*
*
*
*
* Mandatory fields

 Added to your favourites

 Thank you for your feedback!

Privacybeleid sollicitatie

Laatste update: 01.2019

Inleiding
Bij Hager respecteren we uw privacy en we willen transparant zijn over alle soorten persoonsgegevens die we over u verzamelen en over hoe we deze gebruiken. In dit Privacybeleid sollicitatie (hierna het “Beleid”) verduidelijken we wie we zijn, hoe we persoonsgegevens verzamelen, delen en gebruiken van personen die solliciteren naar een functie op onze website.

Dit beleid beschrijft de persoonsgegevens die we van u verzamelen en verwerken tijdens het online sollicitatieproces, de doeleinden van de verwerking en de rechten die u hebt in dit verband.

 Als u vragen of bedenkingen hebt betreffende ons gebruik van uw persoonsgegevens, gelieve ons dan te contacteren, zoals vermeld in het hiernavolgende hoofdstuk “Hoe ons contacteren”.

De recruitment op deze website wordt beheerd door Hager SE, die de gegevensbeheerder is voor alle persoonlijke informatie die verzameld wordt via deze website. Houd er rekening mee dat de lokale Hager dochterondernemingen misschien een specifieke jobpagina hebben op hun respectievelijke websites. Lees het privacybeleid op hun websites voor meer informatie over hoe de lokale Hager dochteronderneming uw persoonsgegevens verwerkt. Voor meer algemene informatie over het online verzamelen van uw persoonsgegevens op onze website, lees ons Web Privacybeleid www.hagergroup.com/privacy

1. Snelle links
We adviseren u om dit Beleid volledig te lezen, zodat u helemaal op de hoogte bent. Indien u echter een bepaalde sectie van dit Beleid wenst te bezoeken, klik op de relevante link hieronder om naar die sectie te gaan.

2. Welke persoonsgegevens verzamelen we en waarom
3. Voor welke doeleinden gebruiken we uw persoonsgegevens
4. Met wie delen wij uw persoonsgegevens
5. Op welke wettelijke basis verwerken we uw persoonsgegevens
6. Overdracht van persoonsgegevens buiten de EU/EER
7. Hoelang bewaren we uw persoonsgegevens
8. Hoe beschermen we uw persoonsgegevens
9. Minderjarigen
10. Welke rechten in verband met gegevensbescherming hebt u en hoe kun u ze uitoefenen
11. Updates in dit beleid
12. Hoe kunt u ons contacteren

2. Welke persoonsgegevens verzamelen we en waarom
2.1. Informatie die u verstrekt tijdens het online sollicitatieproces
Tijdens de online sollicitatie en het recruitment proces op deze website, kunnen we de volgende type persoonsgegevens over u verzamelen:

 • identificatie en contactgegevens (zoals uw naam, adres, telefoon/e-mailadres, foto, id’s, geboortedatum, nationaliteit, geslacht, mobiliteit, taal en ander informatie die u identificeert),
 • opleiding en werkervaring (zoals academische/professionele kwalificaties, functiekwalificaties, opleiding, cv/resumé, transcripties en werkreferenties of aanbevelingsbrieven),
 • informatie in verband met de functie (zoals de functie waarvoor u solliciteert, uw sollicitatie en gerelateerde documentatie/communicatie, begeleidende brief, informatie uit interviews en telefonische screenings, verzoeken in verband met compensatie/voordelen, informatie in verband met verplaatsing) en
 • eerdere sollicitaties/functies (informatie in verband met uw vroegere sollicitaties bij Hager en/of elke vorige tewerkstelling).

2.2. Gevoelige persoonsgegevens
We vragen niet actief naar informatie over uw raciale of etnische afkomst, religie, politieke of filosofische overtuigingen, vakbondslidmaatschap, genetische of biometrische informatie, of naar informatie over uw gezondheid/seksleven of seksuele voorkeur tijdens het sollicitatieproces, en daarom vragen we u om dergelijke informatie niet te verstrekken. Niet tegenstaande kunnen we op de hoogte zijn van gevoelige gegevens (bijv. religie) indien u dit spontaan aan ons verstrekt in uw cv.

