*
*
*
*
* Mandatory fields

 Added to your favourites

 Thank you for your feedback!

Polityka prywatności dla Kontaktów Biznesowych Grupy Hager

Ostatnia aktualizacja: Maj 2019

Spis treści

1. Wprowadzenie
2. Definicje
3. Podmiot odpowiedzialny za przetwarzanie danych osobowych
4. Typy gromadzonych przez nas danych osobowych
5. Cele przetwarzania danych osobowych
6. Zgodność przetwarzania z prawem
7. Komu udostępniamy dane osobowe
8. Przechowywanie, bezpieczeństwo i przekazywanie danych osobowych poza UE/EOG
9. Przechowywanie danych osobowych
10. Prawa do prywatności danych
11. Aktualizacja niniejszej Polityki
12. Referencje
13. Dane kontaktowe

1. Wprowadzenie
Firma Hager wraz ze swoimi spółkami zależnymi („Hager”, „my” lub „nas”) wydała niniejszą Politykę Prywatności (zwaną dalej „Polityką”), aby przedstawić sposób postępowania z posiadanymi przez firmę Danymi Osobowymi kontaktów biznesowych (zwanych dalej „Kontaktami biznesowymi”).

Szanujemy prawo do prywatności osób fizycznych i zobowiązujemy się do odpowiedzialnego i zgodnego z obowiązującym prawem postępowania z Danymi Osobowymi. Niniejsza Polityka przedstawia Dane Osobowe, które gromadzimy i przetwarzamy na temat naszych Kontaktów biznesowych, cele ich przetwarzania oraz prawa Kontaktów biznesowych z nimi związane.

W razie jakichkolwiek wątpliwości odnośnie obowiązujących norm lub jakichkolwiek uwag lub pytań dotyczących niniejszej Polityki, prosimy o kontakt z nami w sposób opisany w sekcji poniżej „Dane kontaktowe”.

2. Definicje
„Kontakt Biznesowy” oznacza każdego istniejącego lub potencjalnego partnera, który ma relację z Hager lub jakąkolwiek spółką zależną Hager opartą na niezobowiązującej relacji bez wywiązywania się i świadczeń. Przykładami kontaktów biznesowych są stowarzyszenia, dziennikarze, decydenci itd.

Hager” oznacza firmę główną i każdą firmę lub każdy podmiot, który jest w sposób bezpośredni lub pośredni kontrolowany przez firmę główną lub jest pod wspólną kontrolą firmy, gdzie kontrola oznacza (i) bezpośrednie lub pośrednie posiadanie lub kontrolowanie ponad 50% udziałów w głosach danej firmy lub podmiotu, lub (ii) możliwość kontrolowania aktywności danego podmiotu na podstawie praw umownych.

Dane Osobowe” oznaczają wszelkie informacje odnoszące się do zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osoby fizycznej, która jest kontaktem biznesowym. Osoba możliwa do zidentyfikowania to taka osoba, która może być zidentyfikowana bezpośrednio lub pośrednio, w szczególności poprzez odniesienie do numerów identyfikacyjnych, takich jak nazwisko, numer identyfikacyjny, dane dotyczące lokalizacji, identyfikator internetowy lub do jednego czy więcej znaków szczególnych związanych z jej tożsamością fizyczną, fizjologiczną, genetyczną, psychiczną, ekonomiczną, kulturową czy społeczną.

Przetwarzanie” lub „Przetworzone” oznacza jakiekolwiek operacje wykonywane na Danych Osobowych, niezależnie od tego czy są tą operacje zautomatyzowane, takie jak: zbieranie, rejestrowanie, organizowanie, strukturyzowanie, przechowywanie, adaptowanie lub zmienianie, odzyskiwanie, konsultowanie, użycie, ujawnienie poprzez przekazanie, rozpowszechnianie lub w inny sposób udostępnianie, porządkowanie lub połączenie, ograniczenie, usunięcie lub zniszczenie.

3. Podmiot odpowiedzialny za przetwarzanie danych osobowych
Każda spółka zależna firmy Hager jest odpowiedzialna za Przetwarzanie Danych Osobowych, które zbiera od swoich partnerów biznesowych. Aby uzyskać więcej informacji dotyczących spółki zależnej Hager, która jest administratorem danych, prosimy o skontaktowanie się z nami w sposób wskazany poniżej w sekcji „Dane kontaktowe”.

4. Typy gromadzonych przez nas danych osobowych
W kontekście relacji z firmą Hager, firma może przetwarzać następujące Dane Osobowe swoich Kontaktów biznesowych.

