*
*
*
*
* Mandatory fields

 Added to your favourites

 Thank you for your feedback!

Oznámení o zpracování osobních údajů u žádostí o zaměstnání

Poslední aktualizace: Leden 2019

Úvod
Ve společnosti Hager respektujeme vaše soukromí a chceme být transparentní v tom, jaké typy osobních údajů o vás shromažďujeme a jak je používáme. V tomto Oznámení o zpracování osobních údajů u žádostí o zaměstnání (dále jen „Oznámení“) vysvětlujeme kdo jsme, jak shromažďujeme, sdílíme a používáme osobní údaje, které získáváme od jednotlivců, kteří žádají o zaměstnání přes naše webové stránky.

Toto Oznámení vysvětluje, které osobní údaje o vás shromažďujeme a zpracováváme během procesu online žádosti a práva, které při tom máte.

V případě jakýchkoliv otázek nebo obav z toho, jak používáme vaše osobní údaje, nás, prosím, kontaktujte pomocí postupu, který je vysvětlen v části „Jak nás kontaktovat“ níže.

Přijímání zaměstnanců na těchto webových stránkách je řízeno společností Hager SE, která je správcem dat pro veškeré osobní údaje, které jsou shromažďovány pomocí těchto webových stránek. Vezměte, prosím, na vědomí, že místní pobočky společnosti Hager mohou mít specifickou stránku pro přijímání zaměstnanců na jejich příslušných webových stránkách. Přečtěte si, prosím, Oznámení o zpracování osobních údajů na jejich webových stránkách pro získání podrobnějších informací o tom, jak místní pobočka společnosti Hager zpracovává vaše osobní údaje. Pro více obecných informací o online shromažďování vašich osobních údajů na našich webových stránkách si přečtěte, prosím, naše Oznámení o zpracování osobních údajů na webových stránkách www.hagergroup.com/privacy

1. Rychlé odkazy
Doporučujeme, abyste si přečetli toto celé Oznámení, abyste měli jistotu, že jste plně informováni. V případě, že chcete pouze vstoupit do určité sekce tohoto Oznámení, pak klikněte na odpovídající odkaz dole a tím skočíte do této sekce.

2. Jaké osobní údaje shromažďujeme a proč
3. Pro jaké účely používáme vaše osobní údaje
4. S kým sdílíme vaše osobní údaje
5. Na jakém právním základě zpracováváme vaše osobní údaje
6. Převedení osobních údajů mimo EU/EEA
7. Jak dlouho uchováváme vaše osobní údaje
8. Jak chráníme vaše osobní údaje
9. Mladiství
10. Jaká máte práva na ochranu dat a jak je můžete uplatnit
11. Aktualizace tohoto Oznámení
12. Jak nás kontaktovat

2. Jaké osobní údaje shromažďujeme a proč
2.1. Informace, které poskytujete během online procesu žádosti o zaměstnání
V průběhu online procesu žádosti o zaměstnání a přijímání zaměstnanců na této webové stránce můžeme o vás shromažďovat následující typy osobních údajů:

 • identifikační a kontaktní údaje (jako je vaše jméno, adresa, telefonní číslo/e-mailová adresa, fotografie, údaje z osobního průkazu, datum narození, národnost, pohlaví, mobilita, jazyk a jiné informace, které vás identifikují),
 • údaje o vzdělání a předchozích zaměstnáních (jako jsou akademické/profesní kvalifikace, pracovní kvalifikace, vzdělání, životopis, záznamy a reference o zaměstnání nebo doporučující dopisy),
 • informace o žádosti o zaměstnání (jako je pozice, o kterou žádáte, vaše žádost o zaměstnání a s tím související dokumenty/komunikace, průvodní dopisy, informace z pohovorů a telefonních prověřování, požadavky na mzdu/benefity, informace o relokování) a
 • předchozí žádosti/pozice (informace, týkající se předchozích žádostí, které jste podali u společnosti Hager a/nebo jakákoliv historie zaměstnání).

2.2. Citlivé osobní údaje
V průběhu procesu žádosti o zaměstnání nevyžadujeme aktivně žádné informace, které prozrazují váš rasový nebo etnický původ, náboženské, politické nebo filosofické přesvědčení, členství v odborech, genetické nebo biometrické informace nebo informace o vašem zdravotním stavu, sexuálním životě nebo sexuální orientaci a proto vás nežádáme o poskytnutí takových informací. Nicméně můžeme znát některé citlivé údaje (např. náboženské přesvědčení), pokud nám je dobrovolně poskytnete ve vašem životopisu.

