*
*
*
*
* Mandatory fields

 Added to your favourites

 Thank you for your feedback!

Informacja o zasadach ochrony danych obowiązujących dla aplikacji mobilnej

Ostatnia aktualizacja: Maj 2018

W firmie Hager szanujemy prywatność naszych klientów i pragniemy być transparentni w zakresie typów danych osobowych, jakie gromadzimy i w jaki sposób je wykorzystujemy. Niniejsza Informacja o zasadach ochrony danych obowiązujących dla aplikacji mobilnej (dalej zwana „Informacją”) wyjaśnia w jaki sposób gromadzimy, wykorzystujemy i udostępniamy informacje zebrane w czasie korzystania przez użytkownika z Aplikacji i ma na celu poinformowanie użytkownika o prawach i wolnościach, z których może on korzystać w odniesieniu do wykorzystywania przez nas jego danych osobowych. Niniejsza Informacja opisuje także środki, jakie wdrażamy w celu ochrony danych osobowych użytkownika.

Należy pamiętać, że niniejsza Informacja opisuje gromadzenie danych osobowych, które dotyczy generalnie wszystkich Aplikacji Hager, ale konkretne działania związane z ich przetwarzaniem, które mają miejsce w przypadku poszczególnych Aplikacji Hager mogą być inne. Dlatego niektóre działania dotyczące przetwarzania opisane w tej Informacji mogą nie mieć zastosowania do danej Aplikacji Hager z której korzysta użytkownik.

Poprzez pobranie i korzystanie z Aplikacji użytkownik potwierdza, że przeczytał i zrozumiał Informację.

Aplikacja, z której korzysta użytkownik jest zarządzana przez lokalną spółkę zależną Hager (zwaną dalej „Hager”), która jest administratorem wszystkich danych osobowych gromadzonych za pośrednictwem niniejszej Aplikacji. Dodatkowe informacje na temat niniejszej Aplikacji znajdują się w sekcji „Informacje o nas” lub „Warunki” naszej Aplikacji.

Jeżeli użytkownik nie chce, aby firma Hager przetwarzała jakiekolwiek dane osobowe za pośrednictwem niniejszej Aplikacji, jak zostało to określone w niniejszej Informacji, użytkownik nie powinien instalować i używać tej Aplikacji. Należy pamiętać o tym, że niektóre usługi mogą być dostarczone wyłącznie za pośrednictwem Aplikacji i dlatego subskrypcja usług pociąga za sobą korzystanie z Aplikacji.

1. Szybkie odnośniki
Aby uzyskać pełną informację, zalecamy przeczytanie całej niniejszej Informacji.  Jednak jeżeli użytkownik chce uzyskać dostęp do konkretnej sekcji niniejszej Informacji, może to zrobić klikając odpowiedni odnośnik poniżej, aby przejść do niej bezpośrednio.

2. Jakie dane osobowe gromadzimy i dlaczego
3. Do jakich celów wykorzystujemy dane osobowe
4. Komu udostępniamy dane osobowe
5. W ramach jakiej podstawy prawnej przetwarzamy dane osobowe
6. Przekazanie danych osobowych poza UE/EOG
7. Jak długo przechowujemy dane osobowe
8. Profilowanie
9. W jaki sposób chronimy dane osobowe
10. Informacje dotyczące osób niepełnoletnich
11. Jak zrezygnować z marketingu bezpośredniego
12. Prawa i wybory użytkownika
13. Odnośniki zewnętrzne
14. Aktualizacja niniejszej Informacji
15. Kontakt z nami

2. Jakie dane osobowe gromadzimy i dlaczego
Gromadzimy różne typy danych osobowych, gdy użytkownik korzysta z naszej Aplikacji i przetwarzamy te dane zgodnie z celami opisanymi poniżej.