 • Dane identyfikacyjne – takie jak imię i nazwisko oraz data urodzenia.
 • Dane kontaktowe – takie jak adres, numer telefonu, adres e-mail itd.
 • Dane zawodowe – takie jak stanowisko, stowarzyszona organizacja, lokalizacja biura itd.
 • Nazwy firm z powiązaniami osobistymi.
 • Nagrania z kamery przemysłowej i telemonitoringu dla bezpieczeństwa budynków i ludzi.
 • Jakiekolwiek informacje dostarczone dobrowolnie przez Kontakt biznesowy.

Aby zapewnić właściwe wykonanie naszych relacji z naszymi kontaktami biznesowymi, możemy również uzyskiwać pewne Dane Osobowe od naszych partnerów biznesowych i zewnętrznych dostawców (np. instalatorów produktów Hager; brokerów danych), a także w niektórych przypadkach możemy uzyskiwać Dane Osobowe z publicznie dostępnych źródeł (np. Internetu).

5. Cele przetwarzania danych osobowych
Gromadzimy i przetwarzamy Dane Osobowe naszych Kontaktów Biznesowych do następujących celów:

 • dostarczanie informacji i powiadomień Kontaktom Biznesowym odnośnie produktów i usług oraz stanu i jakości tych produktów;
 • zarządzanie wszelkimi pytaniami, reklamacjami i skargami naszych partnerów biznesowych oraz od naszych zespołów serwisowych związanymi z produktami i usługami firmy Hager;
 • marketing bezpośredni, reklama i public relations w związku z działalnością biznesową, produktami i usługami oraz w celu informowania naszych kontaktów biznesowych o ważnych wydarzeniach w firmie Hager;
 • do zarządzania profilami kont na naszych stronach internetowych (np. MyHager, MyDiagral) oraz uzyskiwania dostępu do tych profili. Więcej informacji odnośnie Danych osobowych, jakie gromadzimy online znajduje się w naszej Internetowej Polityce Prywatności dostępnej na naszych stronach internetowych;
 • zapewnienie zgodności z obowiązującymi przepisami w zakresie jakości produktu i odpowiedzialności oraz gdy jest to konieczne zapewnienie zgodności z przepisami i regulacjami lub wykonywanie lub obrona praw spółek zależnych Hager;
 • pomoc w skuteczniejszym i wydajniejszym prowadzeniu naszej działalności oraz sprawdzenie i poprawa jakości naszych produktów i/lub usług;
 • prowadzenie badań i rozwój;
 • rozwój firmy, sprawozdawczości wewnątrz firmy oraz przeprowadzanie badań analitycznych i statystycznych o naszych produktach i usługach;
 • przeprowadzanie ankiet, zapytań i badań;
 • komunikacja z kontaktami biznesowymi, rozpowszechnianie komunikatów Grupy Hager oraz pomiar wpływu tych komunikatów.

6. Zgodność przetwarzania z prawem
Będziemy przetwarzać Dane Osobowe w sytuacjach, w których takie Przetwarzanie jest prawnie uzasadnione z punktu widzenia naszych interesów i nie jest nadrzędne w stosunku do interesów w zakresie ochrony danych lub fundamentalnych praw i wolności (np. w kontekście naszych ogólnych wewnętrznych działań biznesowych). Jesteśmy przekonani, że przetwarzanie Danych Osobowych w sektorach, które są korzystne dla nas i naszych Kontaktów Biznesowych jest prawnie uzasadnione z punktu widzenia naszych interesów. Zanim przetworzymy dane osobowe do celów uzasadnionych, rozpatrzymy i zrównoważymy jakikolwiek potencjalny negatywny wpływ na Kontakt Biznesowy i jego prawa. Nie wykorzystujemy danych osobowych do działań, które w naszym przekonaniu są nadrzędne w stosunku do nieuzasadnionego negatywnego wpływu na Kontakt Biznesowy.

W sytuacjach, w których jest to wymagane na mocy obowiązujących przepisów, przed przetworzeniem Danych Osobowych poprosimy o zgodę Klienta (np. do celów bezpośredniego marketingu elektronicznego).

W niektórych przypadkach, może wystąpić konieczność przetworzenia Danych Osobowych dla zapewnienia zgodności z obowiązującymi przepisami. W takim przypadku, Przetwarzanie Danych Osobowych jest konieczne po to, abyśmy mogli zapewnić zgodność z wymaganiami ustawowymi lub umownymi. W tym przypadku, nie możemy zarządzać naszymi relacjami, ani zapewnić zgodności z obowiązującymi przepisami bez przetwarzania Danych osobowych naszych Kontaktów Biznesowych.