2.3. Informace, které shromažďujeme automaticky
V průběhu procesu online žádosti o zaměstnání můžeme automaticky shromažďovat určité informace z vašeho počítače nebo zařízení, jako je vaše IP adresa, typ zařízení, unikátní identifikační čísla zařízení, typ prohlížeče, webové preference, širší geografická lokace (např. zemi nebo údaj o poloze na úrovni města) a jiné technické informace. Pro více informací o typech souborů cookies a jiných sledovacích technologiích, které používáme na našich webových stránkách si přečtěte, prosím, naše Oznámení o souborech Cookies  http://www.hagergroup.com/cookies.

2.4. Informace, které shromažďujeme od třetích stran
Můžeme získávat vaše osobní údaje nepřímo, pokud bude žádat o zaměstnání přes veřejné webové stránky pro získávání zaměstnávání a platformy sociálních médií (např. LinkedIn). Můžeme také získávat informace a zpětnou vazbu o vás od vašich předchozích zaměstnavatelů. Můžeme také provádět kontroly minulosti nebo záznamů z trestního rejstříku (pokud je to přípustné a v souladu s příslušnými zákony).

3. Pro jaké účely používáme vaše osobní údaje
Společnost Hager shromažďuje osobní údaje, které poskytujete při procesu online žádosti o zaměstnání pro účely řízení procesu online žádosti o zaměstnání a přijímání zaměstnanců společnosti Hager. Proto může společnost Hager používat vaše osobní údaje pro následující účely:

 • aby vám umožnila založit a spravovat účet nebo registraci;
 • pro vytvoření a udržování vašeho online profilu;
 • aby vám bylo umožněno nás kontaktovat a abychom my mohli odpovědět a poskytnout zpětnou vazbu;
 • vyhodnocení a výběr žadatelů o zaměstnání včetně například nastavení a provádění pohovorů a testů,
 • vyhodnocení a zhodnocení výsledků a všeho co je potřebné v procesu přijímání zaměstnanců včetně finálního přijetí,
 • komunikování s vámi během procesu přijímání zaměstnanců,
 • ověřování vašich informací a provádění kontrol vašich referencí nebo historie (tam, kde je to možné),
 • zavedení nezbytných opatření pro vaše budoucí zaměstnání a
 • pro obecné řízení a zlepšování našich procesů přijímání zaměstnanců a zaměstnání.
 • pro zviditelnění vašeho profilu pouze pro náborového pracovníka nebo náborové pracovníky v zemi nebo náborové pracovníky ve skupině.

Pokud akceptujete nabídku na zaměstnání ve společnosti Hager, informace, shromážděné v průběhu procesu online žádosti o zaměstnání, budou tvořit část vašich záznamů stávajícího zaměstnání. V takovém případě vezměte, prosím, také na vědomí, že můžete být žádáni o další informace pro dokončení vašeho přijetí do zaměstnání v souladu s našimi zásadami o ochraně osobních údajů zaměstnanců.

4. S kým sdílíme vaše osobní údaje
Staráme se o to, abychom umožnili přístup k osobním údajům pouze těm, kteří tento přístup požadují pro provedení jejich úkolů a povinností a třetím stranám, které mají zákonný důvod pro přístup k nim (například personální agentury). Kdykoliv umožníme třetím stranám přístup k osobním údajům, zavedeme odpovídající opatření, abychom zaručili, že tyto informace jsou používány v souladu s tímto Oznámením a že je zachována bezpečnost a důvěrnost těchto informací.

4.1. Zveřejnění pobočkám společnosti Hager
Jako globální společnost, skládající se z mnoha členských společností v různých zemích, má společnost Hager mezinárodní závody a využívá zdroje, umístěné po celém světě.

Proto můžeme občas sdílet vaše osobní údaje s jinými pobočkami společnosti Hager, abychom řídili náš proces přijímání zaměstnanců na úrovni skupiny a také pro jiné legitimní obchodní důvody, jako je shoda s příslušnými zákony a nařízeními.

4.2. Zveřejnění poskytovatelům služeb třetích stran
Kromě toho zpřístupníme určité osobní údaje třetím stranám, které nám budou poskytovat služby. Například použijeme faktory úspěšnosti pro řízení procesu online žádosti o zaměstnání na našich webových stránkách. Kromě toho mohou být vaše osobní údaje předány poskytovatelům služeb pro provedení kontrol historie (tam kde je to povoleno příslušnými zákony). Vaše osobní údaje budou také obecně sdíleny třetím stranám, které jsme vybrali pro chod, řízení a provoz našich webových stránek.

