*
*
*
*
* Mandatory fields

 Added to your favourites

 Thank you for your feedback!

Sekretessmeddelande gällande arbetsansökan

Senaste uppdateringen: Januari 2019

Introduktion
Hager respekterar du din integritet och vi vill vara tydliga när det gäller vilka typer av personuppgifter vi samlar om dig och hur vi använder dem. I det här sekretessmeddelande gällande arbetsansökan (nedan kallat "Meddelande") förklarar vi vilka vi är, hur vi samlar in, delar och använder personuppgifter vi får från personer som söker jobb på vår hemsida.

I detta meddelande anges de personuppgifter som vi samlar in och behandlar om dig under ansökningsproceduren online, syftet med behandlingen och de rättigheter du har i samband med den.

 Om du har några frågor eller undrar över något angående vår användning av dina personuppgifter, vänligen kontakta oss enligt förklaringen i avsnittet ”Kontakta oss” nedan.

Rekryteringen på denna webbplats hanteras av Hager SE som är datakontrollant för alla personuppgifter som samlas in via denna webbplats. Observera att de lokala Hager-filialerna kan ha en särskild rekryteringssida på deras respektive webbplatser, så läs sekretessmeddelandet på deras hemsidor för ytterligare detaljer om hur den lokala Hager-filialen behandlar dina personuppgifter. För mer allmän information om samlingen av dina personuppgifter online på vår hemsida, läs vår sekretesspolicy för webben www.hagergroup.com/privacy

1. Snabblänkar
Vi rekommenderar att du läser detta meddelande i sin helhet för att du ska vara fulltständigt informerad. Om du bara vill komma åt en viss del av detta meddelande, kan du dock klicka på den relevanta länken nedan för att hoppa till den sektionen.

2. Vilka personuppgifter samlar vi in och varför
3. För vilka ändamål vi använder dina personuppgifter
4. Vem vi delar dina personuppgifter med
5. På vilken rättslig grund vi behandlar dina personuppgifter
6. Överföringar av personuppgifter utanför EU/EES
7. Hur länge vi lagrar dina personuppgifter
8. Hur vi skyddar dina personuppgifter
9. Minderåriga
10. Vilka dataskyddsrättigheter du har när det gäller personuppgifter och hur du kan utöva dem
11. Uppdateringar av detta meddelande
12. Hur du kontaktar oss

2. Vilka personuppgifter samlar vi in och varför
2.1. Information som du tillhandahåller under ansökningsprocessen online

Under processen med ansökan online och rekrytering på denna webbplats kan vi samla in följande typer av personuppgifter om dig:

 • identitets- och kontaktuppgifter (t.ex. ditt namn, adress, telefon/e-postadress, fotografi, ID, födelsedatum, nationalitet, kön, mobilitet, språk och annan information som identifierar dig)
 • utbildnings- och anställningsbakgrund (t.ex. akademisk bakgrund/yrkeskvalifikationer, jobbkvalifikationer, utbildning, CV/meritförteckning, utskrifter och anställningsreferenser eller rekommendationsbrev),
 • information om jobbansökan (t.ex. den roll du ansöker, din arbetsansökan och relaterad dokumentation/meddelanden, presentationsbrev, information från intervjuer och telefonscreeningar, begäran om lön/förmåner, omlokaliseringsinformation) och
 • tidigare ansökningar/roller (information om tidigare ansökningar du har gjort till Hager och/eller tidigare anställningshistoria).

2.2. Känsliga personuppgifter
Vi begär inte aktivt information som avslöjar ditt ras eller etniska ursprung, religion, politisk eller filosofisk övertygelse, fackligt medlemskap, genetisk eller biometrisk information eller information om ditt hälso-/sexliv eller sexuella läggning under jobbansökningen och ber dig därför inte lämna sådan information. Vi kan dock få kännedom om vissa känsliga uppgifter (t.ex. religion) om du spontant ger dem till oss i din meritförteckning.