 • Dane podawane dobrowolnie

Aby korzystać z niniejszej Aplikacji i naszych usług, użytkownik musi dostarczyć nam pewne dane osobowe, w tym:

 • dane kontaktowe: takie jak imię i nazwisko, data urodzenia, adres, numer telefonu, adres e-mail, płeć;
 • szczegóły dotyczące stosowanych produktów/usług lub takich, którymi użytkownik jest zainteresowany;
 • dane kontaktowe firmy, w tym powiązania biznesowe.
 • Jeżeli użytkownik wybierze rejestrację za pośrednictwem mediów społecznościowych (Facebook, Google +), uzyskamy i przetworzymy na potrzeby Aplikacji tylko nazwisko, imię i adres e-mail.

Nie gromadzimy i nie przechowujemy za pośrednictwem Aplikacji żadnych danych dotyczących kart kredytowych. Jeżeli użytkownik chce dokonać zakupów online za pośrednictwem niniejszej Aplikacji, zostanie przekierowany do naszej strony internetowej i transakcja internetowa zostanie w całości zrealizowana na naszej stronie internetowej. Informacje szczegółowe na temat gromadzenia przez nas danych osobowych na naszej stronie internetowej znajdują się w naszej Informacji o zasadach ochrony danych obowiązujących na stronie internetowej.

 • Dane gromadzone automatycznie

Gromadzimy i przetwarzamy w ograniczonym zakresie i anonimowo w formie zbiorczej dane osobowe dotyczące użytkowników Aplikacji. Do gromadzonych danych można zaliczyć adres IP lub identyfikator urządzenia (np. numer IMEI), wersję systemu operacyjnego, daty uzyskiwania dostępu i korzystania z Aplikacji, zachowania użytkownika (takie jak interakcje za pośrednictwem Aplikacji) itd.

Gromadzenie tych informacji pozwala nam lepiej zrozumieć użytkowników korzystających z naszej Aplikacji, skąd pochodzą oraz jakie treści w naszej Aplikacji ich interesują.  Wykorzystujemy te informacje do celów wewnętrznej analizy oraz do poprawy jakości i odpowiedniości naszej Aplikacji.

Niektóre z tych informacji mogą być gromadzone z wykorzystaniem technologii śledzących, jak zostało to wyjaśnione w sekcji poniżej „Korzystanie z technologii śledzenia”. Możemy także korzystać z danych lokalizacji z urządzenia w sposób wyjaśniony poniżej w sekcji „Dane oparte na lokalizacji”.

 • Korzystanie z technologii śledzenia

Do gromadzenia i wykorzystania danych osobowych na temat użytkownika w tym do wyświetlania reklam opartych na zainteresowaniach oraz świadczenia usług opartych na lokalizacji możemy korzystać z różnych technologii śledzenia w naszych aplikacjach (zbiorczo nazwanych „Technologią śledzenia”).

 • Dane oparte na lokalizacji

Jeżeli użytkownik autoryzuje dostęp przez nas do danych lokalizacji na urządzeniu, wykorzystamy te informacje do wysyłania informacji opartych na lokalizacji oraz świadczenia usług na żądanie użytkownika.

Jeżeli użytkownik nie chce dłużej otrzymywać powiadomień push dla usług opartych na lokalizacji, może wyłączyć tę usługę zmieniając ustawienia w telefonie lub zmieniając ustawienia w Aplikacji odznaczając odpowiednie pole w sekcji „Moje konto” Aplikacji.

W urządzeniach z systemem Android należy: przejść do Ustawienia → Ogólne → Menedżer aplikacji, następnie znaleźć Aplikację → odznaczyć opcję „Pokazuj powiadomienia”.

W urządzeniach Apple należy przejść do: Ustawienia -> Powiadomienia -> Hager -> odznaczyć „Zezwól na wysyłanie powiadomień”.