4.3. Zveřejnění jiným třetím stranám
Osobní údaje můžeme zveřejnit také jiným třetím stranám na základě jiných zákonů, včetně:

 • abychom splnili naše právní povinnosti včetně dodržování zákona tam, kde je to nutné, nařízení nebo smlouvy, nebo abychom reagovali na nařízení soudu, administrativní nebo soudní proces, zahrnující mimo jiné předvolání nebo povolení k domovní prohlídce,
 • jako reakci na zákonné požadavky veřejných orgánů (včetně národní bezpečnosti nebo důvody prosazování práva),
 • jako nutnost pro založení, provedení nebo bránění se proti potenciálnímu, hrozícímu nebo skutečnému sporu,
 • kde je nezbytné chránit základní zájmy jiné osoby, a/nebo
 • ve spojení s prodejem, postoupením práva nebo jinými převody veškerých obchodních aktivit nebo jejich částí.

5. Na jakém právním základě zpracováváme vaše osobní údaje
Budeme zpracovávat vaše osobní údaje o vás, které shromažďujeme v průběhu online procesu žádosti o zaměstnání, z důvodu nutnosti řízení našich vztahů s vámi na základě našich zákonných zájmů pro provádění přijímání zaměstnanců a řízení procesu zaměstnání a/nebo tam, kde jste projevil zájem o zaměstnání, abychom učinili kroky před zahájením pracovní smlouvy s vámi. Vaše osobní údaje můžeme také použít proto, abychom splnili naše právní povinnosti včetně dodržování zákonů a nařízení, nebo abychom chránili práva a zájmy společnosti Hager, našich zaměstnanců, žadatelů o zaměstnání a ostatních tak, jak je to vyžadováno a povoleno příslušnými zákony.

Bez vašich osobních údajů nemůžeme spravovat naše budoucí pracovní vztahy s vámi ani vyhovět příslušným zákonům.

6. Převedení osobních údajů mimo EU/EEA
Společnost Hager funguje na globální úrovni a v některých omezených případech se může stát, že budeme potřebovat převést některé osobní údaje do jiných zemí než těch, ve kterých byly původně vaše osobní údaje shromažďovány. Například pro interní přijímání zaměstnanců, plánování kariéry a účely mezinárodní mobility. Některé tyto země mohou být mimo Evropskou unii (EU) a Evropskou ekonomickou oblast (EEA). V takovém případě společnost Hager zavede odpovídající nebo vhodná bezpečnostní opatření pro zajištění odpovídající úrovně ochrany osobních údajů, které jsou převedeny mimo EU/EEA, jako je podepsání standardních smluvních doložek EU s importérem dat nebo zavedením jiných opatření pro poskytnutí odpovídající úrovně ochrany dat podle zákona EU. Pokud si přejete dostat kopii bezpečnostních opatření, která jsme udělali, kontaktujte nás, prosím, tak, jak je popsáno v části „Kontaktní údaje“ níže.

7. Jak dlouho uchováváme vaše osobní údaje
Vaše osobní údaje, které od vás shromažďujeme, budeme uchovávat po tak dlouhou dobu, jak to bude nutné pro umožnění realizace našich účelů, které jsou popsány v tomto oznámení nebo abychom splnili příslušné zákonné, daňové nebo účetní požadavky.

Vaše osobní údaje vymažeme, jakmile již nebudou vyžadovány pro výše uvedené účely, nebo pokud nebude další oprávněný zájem o uchování údajů. Po ukončení procesu budeme vaše osobní údaje uchovávat po tak dlouhou dobu, kterou určují vnitrostátní právní předpisy.   Kromě toho mohou být osobní údaje uchovány po dobu, během které mohou být proti nám vznesené nároky. Pokud nebudete úspěšní, pak společnost Hager si ponechá vaši žádost o zaměstnání v evidenci pro případné budoucí nové pracovní pozice a maximálně jeden rok. Pokud budete úspěšní a bude vám nabídnuta pracovní pozice ve společnosti Hager, pak vaše osobní údaje budou použity našim oddělením lidských zdrojů pro dokončení procesu vašeho zaměstnání.

Co se týče účtu, který jste si vytvořili na naší stránce pro online přijímání zaměstnanců, pak vaše osobní údaje budeme uchovávat tak dlouho, dokud váš účet budete aktivně používat a budete se k němu přihlašovat. Pokud se k vašemu účtu nepřihlásíte po dobu minimálně 12 měsíců, pak si vyhrazujeme právo váš účet zrušit. Před zrušením vašeho účtu vám zašleme e-mail s upozorněním. Vymazání zrušeného účtu bude zahrnovat i vymazání všech příslušných informací účtu včetně kontaktních údajů a životopisu.