2.3. Information som vi samlar in automatiskt
Under ansökningsprocessen online, kan vi samla in viss information automatiskt från den dator eller enhet du använder, till exempel din IP-adress, enhetstyp, unikt identifieringsnummer, webbläsartyp, webbinställningar, bred geografisk plats (t.ex. land eller ort) och annan teknisk information. För mer information om vilka typer av cookies och annan spårningsteknik vi använder vår webbplats, se vårt Cookiemeddelande http://www.hagergroup.com/cookies

2.4. Information som vi samlar in från tredje part
Vi kan få dina personuppgifter indirekt om du ansöker via offentliga rekryteringswebbplatser och sociala medier (t.ex. LinkedIn). Vi kan också hämta information och feedback om dig från din tidigare arbetsgivare. Vi kan också utföra bakgrundskontroller eller göra efterforskningar i kriminalregister (där så är tillåtet och i enlighet med gällande lagar).

3. För vilka ändamål vi använder dina personuppgifter
Hager samlar de personuppgifter du tillhandahåller genom ansökningsprocessen online för att hantera Hagers process med jobbansökningar online och rekrytering. Följaktligen kan Hager använda dina personuppgifter för följande ändamål:

 • så att du kan konfigurera och behålla ett konto eller en registrering
 • för att skapa och behålla din online-profil;
 • så att du kan kontakta oss och göra det möjligt för oss att svara och ge feedback
 • utvärdering och urval av arbetssökande inklusive bland annat upprättande och genomförande av intervjuer och tester,
 • utvärdera och bedöma resultaten och vad annars behövs i rekryteringsprocesserna inklusive den slutliga rekryteringen,
 • kommunicera med dig under rekryteringsprocessen,
 • verifiera din information och genomföra våra referenskontroller eller bakgrundskontroller (i förekommande fall)
 • vidta nödvändiga arrangemang för din framtida anställning, och
 • för att generellt hantera och förbättra våra rekryterings- och anställningsprocesser.
 • för att göra din profil synlig för bara rekryterare eller rekryterare i landet eller rekryterare i gruppen.

Om du är godkänd för ett jobb hos Hager, kommer informationen som samlats in under ansökningsprocessen online att ingå i dina pågående anställningsuppgifter. Observera i så fall också att du kan ombes komma med ytterligare information för att slutföra din rekrytering i enlighet med vår sekretesspolicy för anställda.

4. Vem vi delar dina personuppgifter med
Vi är noga med att endast tillåta tillgång till personuppgifter till dem som behöver sådan åtkomst för att utföra sina uppgifter och skyldigheter samt till tredje parter som har ett legitimt syfte för att få tillgång till informationen (till exempel rekryteringsbyråer). När vi tillåter en tredje part att få tillgång till personuppgifter, kommer vi att vidta lämpliga åtgärder för att garantera att informationen används på ett sätt som överensstämmer med detta meddelande och att säkerheten och sekretessen för informationen upprätthålls.

4.1. Upplysningar till Hagers dotterbolag
Som en global organisation bestående av flera anknutna företag i olika länder har Hager internationella webbplatser och Hager använder resurser runt om i världen.

Därför kan vi med jämna mellanrum dela dina personuppgifter med andra Hager-filialter för att hantera vår rekryteringsprocess på gruppnivå, liksom för andra legitima affärsändamål, såsom efterlevnad av tillämpliga lagar och förordningar.

4.2. Upplysningar till tredje parts tjänsteleverantörer
Dessutom gör vi vissa personuppgifter tillgängliga för tredje part som tillhandahåller tjänster till oss, till exempel använder vi Framgångsfaktorer för att hantera ansökningsprocessen online på vår hemsida. Dessutom kan dina personuppgifter överföras till tjänsteleverantörer för att utföra bakgrundskontroller (där så är tillåtet enligt gällande lagar). Slutligen kommer dina personuppgifter generellt att delas med tredje part som vi har valt ut för att driva, hantera och sköta våra webbplatser.