3. Do jakich celów wykorzystujemy dane osobowe
Dane osobowe, które gromadzimy o naszych użytkownikach, wykorzystujemy do następujących celów:

 • do tworzenia konta użytkownika w Aplikacji. Jeżeli użytkownik wybierze rejestrację za pośrednictwem mediów społecznościowych (Facebook, Google +), zgromadzimy i przetworzymy na potrzeby Aplikacji tylko nazwisko, imię i adres e-mail;
 • do świadczenia usług instalacyjnych dla naszych urządzeń oraz do dostarczenia interfejsu użytkowania;
 • do administrowania i monitorowania stabilności i wydajności naszej Aplikacji w celu jej doskonalenia;
 • do zaprezentowania treści z Aplikacji w sposób najlepiej dostosowany do potrzeb użytkownika i jego urządzeń;
 • jako część naszych wysiłków zamierzających do zapewnienia bezpieczeństwa i zabezpieczenia naszej Aplikacji;
 • do administrowania korzystania z naszego programu lojalnościowego oferowanego w naszej Aplikacji;
 • do powiadamiania o dostępności aktualizacji do Aplikacji oraz o zmianach w produktach i usługach, które oferujemy lub świadczymy za jej pośrednictwem;
 • do zrozumienia preferencji oraz poprawy obsługi i zadowolenia klienta, gdy korzysta on z Aplikacji i naszych usług;
 • do wykonywania analiz statystycznych z zakresu korzystania z Aplikacji oraz częstotliwości wizyt.
 • do skutecznego komunikowania się z użytkownikiem oraz odpowiadania na jego pytania;
 • do wysyłania informacji i promocji dotyczących naszych produktów i proponowanych usług;
 • do subskrypcji naszego biuletynu;
 • do wysyłania spersonalizowanych reklam, które naszym zdaniem mogą zainteresować użytkownika w oparciu o jego preferencje oraz korzystanie z Aplikacji;
 • do wyświetlania reklam opartych na zainteresowaniach oraz świadczenia usług opartych na lokalizacji;

Będziemy wykorzystywać dane osobowe, które gromadzimy od naszych użytkowników wyłącznie do celów opisanych w niniejszej Informacji oraz do celów, które wyjaśnimy użytkownikowi w momencie gromadzenia danych osobowych.

4. Komu udostępniamy dane osobowe
Możemy ujawnić dane osobowe naszych użytkowników następującym kategoriom odbiorców:

 • spółkom zależnym Hager, zewnętrznym usługodawcom i partnerom, którzy świadczą nam usługi przetwarzania danych (na przykład w celu wsparcia w ich świadczeniu, zapewnienia funkcjonalności lub pomocy w zwiększeniu bezpieczeństwa naszej Aplikacji) lub tym którzy w inny sposób przetwarzają dane osobowe do celów opisanych w niniejszej Informacji lub do celów o których użytkownik zostanie powiadomiony w momencie ich gromadzenia;
 • każdemu właściwemu organowi ścigania, organowi regulacyjnemu, agencji rządowej, sądowi lub innemu podmiotowi zewnętrznemu, jeżeli jesteśmy przekonani, że takie ujawnienie jest niezbędne (i) w celu zapewnienia zgodności z obowiązującymi przepisami i regulacjami, (ii) w celu wykonania, ustanowienia lub obrony naszych praw lub (iii) w celu ochrony istotnych interesów użytkowników lub interesów jakiejkolwiek osoby;
 • potencjalnemu nabywcy (i jego agentom lub doradcom) w związku z proponowanym zakupem, fuzją lub przejęciem jakiejkolwiek części naszej firmy pod warunkiem, że poinformujemy nabywcę, że może wykorzystywać dane osobowe wyłącznie do celów określonych w niniejszej Informacji;
 • jakiejkolwiek innej osobie po uzyskaniu zgody użytkownika na ich ujawnienie.

5. W ramach jakiej podstawy prawnej przetwarzamy dane osobowe
Przetwarzamy dane osobowe zgromadzone za pośrednictwem niniejszej Aplikacji w oparciu o konieczność zarządzania naszymi relacjami z użytkownikiem, w oparciu o nasze uzasadnione interesy, które będą zależeć od danych osobowych oraz określonego kontekstu w ramach którego je gromadzimy lub w oparciu o zgodę użytkownika.

