*
*
*
*
* Mandatory fields

 Added to your favourites

 Thank you for your feedback!

Oznámenie o ochrane údajov pre obchodných partnerov skupiny Hager

Posledná aktualizácia: Máj 2019 

Obsah

1. Úvod
2. Definície
3. Subjekt zodpovedný za spracovávanie vašich osobných údajov
4. Typy osobných údajov, ktoré získavame
5. Účely spracovávania vašich osobných údajov
6. Zákonnosť spracovania
7. S kým zdieľame vaše osobné údaje
8. Uchovávanie, zabezpečenie a zasielanie osobných údajov mimo EÚ/EHP
9. Uchovávanie osobných údajov
10. Vaše práva týkajúce sa ochrany osobných údajov
11. Aktualizácie tejto politiky
12. Referencie
13. Kontaktné údaje

1. Úvod
Spoločnosť Hager so svojimi pobočkami („Hager“, „my“ alebo „nás“) vypracovala toto oznámenie o ochrane osobných údajov (ďalej iba „oznámenie“), ktoré popisuje spôsob manipulácie s osobnými údajmi, ktoré máme k dispozícii o našich obchodných partneroch (ďalej sa budú spoločne označovať ako „vy“).

Rešpektujeme práva jednotlivcov na ochranu osobných údajov a zaviazali sme sa, že s osobnými údajmi budeme manipulovať zodpovedne a v súlade s platným zákonom. V tomto oznámení sa uvádzajú osobné údaje, ktoré získavame a spracovávame o vás, účely ich spracovávania a práva, ktoré máte v súvislosti s týmito údajmi.

V prípade, že máte akékoľvek pochybnosti týkajúce sa aplikovateľných noriem alebo akékoľvek komentáre alebo otázky týkajúce sa tohto oznámenia, kontaktujte nás v súlade s postupom uvedeným v časti „Kontaktné údaje“.

2. Definície
Termín „obchodný partner“ odkazuje na akéhokoľvek existujúceho alebo budúceho partnera, ktorý má bezplatný vzťah bez akéhokoľvek záväzku alebo povinnosti voči spoločnosti Hager alebo akejkoľvek pobočke spoločnosti Hager. Príklady obchodných partnerov: spoločníci, novinári, vplyvné osoby a pod.
 
Termín „Hager“ odkazuje na sídla a akúkoľvek spoločnosť alebo akýkoľvek subjekt, ktoré sú priamo alebo nepriamo kontrolované sídlami alebo od spoločnou kontrolou sídiel, kde kontrola znamená buď (i) priame alebo nepriame vlastníctvo alebo kontrolu nad viac ako 50 % hlasov v danej spoločnosti alebo subjekte, alebo (ii) schopnosť kontrolovať činnosti daného subjektu prostredníctvom zmluvných práv.
 
Termín „osobné údaje“ odkazuje na všetky informácie týkajúce sa identifikovanej alebo identifikovateľnej osoby, ktorá je obchodným partnerom. Identifikovateľná osoba je osoba, ktorú je možné identifikovať priamo alebo nepriamo, predovšetkým na základe identifikačného údaja, ako je napríklad meno, identifikačné číslo, údaje o polohe, online identifikátor alebo na základe jedného alebo viacerých faktorov špecifických z hľadiska fyzickej, fyziologickej, genetickej, mentálnej, ekonomickej, kultúrnej alebo sociálnej identity tejto fyzickej osoby.
 
Termín „spracovanie“ alebo „spracovaný“ odkazuje na akýkoľvek úkon alebo súbor úkonov, ktoré sa vykonávajú s osobnými údajmi, bez ohľadu na to, či sa vykonávajú automatizovanými prostriedkami alebo nie, ako je napríklad získavanie, zaznamenávanie, organizovanie, štrukturovanie, ukladanie, prispôsobovanie alebo úprava, obnovovanie, prezeranie, používanie, zverejňovanie prostredníctvom zasielania, propagovanie alebo sprístupňovanie iným spôsobom, zoskupovanie alebo kombinovanie, obmedzovanie, vymazávanie alebo likvidácia.
 

Subjekt zodpovedný za spracovávanie vašich osobných údajov

Každá pobočka spoločnosti Hager je zodpovedná za spracovávanie osobných údajov, ktoré získava o svojich obchodných partneroch. Ak potrebujete podrobnejšie informácie týkajúce sa pobočky spoločnosti Hager, ktorá zabezpečuje kontrolu nad vašimi údajmi, kontaktujte nás v súlade s postupom uvedeným v časti „Kontaktné údaje“.
 