4.3. Upplysningar till andra tredje parter
Vi kan också avslöja personuppgifter till andra tredje parter av andra lagliga skäl, inklusive:

 • att följa våra rättsliga skyldigheter, inklusive om det är nödvändigt att följa lagar, förordningar eller kontrakt, eller svara på en domstolsorder, administrativ eller rättslig process, inklusive men inte begränsat till en stämning eller husrannsökan,
 • som svar på rättsliga krav från offentliga myndigheter (inklusive för nationell säkerhet eller brottsbekämpning)
 • som nödvändigt för att etablera, utöva eller försvara potentiella, hotande eller faktiska rättstvister,
 • om nödvändigt för att skydda en annan persons livsintressen och/eller
 • i samband med försäljning, tilldelning eller annan överföring av hela eller delar av vår verksamhet.

5. På vilken rättslig grund vi behandlar dina personuppgifter
Vi behandlar personuppgifterna om dig som vi samlar i samband med ansökningsprocessen online, som baseras på nödvändigheten att hantera vår relation med dig enligt våra legitima intressen att rekrytera och hantera anställningsprocessen och/eller, i de fall då du är kandidat för ett jobb, att vidta åtgärder innan företaget ingår ett anställningsavtal med dig. Vi kan också använda dina personuppgifter för att följa gällande lagar och förordningar, eller för att skydda Hager, våra anställdas, sökandes och andras rättigheter och intressen, enligt vad som krävs och tillåtet enligt gällande lag.

Utan dina personuppgifter kan vi inte hantera vårt framtida arbetsförhållande med dig eller följa gällande lagar.

6. Överföringar av personuppgifter utanför EU/EES
Hager arbetar på global nivå och därför kan vi i vissa begränsade fall behöva överföra vissa personuppgifter till andra länder än de där dina personuppgifter ursprungligen samlades in i, till exempel för intern rekrytering, karriärplanering och syften som gäller internationell mobilitet. Vissa av dessa länder kan vara belägna utanför Europeiska unionen (EU) och Europeiska ekonomiska samarbetsområdet (EES). Om så är fallet kommer Hager att genomföra lämpliga eller passande skyddsåtgärder för att säkerställa att en adekvat skyddsnivå ges till personuppgifter som överförs utanför EU/EES, såsom att ingå EU-standardavtalsklausuler med dataimportören eller genomföra andra åtgärder för att tillhandahålla en adekvat nivå av dataskydd enligt EU-lagstiftningen. Om du vill få en kopia av de skyddsåtgärder vi vidtagit, vänligen kontakta oss enligt beskrivningen under avsnittet "Kontaktuppgifter" nedan.

7. Hur länge vi lagrar dina personuppgifter
Vi behåller personuppgifter som vi samlar in från dig så länge som är nödvändigt för att utföra de syften som beskrivs i detta meddelande eller att följa gällande lagar, skatteregler eller bokföringskrav.

Vi tar bort dina personuppgifter så snart de inte längre behövs för ovan nämnda ändamål eller det finns inte längre något motiverat intresse för lagring av uppgifterna. Efter avslutad ansökan lagras dina personuppgifter så länge vi är skyldiga att göra det enligt nationell lagstiftning. Dessutom kan personuppgifter behållas under den period under vilken anspråk kan göras mot oss.

 Om du är framgångsrik och erbjuds ett jobb hos Hager, kommer dina personuppgifter att användas av vår HR-avdelning för att slutföra din anställningsprocess.

När det gäller det konto du skapat på vår rekryteringssida, lagrar vi dina personuppgifter så länge du aktivt använder och loggar in på ditt konto. Om du inte loggar in på ditt konto under en sammanhängande period av 12 månader eller mer, förbehåller vi oss rätten att stänga ditt konto. Vi skickar dig en varning via e-post innan du stänger ditt konto. Raderingen av stängda konton kommer att innefatta radering av all tillämplig kontoinformation, inklusive kontaktuppgifter och meritförteckning.