Jeżeli poprosimy użytkownika o dostarczenie danych osobowych w celu spełnienia wymogów prawnych lub w celu skontaktowania się z użytkownikiem, wyjaśnimy to w stosownym czasie i poinformujemy o tym, czy podanie danych osobowych jest obowiązkowe, czy nie jest (oraz o możliwych konsekwencjach w przypadku niepodania tych danych). 

Podobnie w sytuacji, gdy gromadzimy i wykorzystujemy dane osobowe w oparciu o nasze uzasadnione interesy (lub interesy jakiegokolwiek podmiotu zewnętrznego), wyjaśnimy we właściwym czasie użytkownikowi, jakie są te interesy.

6. Przekazanie danych osobowych poza UE/EOG
Działamy na poziomie globalnym, dlatego dane osobowe naszych użytkowników mogą być przekazywane, przetwarzane w krajach innych niż kraj, w którym użytkownik mieszka. W niektórych przypadkach, te kraje mogą znajdować się poza Unią Europejską / Europejskim Obszarem Gospodarczym (EU/EOG) i dlatego przepisy dotyczące ochrony danych osobowych mogą się różnić od tych w kraju zamieszkania użytkownika.

W szczególności nasze serwery znajdują się na terenie UE/EOG, ale możemy udostępniać lub dawać dostęp do danych osobowych użytkownika podmiotom grupy, zewnętrznym usługodawcom i partnerom, którzy mogą prowadzić działalność poza obszarem UE/EOG (na przykład możemy współpracować z dostawcami usług hostingowych lub dostawcami usług w chmurze, którzy przechowują lub uzyskują dostęp do danych osobowych użytkownika poza UE/EOG).

W takim przypadku, upewniamy się, że dane osobowe użytkownika są przekazywane do podmiotów zewnętrznych poza obszarem UE/EOG, które Komisja Europejska traktuje za „spełniające wymagania” (lista krajów spełniających wymagania znajduje się tutaj odnośnik) lub alternatywnie jeżeli dane osobowe użytkownika nie są wysyłane do kraju, który zapewnia wystarczającą ich ochronę, wprowadzimy odpowiednie zabezpieczenia, aby zagwarantować, że dane osobowe użytkownika pozostaną chronione w czasie przetwarzania poza granicami UE/EOG zgodnie z obowiązującymi przepisami dotyczącymi ochrony prywatności. Do tych odpowiednich zabezpieczeń można zaliczyć podpisanie standardowych klauzul umownych Komisji Europejskiej ze spółką zależną Hager, zewnętrznym usługodawcą lub partnerem spoza UE/EOG, któremu udostępniamy dane osobowe użytkownika. Więcej informacji na temat przekazywania danych osobowych poza obszar UE/EOG znajduje się w sekcji poniżej „Kontakt z nami”.

7. Jak długo przechowujemy dane osobowe
Przechowujemy dane osobowe użytkownika tak długo, jak jest to konieczne do wypełnienia celów opisanych w niniejszej Informacji oraz przez okres czasu, w którym mamy uzasadnione potrzeby biznesowe (na przykład aby świadczyć usługę o którą prosił użytkownik).

Gdy przetwarzanie danych osobowych stanie się bezcelowe lub upłynie okres przechowywania danych, lub gdy użytkownik poprosi o usunięcie jego danych osobowych, użytkownik powinien być jednak świadomy tego, że możemy dalej przechowywać dane osobowe użytkownika przez ograniczony przedział czasu, jeżeli jest to konieczne do zachowania zgodności z obowiązującymi wymaganiami prawnymi, podatkowymi lub księgowymi.

Gdy przetwarzanie danych osobowych użytkownika stanie się bezprzedmiotowe, upewnimy się, że zostały one albo usunięte albo zanonimizowane.

