země mohou být mimo EU/EEA. V takovém případě společnost Hager zavede odpovídající nebo vhodná bezpečnostní opatření pro zajištění odpovídající úrovně ochrany Osobních údajů, které jsou převedeny mimo EU/EEA, jako je podepsání standardních smluvních doložek EU s importérem dat nebo zavedením jiných opatření pro poskytnutí odpovídající úrovně ochrany dat podle zákona EU. Pokud si přejete dostat kopii bezpečnostních opatření, která jsme udělali, kontaktujte nás, prosím, tak, jak je popsáno v části „Kontaktní údaje“ níže.

 

9. Zachování osobních údajů

Vaše osobní údaje budeme uchovávat tak dlouho, dokud budeme mít s vámi vztah a pak tak dlouho, jak to bude vyžadováno příslušným zákonem. Obecně to znamená, že vaše Osobní údaje budou zachovány do té doby, než dojde k ukončení vašeho vztahu s námi a/nebo tak dlouho, dokud budeme mít legitimní potřeby takto konat na základě našich obchodních aktivit. Osobní údaje budou uchovány pro účely přímého marketingu tak dlouho, dokud neodstoupíte ze zasílání marketingové komunikace.


10. Práva na ochranu vašich osobních údajů

Máte následující práva podle příslušných zákonů na ochranu osobních údajů:

 • Právo získat potvrzení, zda vaše osobní údaje byly nebo nebyly zpracovány a pokud ano, pak máte právo na přístup k vašim osobním údajům a získat jejich kopii.

 • Právo na získání opravy nesprávných osobních údajů a doplnění nekompletních osobních údajů.

 • Právo na dosažení vymazání vašich osobních údajů a omezení zpracování vašich osobních údajů v případě určitých zákonných důvodů.

 • Právo vznést námitku proti zpracování vašich osobních údajů na základě vaší konkrétní situace, kdy takové zpracování je nezbytné pro účely legitimních zájmů společnosti Hager, pokud by společnost Hager měla závažné zákonné důvody pro zpracování Vašich osobních údajů.

 • Právo požadovat přenositelnost vašich osobních údajů, kdy zpracování je založeno na vašem souhlasu nebo na smlouvě a zpracování je prováděno automatizovanými prostředky.

 • Právo kdykoliv odvolat souhlas, pokud zpracování vašich osobních údajů je založeno na vašem souhlasu. Odvolání vašeho souhlasu neovlivní ani zákonnost jakéhokoliv zpracování, které provádíme před vaším odvoláním souhlasu, ani to neovlivní zpracování vašich osobních údajů, prováděné v souvislosti s jinými zákonnými důvody zpracování než ke kterému jste dali souhlas.

 • Také máte právo kdykoliv odstoupit z elektronické marketingové komunikace, kterou vám přímo zasíláme. Toto právo můžete uplatnit kliknutím na odkaz „odhlásit se“ nebo „odstoupit“ v marketingové komunikaci, kterou vám zasíláme. Pro odstoupení z jiných forem marketingu (jako např. poštovního marketingového zasílání nebo telemarketingu) nás, prosím, kontaktujte pomocí kontaktních údajů, které jsou uvedeny v části „Kontaktní údaje“ níže.

 • Právo si stěžovat u úřadu pro ochranu osobních údajů na naše shromažďování a používání vašich osobních údajů. Pro více informací kontaktujte, prosím, vaše místní úřady pro ochranu osobních údajů. (Kontaktní údaje na úřady pro ochranu osobních údajů v Evropské ekonomické oblasti, ve Švýcarsku a v určitých zemích mimo Evropu jsou k dispozici zde.)

Můžete mít další práva, která jsou poskytována národními zákony. Pokud si přejete uplatnit jakékoliv právo výše popsané, kontaktujte nás, prosím, tak, jak je popsáno v části „Kontaktní údaje“ níže. Odpovíme na všechny požadavky, které dostaneme od jednotlivců, kteří si přejí uplatnit svá práva na ochranu osobních údajů v souladu s příslušnými zákony o ochraně údajů.

 

11. Aktualizace těchto Zásad

Tyto Zásady mohou být aktualizovány, aby zohledňovaly nezbytné změny v našich prováděcích předpisech o ochraně osobních údajů. V takových případech vás budeme informovat na našich webových stránkách a uvedeme v horní části těchto Zásad, kdy byla provedena poslední aktualizace. Žádáme vás, abyste pravidelně kontrolovali naše webové stránky a tím znali nejnovější verzi těchto Zásad.

12. Odkazy

Tyto Zásady mohou být doplněny jinými zásadami a postupy (včetně těch, které vyžadují splnění zákonů o ochraně osobních údajů v různých zemích), které je možné nalézt na našich webových stránkách Skupiny Hager.

13. Kontaktní údaje

Použijte, prosím, tento odkaz pro jakékoliv otázky nebo požadavky, týkající se těchto Zásad nebo pro jakékoliv záležitosti. 

You always want to stay up to date? Then register for our newsletter and decide for yourself which topics we should inform you about.