Pro více informací o uchovávání vašich osobních údajů kontaktujte, prosím, společnost Hager dle pokynů v části „Kontaktní údaje“ níže.

8. Jak chráníme vaše osobní údaje
Jsme odhodláni prosazovat zajištění bezpečnosti vašich osobních údajů. Využíváme silná preventivní opatření pro ochranu důvěrnosti a bezpečnosti osobních údajů na našich webových stránkách tím, že používáme technologická, fyzická a administrativní bezpečnostní opatření, jako jsou firewally a pečlivě vyvinuté bezpečnostní postupy například když zadáváte důvěrné informace (jako přihlašovací údaje nebo informace odevzdávané v rámci webových stránek). Zašifrováváme přenos těchto informací pomocí technologie SSL (secure socket layer). Tyto technologie, procedury a jiná opatření jsou používány ve snaze zajistit, že vaše osobní údaje zůstanou bezpečné, zajištěné a dostupné pouze pro vás a pro ty, komu poskytnete oprávnění k přístupu k vašim osobním údajům. Avšak ani internet, e-mail nebo jiný elektronický přenos nejsou plně bezpečné trvale nebo bez chyb. Proto byste měli být opatrní v tom, jaké informace nám tímto způsobem posíláte.

9. Mladiství
Námi poskytované služby na našich webových stránkách nejsou určeny pro osoby mladší 16 let. Pokud jste mladší 16 let, nedávejte žádné žádosti o zaměstnání na tyto webové stránky.

10. Jaká máte práva na ochranu dat a jak je můžete uplatnit
Máte následující práva podle příslušných zákonů na ochranu osobních údajů:

 • Právo získat potvrzení, zda vaše osobní údaje byly nebo nebyly zpracovány a pokud ano, pak máte právo na přístup k vašim osobním údajům a získat jejich kopii;
 • Právo na získání opravy nesprávných osobních údajů a doplnění nekompletních osobních údajů;
 • Právo na dosažení vymazání vašich osobních údajů a omezení zpracování vašich osobních údajů v případě určitých zákonných důvodů.
 • Právo vznést námitku proti zpracování vašich osobních údajů na základě vaší konkrétní situace, kdy takové zpracování je nezbytné pro účely legitimních zájmů společnosti Hager, pokud nemá společnost Hager závažné zákonné důvody pro zpracování vašich osobních údajů;
 • Právo požadovat přenositelnost vašich osobních údajů, kdy zpracování je založeno na vašem souhlasu nebo na smlouvě a zpracování je prováděno automatizovanými prostředky.
 • Právo si stěžovat u úřadu pro ochranu osobních údajů na naše shromažďování a používání vašich osobních údajů. Pro více informací kontaktujte, prosím, vaše místní úřady pro ochranu osobních údajů. (Kontaktní údaje na úřady pro ochranu osobních údajů v Evropské ekonomické oblasti, ve Švýcarsku a v určitých zemích mimo Evropu jsou k dispozici zde.)

Pokud si přejete uplatnit jakékoliv právo výše popsané, kontaktujte nás, prosím, tak, jak je popsáno v části „Kontaktní údaje“ níže. Odpovíme na všechny požadavky, které dostaneme od jednotlivců, kteří si přejí uplatnit svá práva na ochranu osobních údajů v souladu s příslušnými zákony o ochraně údajů.

11. Aktualizace tohoto Oznámení
Toto Oznámení můžeme čas od času aktualizovat jako reakci na změnu ve vývoji zákonů, techniky nebo obchodních aktivit. Pokud provedeme aktualizaci tohoto Oznámení, přijmeme odpovídající opatření, abychom vás informovali v souladu s důležitostí změn, které uděláme. Budeme požadovat váš souhlas pro jakoukoliv podstatnou změnu v případě, že je to nutné dle příslušných zákonů o ochraně údajů.

12. Jak nás kontaktovat
V případě jakýchkoliv otázek, obav nebo stížností, týkajících se tohoto Oznámení, nebo způsobu jakým zpracováváme vaše osobní údaje nebo pokud chcete uplatnit vaše práva tak, jak je popsáno výše, kontaktujte nás, prosím, e-mailem na: HR@hagergroup.com

 

You always want to stay up to date? Then register for our newsletter and decide for yourself which topics we should inform you about.