2.3. Informatie die we automatisch verzamelen
Tijdens het online sollicitatieproces, kunnen we via de computer of het toestel dat u gebruikt, bepaalde informatie automatisch verzamelen, zoals uw IP-adres, soort toestel, unieke identificatienummers, browsertype, voorkeuren voor websites, ruime geografische locatie (bv. op niveau van het land of de stad) en andere technische informatie. Voor verdere informatie over het soort cookies en andere traceringtechnologie die we gebruiken op onze website, raadpleeg ons Cookies Beleid http://www.hagergroup.com/cookies

2.4. Informatie die we verzamelen van derden
We kunnen uw persoonsgegevens onrechtstreeks verkrijgen als u solliciteert via publieke rekruteringswebsites en sociale mediaplatformen (bijv. Linkedln). We kunnen ook informatie en feedback over u krijgen van uw vroegere werkgever(s). We kunnen ook een achtergrondonderzoek of controles naar het bestaan van een strafblad uitvoeren (waar dit is toegestaan en in overeenstemming met de toepasselijke wetgeving).

3. Voor welke doeleinden gebruiken we uw persoonsgegevens
Hager verzamelt persoonsgegeven die u verstrekt via het online sollicitatieproces om de online sollicitatie en het recruitmentproces van Hager te beheren. Bij gevolg kan Hager uw persoonsgegevens gebruiken voor de volgende doeleinden:

 • zodat u zich kunt registeren of een account kunt opstellen en behouden;
 • zodat u uw online profiel kunt aanmaken en behouden;
 • zodat u ons kunt contacteren en wij u kunnen antwoorden en feedback geven;
 • voor de evaluatie en selectie van sollicitanten zoals bijvoorbeeld het opstellen en uitvoeren van interviews en testen,
 • voor het evalueren en beoordelen van de resultaten hiervan en voor zover het nodig is in het recruitmentproces waaronder de eindrekrutering,
 • om met u te communiceren tijdens het recruitmentproces,
 • om uw informatie te controleren en de referenties of achtergrondcontrole (indien van toepassing) uit te voeren,
 • om de nodige regelingen te treffen voor uw toekomstige tewerkstelling, en
 • om in het algemeen onze recruitment en - en wervingsprocessen te beheren en te verbeteren.
 • om uw profiel alleen zichtbaar te maken voor de recruiter of recruiters in het land of voor de recruiters binnen de groep.

Als u wordt aangenomen voor een job bij Hager, zal de informatie die werd verzameld tijdens het online sollicitatieproces, een onderdeel zijn van uw werknemersdossier. In dergelijk geval, kunnen wij u nog bijkomende informatie vragen om uw rekrutering te vervolledigen in overeenstemming met ons Privacybeleid Werknemers.

4. Met wie delen wij uw persoonsgegevens
We zorgen ervoor dat er alleen  toegang tot uw persoonsgegevens verleend wordt aan diegenen die deze nodig hebben om hun taken en opdrachten uit te voeren en aan derden die rechtmatige doeleinden hebben voor toegang tot die gegevens (bijvoorbeeld recruitmentbureaus). Wanneer we een derde toegang verlenen tot persoonsgegevens, zullen we de geschikte maatregelen treffen om te garanderen dat de informatie wordt gebruikt op een manier die in overeenstemming is met dit beleid en dat de veiligheid en vertrouwelijkheid van de informatie behouden blijft.

4.1. Vrijgave aan Hager dochterondernemingen
Als wereldwijde organisatie bestaande uit meerdere dochterondernemingen in verschillende landen, heeft Hager internationale sites en doet Hager beroep op middelen over de hele wereld.

Daarom kunnen we af en toe onze persoonsgegevens delen met ander Hager dochterondernemingen om ons recruitmentproces op groepsniveau te beheren, alsook voor andere rechtmatige bedrijfsdoeleinden zoals compliance met toepasselijke wetgeving en voorschriften.

4.2. Vrijgave aan externe serviceproviders
Daarnaast maken we bepaalde persoonsgegevens beschikbaar aan derden die diensten aan ons leveren. Zo gebruiken we bijvoorbeeld Succes Factors om het online sollicitatieproces te beheren. Daarnaast kunnen uw persoonsgegevens worden doorgestuurd naar serviceproviders om achtergrondcontroles uit te voeren (in zoverre dit is toegestaan door de toepasselijke wetgeving). Tenslotte zullen uw persoonsgegevens algemeen worden gedeeld met derden die we hebben geselecteerd om onze websites uit te voeren, te beheren en te organiseren.

