*
*
*
*
* Mandatory fields

 Added to your favourites

 Thank you for your feedback!

Informacja o ochronie danych osobowych osób składających podanie o pracę

Ostatnia aktualizacja: 01.2019

Wprowadzenie
W firmie Hager szanujemy prywatność i pragniemy być transparentni w zakresie typów danych osobowych, jakie gromadzimy i tego w jaki sposób je wykorzystujemy. Niniejsza Informacja o ochronie danych osobowych osób składających podanie o pracę (zwana dalej „Informacją”) wyjaśnia kim jesteśmy, w jaki sposób gromadzimy, udostępniamy i wykorzystujemy dane osobowe uzyskane od osób, które ubiegają się o pracę na naszej stronie internetowej.

Niniejsza Informacja przedstawia dane osobowe, które gromadzimy i przetwarzamy w związku z procesem internetowego składania podania o pracę, cele ich przetwarzania oraz prawa z nimi związane osób składających podanie.

 W razie pytań lub wątpliwości odnośnie wykorzystywania przez nas danych osobowych, prosimy o kontakt z nami w sposób opisany w poniższej sekcji „Kontakt z nami”.

Rekrutacją na tej stronie internetowej zarządza firma Hager SE, która jest administratorem danych wszystkich danych osobowych zgromadzonych za jej pośrednictwem. Należy pamiętać o tym, że lokalne spółki zależne Hager mogą mieć specjalną stronę rekrutacyjną na swoich stronach internetowych. W celu uzyskania dalszych informacji o tym, w jaki sposób lokalna spółka Hager przetwarza dane osobowe, prosimy przeczytać informację dotyczącą ochrony danych osobowych znajdującą się na ich stronach internetowych. Informacje ogólne na temat gromadzenia przez nas danych osobowych na naszej stronie internetowej znajdują się w Informacji o zasadach ochrony danych obowiązujących na stronie internetowej  www.hagergroup.com/privacy

1. Szybkie odnośniki
Aby uzyskać pełną informację, zalecamy przeczytanie całej niniejszej Informacji. Jednak jeżeli osoba składająca podanie chce uzyskać dostęp do konkretnej sekcji niniejszej Informacji, może to zrobić klikając odpowiedni odnośnik poniżej, aby przejść do niej bezpośrednio.

2. Jakie dane osobowe gromadzimy i dlaczego
3. Do jakich celów wykorzystujemy dane osobowe
4. Komu udostępniamy dane osobowe
5. W ramach jakiej podstawy prawnej przetwarzamy dane osobowe
6. Przekazanie danych osobowych poza obszar UE/EOG
7. Jak długo przechowujemy dane osobowe
8. W jaki sposób chronimy dane osobowe
9. Informacje dotyczące osób niepełnoletnich
10. Jakie prawa do ochrony danych przysługują osobie składającej podanie o pracę i jak może z nich korzystać
11. Aktualizacje niniejszej Informacji
12. Kontakt z nami

2. Jakie dane osobowe gromadzimy i dlaczego
2.1. Informacje dostarczane nam podczas procesu internetowego składania podania o pracę

Podczas procesu internetowego składania podania o pracę i rekrutacji na tej stronie internetowej gromadzimy następujące typy danych osobowych:

 • dane identyfikacyjne i kontaktowe (takie jak imię i nazwisko, adres, numer telefonu/adres e-mail, zdjęcie, identyfikatory, datę urodzenia, narodowość, płeć, mobilność, język i inne informacje identyfikacyjne),
 • wykształcenie i doświadczenie zawodowe (np. kwalifikacje akademickie/zawodowe, kwalifikacje zawodowe, wykształcenie, CV/życiorys, zapisy i referencje dotyczące zatrudnienia lub listy polecające),
 • informacje dotyczące podania o pracę (takie jak stanowisko, o które się dana osoba ubiega, podanie o pracę i powiązana dokumentacja/korespondencja, listy motywacyjne, informacje od osób przeprowadzających rozmowę oraz z rozmów telefonicznych, wymagania dotyczące wynagrodzenia/świadczeń, informacje dotyczące przeprowadzki), oraz
 • informacje dotyczące poprzednich aplikacji/stanowisk (informacje związane z poprzednimi podaniami o pracę złożonymi w firmie Hager i/lub historia poprzedniego zatrudnienia).

 2.2. Wrażliwe dane osobowe
Nie żądamy w trakcie trwania procesu składania podania o pracę ujawnienia jakichkolwiek informacji dotyczących pochodzenia rasowego lub etnicznego, religii, przekonań politycznych lub filozoficznych, przynależności do związków zawodowych, informacji genetycznych lub biometrycznych, lub informacji o zdrowiu/życiu seksualnym lub orientacji seksualnej i w związku z tym prosimy o nieprzekazywanie takich informacji. Niemniej jednak możemy mieć wiedzę na temat niektórych danych wrażliwych (np. religii) w przypadku spontanicznego umieszczenia ich w CV.