För mer information om behållandet av dina personuppgifter, vänligen kontakta Hager enligt anvisningarna i avsnittet "Kontaktuppgifter" nedan.

8. Hur vi skyddar dina personuppgifter
Vi är engagerade i att säkerställa säkerheten för dina personuppgifter. Vi använder rejäla försiktighetsåtgärder för att skydda sekretess och säkerhet för personuppgifterna på vår webbplats, genom att använda tekniska, fysiska och administrativa säkerhetsåtgärder, till exempel brandväggar och noga utvecklade säkerhetsprocedurer, till exempel när du anger konfidentiell information (som inloggningsuppgifter eller information som skickas in från webbplatsen). Vi krypterar överföringen av den informationen med SSL (Secure Socket Layer Technology). Dessa tekniker, förfaranden och andra åtgärder används för att säkerställa att dina personuppgifter är säkra, skyddade och endast tillgängliga för dig och de som du har auktoriserat att få tillgång till dina personuppgifter. Ingen internet, e-post eller annan elektronisk överföring är dock helt säker eller felfri, så du bör vara noga i att bestämma vilken information du skickar till oss på detta sätt.

9. Minderåriga
Tjänsterna som vi tillhandahåller på denna webbplats är inte avsedda för personer under 16 år. Om du är under 16, skicka inte in några ansökningar på denna webbplats.

10. Vilka dataskyddsrättigheter du har när det gäller personuppgifter och hur du kan utöva dem
Följande rättigheter är tillgängliga för dig enligt gällande dataskyddslagar:

 • Rätten att få bekräftelse på huruvida personuppgifter om dig behandlas eller, om så är fallet, rätten att få tillgångtill dina personuppgifter och få en kopia av dem;
 • Rätten att erhålla rättelse om felaktiga personuppgifter och att få komplettera ofullständiga personuppgifter.
 • Rätten att erhålla radering av dina personuppgifter och begränsa behandlingen av dina personuppgifter av vissa juridiska skäl.
 • Rätten att motsätta sig behandlingen av dina personuppgifter, av skäl som hänför sig till din speciella situation, där sådan behandling är nödvändig för Hagers legitima intressen, om inte Hager har tvingande legitima syften för behandling av dina personuppgifter;
 • Rätten att begära överföring av dina personuppgifter där behandlingen är baserad på ditt samtycke eller på ett kontrakt och behandlingen utförs med automatiska medel.
 • Rätten att överklaga till en dataskyddsmyndighet om vår insamling och användning av dina personuppgifter. För mer information kontakta din lokala dataskyddsmyndighet. (Kontaktuppgifter för dataskyddsmyndigheter i Europeiska ekonomiska samarbetsområdet, Schweiz och vissa icke-europeiska länder finns tillgängliga här.)

Om du vill utöva någon av de rättigheter som beskrivs ovan, kontakta oss enligt beskrivningen under avsnittet "Kontaktuppgifter" nedan. Vi kommer att svara på alla förfrågningar vi mottar från personer som vill utöva sina rättigheter för skydd av personuppgifter i enlighet med gällande dataskyddslagar.

11. Uppdateringar av detta meddeland
Vi kan uppdatera detta meddelande från tid till annan som en följd av förändringar av juridisk, teknisk eller affärsrelaterad utveckling. När vi uppdaterar detta meddelande kommer vi att vidta lämpliga åtgärder för att informera dig, i enlighet med betydelsen av de förändringar vi gör. Vi kommer att be om ditt samtycke till eventuella väsentliga ändringar om och där detta krävs enligt gällande dataskyddslagar.

12. Hur du kontaktar oss
Om du har några frågor, problem eller klagomål om detta meddelande, eller hur vi behandlar dina personuppgifter, eller om du vill utöva dina rättigheter enligt ovan, kontakta oss via e-post på: HR@hagergroup.com

You always want to stay up to date? Then register for our newsletter and decide for yourself which topics we should inform you about.