4.3. Vrijgave aan andere derden
We kunnen ook persoonsgegevens vrijgeven aan andere derden, op basis van andere wettelijke gronden, inclusief:

 • om onze wettelijke verplichtingen na te komen, inclusief waar nodig om de wet, de voorschriften of contracten na te leven, of om te reageren op een rechtelijk bevel, administratief of juridisch proces, met inbegrip van maar niet beperkt tot, een dagvaarding of een huiszoeking,
 • in reactie op wettige verzoeken van openbare diensten (inclusief nationale veiligheidsdoeleinden en wethandhavingsdoeleinden),
 • zo nodig om mogelijke dreigende of lopende rechtsgeschillen vast te stellen, uit te voeren of zich hiertegen te verdedigen,
 • indien nodig om de vitale belangen van een andere persoon te beschermen, en/of
 • in verband met de verkoop, toewijzing of andere overdracht van alle of van een deel van onze activiteiten.

5. Op welke wettelijke basis verwerken we uw persoonsgegevens
We zullen de persoonsgegevens die we over u verzamelen tijdens het online sollicitatieproces verwerken op basis van de noodzakelijkheid om onze relatie met u te beheren, op basis van onze rechtmatige belangen om de  recruitment te doen en het wervingsproces te beheren en/of wanneer u in aanmerking komt voor een tewerkstelling, de nodige stappen te ondernemen om een arbeidscontract met u op te stellen. We kunnen uw persoonsgegevens ook gebruiken om de toepasselijke wetgeving en voorschriften na te leven, of om de rechten en belangen van Hager, onze werknemers, sollicitanten en anderen te beschermen, indien vereist en toegestaan door de toepasselijke wetgeving.

Zonder uw persoonsgegevens kunnen we geen arbeidsrelatie met u beheren, noch de toepasselijke wetgeving naleven.

6. Overdracht van persoonsgegevens buiten de EU/EER
Hager voert zijn activiteiten globaal uit en bijgevolg, is het in een aantal beperkte gevallen misschien nodig dat we sommige persoonsgegevens overmaken aan andere landen dan die waarin uw persoonsgegevens oorspronkelijk werden verzameld, bijvoorbeeld, voor interne werving, loopbaanplanning en internationale mobiliteitsdoeleinden. Sommige van deze landen kunnen buiten de Europese Unie (EU) en de Europese Economische Regio (EER) liggen. Wanneer dat het geval is, zal Hager de gepaste of geschikte veiligheidsmaatregelen nemen om te verzekeren dat er een voldoende veiligheidsniveau is voorzien voor de persoonsgegevens die buiten de EU/EER worden overgemaakt, zoals modelcontractbepalingen met de gegevensimporteur of het toepassen van andere maatregelen om een voldoende veiligheidsniveau van gegevensbescherming volgens de Europese wet te voorzien. Indien u een kopie wenst van de veiligheidsmaatregelen die wij hebben voorzien, gelieve ons dan te contacteren zoals beschreven in de sectie "Contactgegevens" hierna.

7. Hoe lang bewaren we uw persoonsgegevens
We bewaren de persoonsgegevens die we van u verzameld hebben alleen zolang als nodig is voor de doeleinden die in dit beleid zijn beschreven of om te voldoen aan de toepasselijke wettelijke, fiscale of boekhoudingsvereisten.

Wij zullen persoonlijke data verwijderen, zodra deze niet meer benodigd is voor de hierboven genoemde redenen of als er niet langer een gegronde reden is om de data op te slaan. Na afronding van het sollicitatieproces, worden je persoonlijke data opgeslagen, zolang dat van toepassing is voor de nationale wetgeving. In aanvulling kan data opgeslagen worden voor de periode waarin er claims kunnen komen tegen ons.

Als u succesvol bent en een job bij Hager krijgt aangeboden, zullen uw persoonsgegevens gebruikt worden om uw wervingsproces bij onze HR-afdeling af te ronden.

Voor wat betreft de account die u hebt aangemaakt op uw online sollicitatiepagina, zullen we uw persoonsgegevens bewaren zolang u de account actief gebruikt en zich aanmeldt. Als u zich niet meer aanmeldt bij uw account gedurende een ononderbroken periode van 12 maanden of langer, behouden we ons het recht voor om uw account af te sluiten. Voordat we uw account afsluiten, zullen we u hiervan per e-mail waarschuwen. Het verwijderen van een gesloten account houdt de verwijdering in van alle toepasselijke accountinformatie, waaronder contactgegevens en cv’s.