2.3. Dane gromadzone automatycznie
Podczas procesu składania podania o pracę możemy zbierać pewne dane automatycznie z komputera lub urządzenia, z którego kandydat korzysta, takie jak adres IP, typ urządzenia, unikalne numery identyfikacyjne urządzenia, typ przeglądarki, preferencje internetowe, szerokie położenie geograficzne (np. kraj lub miasto) oraz inne informacje techniczne. Więcej informacji na temat typów plików cookies oraz innych technologii śledzących z których korzystamy na naszej stronie internetowej znajduje się w Informacji o plikach cookies  http://www.hagergroup.com/cookies.

2.4. Dane, które gromadzimy od podmiotów zewnętrznych
Możemy pośrednio uzyskać dane osobowe, w przypadku aplikacji za pośrednictwem publicznych stron rekrutacyjnych oraz platform mediów społecznościowych (np. LinkedIn). Możemy także uzyskać informację i opinię od poprzedniego pracodawcy/poprzednich pracodawców. Możemy także sprawdzić wykształcenie oraz przeszłość kryminalną (jeżeli jest to dozwolone i zgodnie z obowiązującymi przepisami).

3. Do jakich celów wykorzystujemy dane osobowe
Hager gromadzi dane osobowe dostarczone w ramach procesu internetowego składania podania o pracę do celów zarządzania procesem internetowego składania podań o pracę i rekrutacji w Hager. W związku z tym, firma Hager może wykorzystywać dane osobowe do następujących celów:

 • do umożliwienia założenia i utrzymania konta lub rejestracji;
 • do utworzenia i utrzymania profilu online;
 • do umożliwienia skontaktowania się z nami oraz odpowiedzenia nam i dostarczenia informacji zwrotnej;
 • do oceny i selekcji kandydatów do pracy, w tym na przykład utworzenia i przeprowadzenia rozmów kwalifikacyjnych i testów,
 • do oceny ich wyników oraz w razie potrzeby procesów rekrutacyjnych, między innymi końcowej rekrutacji,
 • do komunikowania się podczas procesu rekrutacji,
 • do weryfikacji informacji i sprawdzenia wykształcenia lub referencji (w stosownych przypadkach),
 • do wprowadzenia niezbędnych ustaleń dotyczących przyszłego zatrudnienia, oraz
 • do ogólnego zarządzania i ulepszania procesów rekrutacji i zatrudniania,
 • do zapewnienia widoczności profilu tylko osobie/osobom rekrutującym w kraju lub osobom rekrutującym w grupie.

W przypadku przyjęcia do pracy w Hager, informacje zebrane podczas procesu internetowego składania podania o pracę będą stanowiły część akt trwającego zatrudnienia. W takim przypadku, należy pamiętać o tym, że może wystąpić konieczność podania dodatkowych informacji w celu zakończenia procesu rekrutacji zgodnie z naszą Polityką Prywatności Pracownika.

4. Komu udostępniamy dane osobowe
Dbamy o to, aby dostęp do danych osobowych mieli tylko ci, którzy wymagają takiego dostępu w celu wykonywania zadań i obowiązków oraz podmioty zewnętrzne, które mają prawnie uzasadniony cel do uzyskania do nich dostępu (na przykład agencje rekrutacyjne). Za każdym razem, gdy zezwalamy podmiotom zewnętrznym na dostęp do danych osobowych, wdrażamy odpowiednie środki, aby zagwarantować, że informacje zostaną wykorzystane w sposób zgodny z niniejszą Informacją oraz, że zostaną zachowane bezpieczeństwo i poufność tych informacji.

4.1. Ujawnienie danych spółkom zależnym Hager
Jako globalna organizacja składająca się z wielu firm zależnych w różnych krajach, Hager jest w posiadaniu międzynarodowych zakładów i korzysta z zasobów zlokalizowanych na całym świecie.

Dlatego, możemy od czasu do czasu udostępnić dane osobowe innym spółkom zależnym Hager w celu zarządzania naszym procesem rekrutacji na poziomie grupy oraz do innych uzasadnionych prawnie celów biznesowych, takich jak zgodność z obowiązującymi przepisami i regulacjami.

4.2. Ujawnienie danych zewnętrznym dostawcom usług
Oprócz tego udostępniamy niektóre Dane osobowe podmiotom zewnętrznym, które świadczą nam usługi, na przykład korzystamy z Czynników sukcesu do zarządzania procesem internetowego składania podania o pracę na naszej stronie internetowej. Ponadto, dane osobowe mogą być przekazywane usługodawcom w celu sprawdzenia wykształcenia (jeżeli zezwalają na to obowiązujące przepisy). I na końcu, dane osobowe będą ogólnie udostępniane podmiotom zewnętrznym, które wybraliśmy do prowadzenia, zarządzania i obsługi naszych stron internetowych.