8. Profilowanie
W niektórych przypadkach, możemy wykorzystywać dane osobowe w celu lepszego zrozumienia preferencji użytkownika oraz dostarczenia mu spersonalizowanych produktów i usług. Nie podejmujemy żadnych decyzji w oparciu wyłącznie o zautomatyzowane przetwarzanie takich danych, które powodują skutki prawne dotyczące użytkownika lub w podobny sposób mogą a niego wpływać. 

9. W jaki sposób chronimy dane osobowe
Zobowiązujemy się do zapewnienia bezpieczeństwa danych osobowych użytkownika. Stosujemy solidne środki ostrożności mające na celu ochronę prywatności i bezpieczeństwo danych osobowych w naszej Aplikacji, wykorzystując do tego celu technologiczne, fizyczne i administracyjne zabezpieczenia, takie jak zapory i starannie opracowane procedury bezpieczeństwa, na przykład podczas podawania informacji poufnych (takich jak dane logowania lub informacje wysyłane z Aplikacji). Szyfrujemy przekazywanie tych informacji wykorzystując do tego celu technologię SSL. Te technologie, procedury i inne środki są stosowane w celu zapewnienia, że dane osobowe są bezpieczne, a dostęp do nich może uzyskać wyłącznie użytkownik oraz osoby, które użytkownik upoważnił do dostępu. Jednak żadna komunikacja za pośrednictwem e-maila, Internetu i innej drogi elektronicznej nie jest w pełni bezpieczna ani wolna od błędów, dlatego użytkownik powinien dbać o to, jakie przesyła w ten sposób informacje.

10. Informacje dotyczące osób niepełnoletnich
Usługi, które świadczymy w ramach niniejszej Aplikacji nie są przeznaczone dla osób poniżej 16 lat. Jeżeli użytkownik nie ma ukończonych 16 lat, prosimy o niepobieranie tej Aplikacji.

11. Jak zrezygnować z marketingu bezpośredniego
Korzystamy z podanych nam informacji (także z adresu e-mail) do celów marketingu bezpośredniego. Szczególnie, gdy użytkownik korzysta z Aplikacji, jeżeli zaakceptuje powiadomienia typu push, możemy wysyłać mu oferty promocyjne na nasze produkty i usługi za pomocą tych powiadomień. Jeżeli użytkownik nie chce dłużej otrzymywać powiadomień typu push o ofertach promocyjnych z Hager, może wyłączyć tę usługę zmieniając ustawienia urządzenia mobilnego lub zmieniając ustawienia w Aplikacji, odznaczając odpowiednie pole - sekcja w Aplikacji „Mój profil > Moje ustawienia”.

W urządzeniach z systemem Android należy przejść do: Ustawienia → Ogólne → Menedżer aplikacji, następnie znaleźć Twoja aplikacja mobilna Hager → odznaczyć opcję „Pokazuj powiadomienia”.

W urządzeniach Apple należy przejść do: Ustawienia -> Powiadomienia -> Twoja aplikacja mobilna Hager -> odznaczyć „Zezwól na wysyłanie powiadomień”.