4. Typy osobných údajov, ktoré získavame

V súlade s vaším obchodným vzťahom so spoločnosťou Hager môžeme spracovávať nasledujúce vaše osobné údaje.

 • Identifikačné údaje ‒ ako napríklad vaše meno, dátum narodenia.
 • Kontaktné údaje ‒ ako napríklad adresa, telefónne číslo/e-mailová adresa a pod.
 • Profesionálne údaje ‒ ako napríklad zamestnanie/pozícia, členská organizácia, miesto pracoviska a pod.
 • Názvy spoločností týkajúce sa daných osôb.
 • Záznamy z kamier a zvukové záznamy a sledovanie budov na diaľku a ochrana osôb.
 • Akékoľvek informácie, ktoré nám dobrovoľne poskytnete.

Aby sa zaručilo správne fungovanie nášho vzťahu s našimi obchodnými partnermi, môžeme získať niektoré osobné údaje od našich obchodných partnerov a poskytovateľov tretích strán (napríklad inštalačných technikov výrobkov spoločnosti Hager; sprostredkovateľov údajov) alebo v niektorých prípadoch môžeme osobné informácie získať aj z verejne dostupných zdrojov (napríklad internet).

5. Účely spracovávania vašich osobných údajov 

Osobné údaje našich obchodných partnerov získavame a spracovávame na nasledujúce účely:

 • na poskytovanie informácií a oznamov o výrobkoch, službách alebo stave a kvalite týchto výrobkov;
 • na správu akýchkoľvek požiadaviek, sťažností alebo reklamácií prijatých od našich obchodných partnerov a tiež od našich servisných tímov týkajúcich sa výrobkov a služieb spoločnosti Hager;
 • na priamy marketing, reklamu a účely verejných vzťahov v súvislosti s podnikateľskými aktivitami, výrobkami a službami spoločnosti Hager a na informovanie našich obchodných partnerov o dôležitých vývojoch spoločnosti Hager;
 • na správu profilov účtov na našich webových lokalitách (napríklad MyHager, MyDiagral) a na sprístupnenie týchto profilov. Podrobné informácie týkajúce sa online získavania osobných údajov nájdete v našom oznámení o ochrane osobných údajov na webovej lokalite, ktoré je dostupné na našich webových lokalitách;
 • na splnenie platných zákonov týkajúcich sa kvality a spoľahlivosti výrobkov a v prípade potreby na splnenie zákonov a predpisov alebo na uplatňovanie alebo obhajobu zákonných práv pobočiek spoločností Hager;
 • na zlepšenie nášho podnikania, aby bolo efektívnejšie a účinnejšie, a na kontrolu a zlepšenie kvality našich výrobkov a/alebo služieb;
 • na realizáciu nášho výskumu a vývoja;
 • na účely rozvoja podnikania, interné vykazovanie a vykonávanie analýz a štatistických štúdií o našich výrobkoch a službách;
 • na realizáciu prieskumov, ankiet spokojnosti a štúdií;
 • na to, aby sme vás mohli kontaktovať, zasielať vám tlačové informácie o skupine Hager a analyzovať vplyv týchto tlačových informácií.

 6. Zákonnosť spracovania
Vaše osobné údaje budeme spracovávať vtedy, keď je to v rámci našich legitímnych záujmov a keď to nepresahuje vaše záujmy o ochrane osobných záujmov alebo základné práva a slobody (napríklad v kontexte našich všeobecných interných obchodných operácií). Veríme, že v našom legálnom obchodnom záujme spracovávať vaše osobné údaje v sektoroch, kde môžeme z toho ťažiť nielen my, ale aj vy. Berieme do úvahy a analyzujeme akýkoľvek potenciálny negatívny vplyv na vás a na vaše práva pred spracovávaním vašich osobných údajov na legitímne účely. Vaše osobné údaje nepoužívame na činnosti, pri ktorých si myslíme, že naše záujmy prevyšuje akýkoľvek neoprávnený opačný vplyv na vás.

V prípade, že to vyžaduje platný zákon, pred spracovávaním vašich osobných údajov vás požiadame o vyjadrenie vášho súhlasu (napríklad na priame elektronické marketingové účely).

V niektorých prípadoch môže byť potrebné, aby sme vaše osobné údaje spracovali preto, lebo to vyžaduje plnenie platných zákonov. V takýchto prípadoch je spracovávanie vašich osobných údajov pre nás potrebné, aby sme splnili naše štatutárne alebo zmluvné požiadavky. V danom prípade nie sme schopní spravovať náš vzťah s vami, ani splniť platné zákony bez spracovania vašich osobných údajov

7. S kým zdieľame vaše osobné údaje
Dbáme na to, aby prístup k vašim osobným údajom získali iba osoby, ktoré potrebujú tento prístup na plnenie svojich úloh a povinností, a tretie strany, ktoré majú legitímny účel, aby im boli sprístupnené. Kedykoľvek povolíme tretím stranám prístup k vašim osobným údajov, implementujeme vhodné opatrenia, aby sa zabezpečilo, že sa dané informácie používajú spôsobom, ktorý je konzistentný s touto politikou, a aby sa zachovala bezpečnosť a dôvernosť týchto informácií.