4.3. Ujawnianie danych innym podmiotom zewnętrznym
Możemy także ujawniać Dane Osobowe innym podmiotom zewnętrznym z innych powodów prawnych, w tym:

 • po to, aby wywiązać się z naszych zobowiązań prawnych, w tym w sytuacjach, gdy konieczne jest przestrzeganie prawa, regulacji lub umowy lub w celu udzielenia odpowiedzi na nakaz sądowy, postępowanie administracyjne lub sądowe, w tym między innymi wezwanie do sądu lub nakaz przeszukania,
 • w celu udzielenia odpowiedzi na prawne wnioski władz publicznych (w tym w celach związanych z bezpieczeństwem narodowym lub egzekwowaniem prawa),
 • w razie konieczności ustalenia, wykonania lub obrony przed potencjalnym, zapowiedzianym lub bieżącym sporem,
 • gdy jest to konieczne w celu ochrony podstawowych interesów innej osoby i/lub
 • w związku ze sprzedażą, przeniesieniem własności lub innego transferu całego lub części biznesu.

5. W ramach jakiej podstawy prawnej przetwarzamy dane osobowe
Przetwarzamy dane osobowe, które gromadzimy o osobach podczas procesu internetowego składania podania o pracę w oparciu o konieczność zarządzania relacjami z osobami składającymi podanie, w oparciu o uzasadnione interesy związane z przeprowadzaniem rekrutacji oraz zarządzaniem procesem zatrudniania i/lub, gdy możliwe jest zatrudnienie danej osoby, w oparciu o konieczność podjęcia kroków przed zawarciem z nami umowy o pracę. Możemy także wykorzystać dane osobowe do zapewnienia zgodności z obowiązującymi przepisami oraz regulacjami, oraz w celu ochrony praw i interesów Hager, naszych pracowników, kandydatów i innych, w zakresie dopuszczalnym i wymaganym przez obowiązujące prawo.

Bez danych osobowych nie jesteśmy w stanie zarządzać przyszłymi relacjami zawodowymi z kandydatem, ani przestrzegać obowiązujących przepisów.

6. Przekazanie danych osobowych poza obszar UE/EOG
Firma Hager prowadzi swoją działalność na poziomie globalnym i konsekwentnie w niektórych ograniczonych przypadkach może wystąpić konieczność przeniesienia niektórych danych osobowych do krajów innych niż te, w których pierwotnie zostały zgromadzone, na przykład w celu przeprowadzenia wewnętrznej rekrutacji, planowania kariery oraz do celów związanych z międzynarodową mobilnością. Niektóre z tych krajów mogą znajdować się poza obszarem Unii Europejskiej (UE) oraz Europejskim Obszarem gospodarczym (EEA). W takim przypadku, firma Hager wdroży właściwe i odpowiednie zabezpieczenia, aby zapewnić stosowny poziom ochrony danych osobowych, które zostały przeniesione poza obszar UE/EOG, na przykład wprowadzając standardowe klauzule umowne UE z importerem danych lub wdrażając inne środki zapewniające odpowiedni poziom ochrony danych na mocy prawa UE. Aby uzyskać kopię wdrożonych zabezpieczeń na miejscu, prosimy o kontakt w sposób opisany poniżej w sekcji „Dane kontaktowe”.

7. Jak długo przechowujemy dane osobowe
Przechowujemy zgromadzone dane osobowe tak długo, jak to jest konieczne do realizacji celów opisanych w niniejszej Informacji lub spełnienia obowiązujących wymogów prawnych, podatkowych lub księgowych.

Dane personalne zostaną usunięte jak tylko przestaną być potrzebne na potrzeby wspomnianego procesu lub nie będzie usprawiedliwionych potrzeb na przechowywanie danych. Po ukończeniu procesu aplikacyjnego dane personalne będą przechowywane zgodnie z przepisami prawa w danym kraju. Dodatkowo dane personalne mogą zostać zachowane na okres w czasie którego mogą zostać wysunięte roszczenia przeciwko firmie.  Jeżeli osoba składająca podanie dostanie ofertę pracy w Hager, jej dane osobowe zostaną wykorzystane przez nasz dział HR do zakończenia procesu rekrutacji.

Jeżeli chodzi o konto, które osoba składająca podanie utworzyła na naszej internetowej stronie rekrutacyjnej, przechowujemy dane osobowe tak długo, jak dana osoba aktywnie korzysta i loguje się na swoje konto. W przypadku niezalogowania się przez okres 12 miesięcy lub dłużej, zastrzegamy sobie prawo do zamknięcia konta. Przed zamknięciem konta wysyłamy ostrzeżenie pocztą elektroniczną. Usunięcie zamkniętego konta obejmuje usunięcie wszystkich stosownych informacji o koncie, w tym danych kontaktowych i CV.