Voor meer informatie over de bewaring van uw persoonsgegevens, gelieve Hager te contacteren zoals beschreven in de sectie "Contactgegevens" hierna.

8. Hoe beschermen we uw persoonsgegevens
We doen er alles aan om de veiligheid van uw persoonsgegevens te verzekeren. We gebruiken krachtige maatregelen om de vertrouwelijkheid en veiligheid van de persoonsgegevens binnen onze website te beschermen, door technologische, fysieke en administratieve veiligheidsmaatregelen te nemen zoals firewalls en zorgvuldig ontwikkelde veiligheidsprocedures, bijvoorbeeld, wanneer u vertrouwelijke informatie ingeeft (zoals aanmeldgegevens of informatie die wordt verstrekt vanuit de website). We coderen de transmissie van die informatie door middel van secure socket layer technologie (SSL). Deze technologieën, procedures en andere maatregelen worden gebruikt als inspanningen om ervoor te zorgen dat uw persoonsgegevens veilig zijn en beveiligd blijven en alleen beschikbaar zijn voor u en diegenen die gemachtigd zijn om toegang te hebben tot uw persoonsgegevens. Geen enkele internet- e-mail- of andere elektronische transmissie is echter volledig veilig of foutloos dus u moet zorgvuldig nadenken over welke informatie u op die manier naar ons stuurt.

9. Minderjarigen
De diensten die we op deze website verstrekken zijn niet bestemd voor het gebruik door personen jonger dan 16 jaar. Gelieve uw persoonsgegevens niet op deze website te verstrekken als u jonger bent dan 16.

10. Welke rechten in verband met gegevensbescherming hebt u en hoe kunt u ze uitoefenen
U beschikt over de volgende rechten krachtens de toepasselijke wetgeving inzake gegevensbescherming:

 • Het recht om te weten of uw persoonsgegevens al dan niet verwerkt zullen worden, en in voorkomend geval, het recht op toegang tot uw persoonsgegevens en het recht op een kopie;
 • Het recht op correctie van foutieve persoonsgegevens en op aanvulling van onvolledige persoonsgegevens;
 • Het recht op verwijdering van uw persoonsgegevens en op beperking van de verwerking van uw persoonsgegevens om bepaalde juridische redenen.
 • Het recht op bezwaar tegen de verwerking van uw persoonsgegevens, om redenen die verband houden met uw bijzondere situatie, in die gevallen waar dergelijke verwerking voor de rechtmatige doeleinden van Hager noodzakelijk is, tenzij Hager dwingende en rechtmatige doeleinden heeft om uw persoonsgegevens te verwerken;
 • Het recht op verzoek van overdraagbaarheid van uw persoonsgegevens wanneer de verwerking gebaseerd is op uw toestemming of op een contract en de verwerking automatisch gebeurt.
 • Het recht om een klacht in te dienen bij een autoriteit voor gegevensbescherming over onze verzameling en het gebruik van uw persoonsgegevens. Voor meer informatie, gelieve uw lokale autoriteit voor gegevensbescherming te contacteren. (Contactgegevens voor autoriteiten voor gegevensbescherming in de Europese Economische Ruimte, Zwitserland en bepaalde niet-Europese landen zijn hier beschikbaar  hier.)

Als u een van de hierboven vermelde rechten wenst uit te oefenen, gelieve ons dan te contacteren zoals beschreven in de sectie "Contactgegevens" hierna. We zullen alle verzoeken van personen beantwoorden die hun rechten inzake gegevensbescherming willen uitoefenen in overeenstemming met de toepasselijke wetgeving inzake gegevensbescherming.

11. Updates in dit Beleid
We kunnen dit beleid van tijd tot tijd updaten als gevolg van wijzigingen in wettelijke, technische en zakelijke ontwikkelingen. Wanneer we dit beleid updaten, zullen we de geschikte maatregelen treffen om u te informeren, naar gelang het belang van de wijzigingen die we doorvoeren. We zullen uw toestemming vragen in verband met belangrijke wijzigingen als dit vereist is door de toepasselijke wetgeving inzake gegevensbescherming.

12. Hoe kunt u ons contacteren
Als u vragen, bedenkingen of klachten hebt betreffende dit beleid, of over de manier waarop wij uw persoonsgegevens verwerken, of als u een van de hierboven vermelde rechten wilt uitoefenen, gelieve ons dan per e-mail te contacteren op: HR@hagergroup.com

You always want to stay up to date? Then register for our newsletter and decide for yourself which topics we should inform you about.