7.1. Zverejnenie pobočkám spoločnosti Hager
Vaše osobné údaje môžeme zdieľať alebo sprístupňovať iným pobočkám skupiny Hager za účelom zjednodušenia riadenia a správy účtov našich obchodných partnerov, na priame elektronické marketingové účely a na iné legitímne podnikateľské účely.

7.2. Zverejnenie poskytovateľom služieb tretích strán
Okrem toho niektoré osobné údaje sprístupňujeme tretím stranám, ktoré nám poskytujú služby, napríklad v kontexte správy IT platformy alebo podporných služieb, služieb týkajúcich sa infraštruktúry a aplikácií, marketingu, analýzy údajov a pod. Osobné údaje môžeme zverejniť aj externým konzultantom, právnikom a poradcom v súlade s platnými zákonmi o ochrane údajov.

7.3. Zverejňovanie verejným úradom
Osobné údaje môžeme zverejniť aj verejným úradom, ako sú napríklad národné daňové úrady, v súlade s platnými zákonmi.

7.4. Zverejnenie iným tretím stranám
Osobné údaje môžeme zverejniť aj iným tretím stranám na základe iných zákonných oprávnení:

 • za účelom splnenie našich zákonných povinností aj vtedy, keď je potrebné riadiť sa zákonom, nariadením alebo zmluvou, a za účelom reagovania na súdny príkaz, administratívny alebo súdny proces vrátane predvolania, vládneho auditu alebo príkazu na domovú prehliadku (zoznam však nie je úplný);
 • za účelom reagovania na zákonné požiadavky verejných úradov (vrátane národnej bezpečnosti alebo na súdne účely);
 • v prípade potreby na účely vypracovania, vykonávania alebo obhajoby v prípade potenciálnych, hroziacich alebo aktuálnych súdnych sporov;
 • v prípade potreby na ochranu vitálnych záujmov inej osoby;
 • v súvislosti s predajom, pridelením alebo iným prevodom všetkých našich podnikateľských činností alebo iba ich časti.
 • S vaším súhlasom.

8. Uchovávanie, zabezpečenie a zasielanie osobných údajov mimo EÚ/EHP
Spoločnosť Hager uchováva všetky osobné údaje predovšetkým na svojich serveroch, ktoré sa nachádzajú v rámci Európskej únie (EÚ) a Európskeho hospodárskeho priestoru (EHP) alebo mimo nich. Spoločnosť Hager zachováva vhodné administratívne, technické a fyzické zabezpečenia, ktorých cieľom je pomôcť zachovať dôvernosť a integritu osobných údajov a chrániť ich pred náhodným alebo nezákonným zničením, náhodnou stratou, neoprávnenou úpravou, zverejnením alebo prístupom, zneužitím a inými nezákonnými formami spracovávania osobných údajov, ktoré vlastní. Spoločnosť Hager realizuje zabezpečenie na všetkých vhodných miestach technologickej infraštruktúry v súlade so zákonom o ochrane údajov a internými politikami.

Keďže spoločnosť Hager pôsobí na globálnej úrovni, v dôsledku toho môže v obmedzených prípadoch posielať niektoré vaše osobné údaje do iných krajín, ako do tých, v ktorých boli pôvodne vaše osobné údaje získané, sprístupňovať údaje niektorým svojim predajcom a na účely zjednodušenia správy vzťahov s predajcami na globálnej úrovni. Niektoré z týchto krajín sa môžu nachádzať mimo EÚ/EHP. V danom prípade spoločnosť Hager príjme vhodné a primerané zabezpečovacie opatrenia, aby sa zaručila adekvátna úroveň ochrany osobných údajov, ktoré sa zasielajú mimo EÚ/EHP, ako je napríklad podpísanie štandardných zmluvných klauzúl EÚ pre importérov údajov alebo prijatie iných opatrení, aby sa zaručila adekvátna úroveň ochrany údajov v súlade zo zákonom EÚ. Ak chcete získať kópiu týchto zabezpečení, ktoré sme zaviedli, kontaktujte nás v súlade s postupom uvedeným nižšie v časti „Kontaktné údaje“.