7. Komu udostępniamy dane osobowe
Dbamy o to, aby dostęp do Danych Osobowych mieli tylko ci, którzy wymagają takiego dostępu w celu wykonywania zadań i obowiązków oraz podmioty zewnętrzne, które mają prawnie uzasadniony cel do uzyskania do nich dostępu. Za każdym razem, gdy zezwalamy podmiotom zewnętrznym na dostęp do Danych Osobowych, wdrażamy odpowiednie środki, aby zagwarantować, że informacje zostaną wykorzystane w sposób zgodny z niniejszą Polityką oraz, że zostaną zachowane bezpieczeństwo i poufność tych informacji.

7.1. Ujawnienie danych spółkom zależnym Hager
Możemy udostępnić Dane Osobowe lub zapewnić do nich dostęp innym spółkom zależnym Hager dla ułatwienia zarządzania i administrowania kontami naszych Kontaktów Biznesowych, do celów bezpośredniego marketingu elektronicznego oraz do innych uzasadnionych prawnie celów biznesowych.

7.2. Ujawnienie danych zewnętrznym dostawcom usług
Oprócz tego, udostępniamy niektóre Dane Osobowe podmiotom zewnętrznym, które świadczą nam usługi, na przykład w kontekście usług zarządzania lub wsparcia platform IT, usług dotyczących infrastruktury i aplikacji, marketingu, analityki danych itd. Możemy także ujawnić Dane Osobowe zewnętrznym konsultantom, prawnikom i doradcom zgodnie z obowiązującymi przepisami o ochronie danych.

7.3. Ujawnianie danych władzom publicznym
Ujawniamy Dane Osobowe także władzom publicznym, takim jak krajowe organy podatkowe, zgodnie z obowiązującymi przepisami.

7.4. Ujawnianie danych innym podmiotom zewnętrznym
Możemy także ujawniać Dane Osobowe innym podmiotom zewnętrznym z innych powodów prawnych, w tym:

 • po to, aby wywiązać się z naszych zobowiązań prawnych, w tym w sytuacjach, gdy konieczne jest przestrzeganie prawa, regulacji lub umowy lub w celu udzielenia odpowiedzi na nakaz sądowy, postępowanie administracyjne lub sądowe, w tym między innymi wezwanie do sądu, audyt rządowy lub nakaz przeszukania;
 • w celu udzielenia odpowiedzi na prawne wnioski władz publicznych (w tym w celach związanych z bezpieczeństwem narodowym lub egzekwowaniem prawa);
 • w razie konieczności ustalenia, wykonania lub obrony przed potencjalnym, zapowiedzianym lub bieżącym sporem;
 • gdy jest to konieczne w celu ochrony podstawowych interesów innej osoby;
 • w związku ze sprzedażą, przeniesieniem własności lub innego transferu całego lub części biznesu;
 • za zgodą Kontaktu Biznesowego.

8. Przechowywanie, bezpieczeństwo i przekazywanie danych osobowych poza obszarem UE/EOG
Hager głównie przechowuje wszystkie Dane Osobowe na swoich serwerach znajdujących się w granicach i poza granicami Unii Europejskiej (UE) i Europejskiego Obszaru Gospodarczego (EOG). Hager zapewnia odpowiednie zabezpieczenia administracyjne, techniczne i fizyczne mające na celu zachowanie poufności i integralności Danych Osobowych oraz mające na celu ochronę przez przypadkowym lub bezprawnym zniszczeniem, przypadkową utratą, nieautoryzowaną zmianą, ujawnieniem lub dostępem, niewłaściwym wykorzystaniem oraz jakąkolwiek inną bezprawną formą przetwarzania Danych Osobowych znajdujących się w posiadaniu firmy. Zgodnie z przepisami o ochronie danych i obowiązującymi zasadami firmowymi, firma Hager zajmuje się bezpieczeństwem we wszystkich stosownych punktach infrastruktury technologicznej.

Firma Hager prowadzi swoją działalność na poziomie globalnym i konsekwentnie w niektórych przypadkach może wystąpić konieczność przeniesienia niektórych Danych Osobowych do krajów innych niż te, w których pierwotnie Dane Osobowe zostały zgromadzone, na przykład po to, aby zapewnić dostęp do danych niektórym z naszych dostawców oraz aby ułatwić zarządzanie relacjami z Partnerami Biznesowymi na poziomie globalnym. Niektóre z tych krajów mogą znajdować się poza UE/EOG. W takim przypadku, firma Hager wdroży właściwe i odpowiednie zabezpieczenia, aby zapewnić stosowny poziom ochrony Danych Osobowych, które zostały przeniesione poza UE/EOG, na przykład wprowadzając standardowe klauzule umowne UE z importerem danych lub wdrażając inne środki zapewniające odpowiedni poziom ochrony danych na mocy prawa UE. Aby uzyskać kopię wdrożonych zabezpieczeń na miejscu, prosimy o kontakt w sposób opisany poniżej w sekcji „Dane kontaktowe”.