Dodatkowe informacje na temat przechowywania danych osobowych można uzyskać w firmie Hager, kontaktując się w sposób wskazany poniżej w sekcji „Dane kontaktowe”.

8. W jaki sposób chronimy dane osobowe
Zobowiązujemy się do zapewnienia bezpieczeństwa danych osobowych. Stosujemy solidne środki ostrożności mające na celu ochronę prywatności i bezpieczeństwo danych osobowych na naszej stronie internetowej wykorzystując do tego celu technologiczne, fizyczne i administracyjne zabezpieczenia, takie jak zapory i starannie opracowane procedury bezpieczeństwa, na przykład podczas podawania informacji poufnych (takich jak dane logowania lub informacje wysyłane ze Strony internetowej). Szyfrujemy przekazywanie tych informacji wykorzystując do tego celu technologię SSL. Te technologie, procedury i inne środki są stosowane w celu zapewnienia, że dane osobowe są bezpieczne, a dostęp do nich może uzyskać wyłącznie osoba składająca podanie oraz osoby upoważnione do dostępu. Jednak żadna komunikacja za pośrednictwem e-maila, Internetu i innej drogi elektronicznej nie jest w pełni bezpieczna ani wolna od błędów, dlatego użytkownik powinien dbać o to, jakie informacje przesyła w ten sposób.

9. Informacje dotyczące osób niepełnoletnich
Usługi, które świadczymy na niniejszej stronie internetowej nie są przeznaczone dla osób w wieku poniżej 18 lat. Osoby, które nie ukończyły 18 lat prosimy, aby nie wysyłały żadnych podań na tej stronie internetowej.

10. Jakie prawa do ochrony danych przysługują osobie składającej podanie o pracę i jak może z nich korzystać
Na mocy obowiązujących przepisów o ochronie danych, osobie składające podanie o pracę przysługują następujące prawa:

 • prawo do uzyskania potwierdzenia, czy dane osobowe są przetwarzane, a jeżeli tak prawo do uzyskiwania dostępu do tych danych osobowych oraz uzyskania ich kopii;
 • prawo do sprostowanianiedokładnych danych osobowych oraz skompletowania niepełnych danych osobowych;
 • prawo dousunięcia danych osobowych oraz do ograniczenia przetwarzania danych osobowych z pewnych względów prawnych;
 • prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych ze względu na konkretną sytuację, gdy takie przetwarzanie jest konieczne do celów uzasadnionych interesów Hager chyba, że Hager ma uzasadniony cel przetwarzania danych osobowych;
 • prawo do wnioskowania o przeniesienie danych osobowych, gdy przetwarzanie opiera się na wyrażeniu zgody lub na podstawie umowy i przetwarzanie odbywa się w sposób automatyczny;
 • prawo do złożenia skargi do władz zajmujących się ochroną danych w związku z gromadzeniem i wykorzystaniem danych osobowych; Dodatkowe informacje na ten temat można uzyskać u lokalnych władz zajmujących się ochroną danych. (Dane kontaktowe organów zajmujących się ochroną danych osobowych w Europejskim Obszarze Gospodarczym, w Szwajcarii i w niektórych krajach pozaeuropejskich są dostępne tutaj.)

Jeżeli osoba składająca podanie o pracę chce skorzystać z jakiegokolwiek z powyżej opisanych praw, prosimy o kontakt w sposób opisany poniżej w sekcji „Dane kontaktowe”. Odpowiemy na wszystkie wnioski otrzymane od osób fizycznych, które chcą skorzystać z przysługujących im praw do ochrony danych zgodnie z obowiązującymi przepisami o ochronie danych.

11. Aktualizacje niniejszej Informacji
Od czasu do czasu w odpowiedzi na zmieniające się przepisy prawne, techniczne lub biznesowe aktualizujemy niniejszą Informację. W przypadku zaktualizowania Informacji podejmiemy odpowiednie działania, aby poinformować o tym osoby składające podanie o pracę zgodnie ze znaczeniem wprowadzonych zmian. Uzyskamy zgodę osoby składającej podanie o pracę na jakiekolwiek zmiany w Informacji, jeżeli i wtedy gdy będą tego wymagały obowiązujące przepisy dotyczące ochrony danych.

12. Kontakt z nami
W razie pytań, wątpliwości lub reklamacji dotyczących niniejszej Informacji lub sposobu, w jaki przetwarzamy dane osobowe lub w razie chęci skorzystania ze swoich praw opisanych powyżej, prosimy o skontaktowanie się z nami drogą elektroniczną pod adresem: HR@hagergroup.com

 

You always want to stay up to date? Then register for our newsletter and decide for yourself which topics we should inform you about.