9. Uchovávanie osobných údajov
Vaše osobné údaje budeme uchovávať počas celej doby nášho vzťahu s vami a v súlade s požiadavkami platného zákona. Vo všeobecnosti to znamená, že vaše osobné údaje sa budú uchovávať do ukončenia vášho vzťahu s nami a/alebo tak dlho, ako ich budeme potrebovať na vykonávanie našej aktuálnej legitímnej podnikateľskej činnosti. Osobné údaje sa budú uchovávať na priame marketingové účely dovtedy, kým nevyjadrite svoj explicitný nesúhlas s prijímaním marketingových správ.

10. Vaše práva týkajúce sa ochrany osobných údajov
V súvislosti s platnými zákonmi o ochrane údajov máte nasledujúce práva: 

 • právo získať potvrdenie, či sa vaše osobné údaje spracovali alebo nie a ak áno, máte právo na sprístupnenie vašich osobných údajov a na získanie ich kópie;
 • právo na opravu nepresných osobných údajov a na doplnenie neúplných osobných údajov;
 • právo na vymazanie vašich osobných údajov a obmedzenie spracovávania vašich osobných údajov na základe niektorých zákonných oprávnení;
 • právo zakázať spracovávať vaše osobné údaje v špecifických situáciách, kde je takéto spracovanie potrebné na účely legitímnych záujmov spoločnosti Hager; okrem prípadov, ak má spoločnosť Hager presvedčivé legitímne dôvody na spracovávanie vašich osobných údajov;
 • právo požiadať o presun vašich osobných údajov, ak si spracovávanie vyžaduje váš súhlas alebo je založené na zmluve a ak sa spracovávanie vykonáva automatizovanými prostriedkami;
 • právo kedykoľvek stiahnuť váš súhlas, ak si spracovávanie vašich osobných údajov vyžaduje váš súhlas. Stiahnutie vášho súhlasu neovplyvní zákonnosti žiadneho spracovávania, ktoré sme vykonali pred vaším stiahnutím súhlasu, ani neovplyvní žiadne spracovanie vašich osobných údajov, ktoré sa vykonáva v súlade so zákonnými oprávneniami na spracovávanie údajov inými ako je súhlas;
 • Zároveň máte aj právo vyjadriť explicitný nesúhlas s elektronickými marketingovými správami, ktoré vám priamo kedykoľvek zasielame. Toto právo môžete využiť kliknutím na „odhlásiť“ alebo na prepojenie na „vyjadrenie explicitného nesúhlasu“ s marketingovými správami, ktoré vám zasielame. Ak chcete vyjadriť svoj explicitný nesúhlas s inými marketingovými formami (ako napríklad poštový marketing alebo telemarketing), kontaktujte nás v súlade s postupom uvedeným nižšie v časti „Kontaktné údaje“;
 • Právo na podanie sťažnosti na úrade na ochranu osobných údajov týkajúcej sa získavania a používania vašich osobných údajov. Podrobné informácie vám poskytne miestny úrad na ochranu osobných údajov. (Kontaktné údaje úradov na ochranu osobných údajov v Európskom hospodárskom priestore, Švajčiarsku a iných nie európskych krajinách sú k dispozícii tu.)

Môžete mať aj doplnkové práva, ktoré vám poskytujú národné zákony. Ak chcete využiť akékoľvek svoje vyššie opísané právo, kontaktujte nás v súlade s postupom uvedeným nižšie v časti „Kontaktné údaje“. Odpovieme na všetky žiadosti, ktoré dostaneme od osôb, ktoré chcú využiť svoje práva týkajúce sa ochrany ich údajov v súlade s platnými zákonmi o ochrane údajov.

11. Aktualizácie tejto politiky
Táto politika sa môže aktualizovať, aby obsahovala všetky potrebné zmeny týkajúce sa našich praktík zameraných na ochranu údajov. V týchto prípadoch vás budeme informovať na našich webových lokalitách a na vrchu politiky uvedenie dátum jej poslednej aktualizácie. Žiadame vás, aby ste pravidelne navštevovali naše webové lokality, aby ste boli informovaní o najnovších verziách tejto politiky 

12. Referencie
Táto politika môže byť doplnená inými politikami a postupmi (ak to vyžaduje plnenie zákonov o ochrane údajov v iných krajinách), ktoré sú k dispozícii na našej webovej lokalite skupiny Hager.

13. Kontaktné údaje
V prípade akýchkoľvek otázok alebo žiadostí týkajúcich sa tejto politiky alebo upozornení použite toto  prepojenie.

back to Global Business contacts Privacy Policy
You always want to stay up to date? Then register for our newsletter and decide for yourself which topics we should inform you about.