9. Przechowywanie danych osobowych
Przechowujemy Dane Osobowe przez okres trwającej relacji z Kontaktem Biznesowym, a w innym przypadku zgodnie z obowiązującym prawem. Ogólnie oznacza to, że Dane Osobowe będą przechowywane do momentu zakończenia relacji z Klientem i/lub tak długo, jak długo będziemy mieć uzasadnioną prawnie potrzebę biznesową. Dane Osobowe będą przechowywane do celów marketingu bezpośredniego do momentu zrezygnowania przez Klienta z otrzymywania informacji marketingowych.

10. Prawo do prywatności danych
Na mocy obowiązujących przepisów o ochronie danych, Kontaktowi Biznesowemu przysługują następujące prawa:

 • prawo do uzyskania potwierdzenia, czy Dane Osobowe są przetwarzane, a jeżeli tak prawo do uzyskiwania dostępu do tych Danych Osobowych oraz uzyskania ich kopii;
 • prawo do sprostowania niedokładnych Danych Osobowych oraz skompletowania niepełnych Danych Osobowych;
 • prawo do usunięcia Danych Osobowych oraz do ograniczenia PrzetwarzaniaDanych Osobowych z pewnych względów prawnych;
 • prawo do wniesienia sprzeciwu wobec Przetwarzania Danych Osobowych ze względu na konkretną sytuację, gdy takie Przetwarzanie jest konieczne do celów uzasadnionych interesów Hager chyba, że Hager ma uzasadniony cel Przetwarzania Danych Osobowych;
 • prawo do wnioskowania o przeniesienie Danych Osobowych, gdy Przetwarzanie opiera się na wyrażeniu zgody lub na podstawie umowy i Przetwarzanie odbywa się w sposób automatyczny;
 • prawo do wycofania zgody w dowolnym momencie, jeżeli Przetwarzanie Danych Osobowych opiera się na wyrażeniu zgody. Wycofanie zgody nie wpłynie na zgodność z prawem Przetwarzania przeprowadzonego przed wycofaniem zgody, ani nie wpłynie na Przetwarzanie Danych Osobowych w oparciu o zgodne z prawem podstawy do Przetwarzania inne niż wyrażenie na nie zgody;
 • Prawo do zrezygnowania w dowolnym momencie z otrzymywania informacji marketingowych drogą elektroniczną, które wysyłamy do Kontaktu Biznesowego. Można skorzystać z tego prawa klikając odnośnik „zrezygnuj z subskrypcji” lub „zrezygnuj” znajdujący się w wysyłanych informacjach marketingowych. Aby zrezygnować z innych form marketingu (takich jak marketing pocztowy lub telemarketing), prosimy o kontakt z nami korzystając z danych kontaktowych podanych poniżej w sekcji „Dane kontaktowe”;
 • Prawo do złożenia skargi do władz zajmujących się ochroną danych w związku z gromadzeniem i wykorzystaniem Danych Osobowych. Dodatkowe informacje na ten temat można uzyskać u lokalnych władz zajmujących się ochroną danych. (Dane kontaktowe organów zajmujących się ochroną danych osobowych w Europejskim Obszarze Gospodarczym, w Szwajcarii i w niektórych krajach pozaeuropejskich są dostępne tutaj.) Dodatkowe prawa są przewidziane na mocy prawa krajowego. Jeżeli Klient chce skorzystać z jakiegokolwiek z powyżej opisanych praw, prosimy o kontakt w sposób opisany poniżej w sekcji „Dane kontaktowe”. Odpowiemy na wszystkie wnioski otrzymane od osób fizycznych, które chcą skorzystać z przysługujących im praw do ochrony danych zgodnie z obowiązującymi przepisami o ochronie danych.

11. Aktualizacja niniejszej Polityki
Niniejsza Polityka może zostać zaktualizowana w celu odzwierciedlenia wszystkich zmian w naszych praktykach związanych z prywatnością. W takich przypadkach, poinformujemy o nich na naszych stronach internetowych, a w nagłówku Polityki umieścimy informacje o ostatniej aktualizacji. Zachęcamy do regularnego odwiedzania naszych stron internetowych w celu zapoznania się z najnowszą wersją niniejszej Polityki.

12. Referencje
Niniejszą Politykę mogą uzupełniać inne polityki i procedury (w tym w przypadkach, gdy jest to wymagane w celu przestrzegania przepisów o ochronie danych w różnych krajach), które znajdują się na stronie internetowej Grupy Hager.

13. Dane kontaktowe
W razie pytań lub wniosków związanych z niniejszą Polityką lub zgłoszenia wątpliwości, prosimy skorzystać z odnośnika.

You always want to stay up to date? Then register for our newsletter and decide for yourself which topics we should inform you about.