12. Prawa i wybory użytkownika
Użytkownikowi przysługują następujące prawa do ochrony danych osobowych:

 • Prawo do żądania dostępu oraz do uzyskania kopii swoich danych osobowych.
 • Prawo do poprawienia lub uzupełnienia jakichkolwiek danych osobowych, które są niedokładne lub niekompletne.
 • Prawo do zażądania usunięcia swoich danych osobowych w określonych warunkach prawnych (np. w sytuacji, w której dane osobowe nie są już potrzebne do osiągnięcia celów dla których zostały zgromadzone). 
 • Oprócz tego, użytkownik ma prawo do wyrażenia sprzeciwu wobec przetwarzania swoich danych osobowych, prawo do poproszenia o ograniczenie ich przetwarzania i prawo do zażądania przeniesienia swoich danych osobowych w określonych warunkach.
 • Prawo do rezygnacji z elektronicznej komunikacji marketingowej, którą wysyłamy w dowolnym czasie i bezpłatnie. Można skorzystać z tego prawa klikając odnośnik „zrezygnuj z subskrypcji” lub „zrezygnuj” znajdujący się w wysyłanych e-mailach marketingowych. Aby zrezygnować z innych form marketingu (takich jak marketing pocztowy lub telemarketing), prosimy o kontakt z nami korzystając z danych kontaktowych podanych poniżej w sekcji „Kontakt z nami”.
 • Podobnie w sytuacji, gdy zbieraliśmy i przetwarzaliśmy dane osobowe za zgodą użytkownika, ma on prawo do cofnięcia swojej zgody w dowolnym momencie.  Wycofanie zgody nie wpłynie na zgodność z prawem do przetwarzania przeprowadzonego przed wycofaniem zgody, ani nie wpłynie na przetwarzanie danych osobowych w oparciu o zgodne z prawem podstawy do przetwarzania inne niż wyrażenie na nie zgody.
 • Prawo do złożenia skargi do władz zajmujących się ochroną danych w związku z gromadzeniem i wykorzystaniem danych osobowych.  Dodatkowe informacje na ten temat można uzyskać u lokalnych władz zajmujących się ochroną danych. Dane kontaktowe organów zajmujących się ochroną danych osobowych w Europejskim Obszarze Gospodarczym, w Szwajcarii i w niektórych krajach pozaeuropejskich (także w USA i w Kanadzie) są dostępne tutaj.

Użytkownik może także zamknąć swoje konto w dowolnym momencie, kontaktując się z nami w sposób opisany poniżej lub klikając „Usuń mój profil” w preferencjach Aplikacji. Użytkownik powinien być świadomy tego, że po odinstalowaniu Aplikacji nie będzie miał dostępu do niektórych funkcji Aplikacji.

Użytkownik może skorzystać z powyższych praw w dowolnym momencie, kontaktując się z nami w sposób opisany poniżej w sekcji „Kontakt z nami”. Odpowiemy na prośbę użytkownika zgodnie z obowiązującymi przepisami o ochronie danych.

13. Odnośniki zewnętrzne
Jeżeli w jakiejkolwiek części niniejszej Aplikacji znajdują się odnośniki do zewnętrznych stron internetowych, na tych stronach internetowych nie obowiązują zasady zawarte w niniejszej Informacji. Zalecamy zapoznanie się z informacjami dotyczącymi polityki prywatności obowiązujących na tych stronach, aby zrozumieć procedury ich gromadzenia, wykorzystywania i ujawniania.

14. Aktualizacja niniejszej Informacji
Aktualizujemy naszą Informację o zasadach ochrony danych obowiązujących dla aplikacji mobilnej w odpowiedzi na zmieniające się przepisy prawne, techniczne lub biznesowe. W przypadku zaktualizowania Informacji o zasadach ochrony danych obowiązujących dla aplikacji mobilnej podejmiemy odpowiednie działania, aby poinformować o tym użytkownika zgodnie ze znaczeniem wprowadzonych zmian.  Uzyskamy zgodę użytkownika na jakiekolwiek zmiany w Informacji o zasadach ochrony danych obowiązujących dla aplikacji mobilnej, jeżeli i wtedy gdy będą tego wymagały obowiązujące przepisy dotyczące ochrony danych.

Data ostatniej aktualizacji Informacji o zasadach ochrony danych obowiązujących na stronie internetowej jest datą „ostatniej aktualizacji” znajdującą się w górnej części niniejszej Informacji o zasadach ochrony danych obowiązujących na stronie internetowej. 

15. Kontakt z nami
W razie pytań, wątpliwości lub reklamacji dotyczących niniejszej Informacji lub sposobu, w jaki przetwarzamy dane osobowe lub w razie chęci skorzystania ze swoich praw opisanych powyżej, prosimy o skontaktowanie się  korzystając z poniższego formularza kontaktowego.

You always want to stay up to date? Then register for our newsletter and decide for yourself which topics we should inform you about.