*
*
*
*
* Mandatory fields

 Added to your favourites

 Thank you for your feedback!

Informacja o zasadach ochrony danych obowiązujących dla aplikacji mobilnej

Ostatnia aktualizacja: Listopad 2020 r.

W firmie Hager szanujemy prywatność naszych klientów i pragniemy być transparentni w zakresie typów danych osobowych, jakie gromadzimy i w jaki sposób je wykorzystujemy. Niniejsza Informacja o zasadach ochrony danych obowiązujących dla aplikacji mobilnej (dalej zwana „Informacją”) wyjaśnia w jaki sposób gromadzimy, wykorzystujemy i udostępniamy informacje zebrane w czasie korzystania przez użytkownika z Aplikacji i ma na celu poinformowanie użytkownika o prawach i wolnościach, z których może on korzystać w odniesieniu do wykorzystywania przez nas jego danych osobowych. Niniejsza Informacja opisuje także środki, jakie wdrażamy w celu ochrony danych osobowych użytkownika.

Poprzez pobranie i korzystanie z Aplikacji użytkownik potwierdza, że przeczytał i zrozumiał Informację.

Aplikacja, z której korzysta użytkownik jest zarządzana przez lokalną spółkę zależną Hager (zwaną dalej „Hager”), która jest administratorem wszystkich danych osobowych gromadzonych za pośrednictwem niniejszej Aplikacji. Dodatkowe informacje na temat niniejszej Aplikacji znajdują się w rozdziale „Informacje o nas” lub „Warunki” naszej Aplikacji.

Jeżeli użytkownik nie chce, aby firma Hager przetwarzała jakiekolwiek dane osobowe za pośrednictwem niniejszej Aplikacji, jak zostało to określone w niniejszej Informacji, użytkownik nie powinien instalować i używać tej Aplikacji. Należy pamiętać o tym, że niektóre usługi mogą być dostarczone wyłącznie za pośrednictwem Aplikacji i dlatego subskrypcja usług pociąga za sobą korzystanie z Aplikacji.

 1. Szybkie odnośniki

Aby uzyskać pełną informację, zalecamy przeczytanie całej niniejszej Informacji. Jednak, jeżeli osoba składająca podanie chce uzyskać dostęp do konkretnej sekcji niniejszej Informacji, może to zrobić klikając odpowiedni odnośnik poniżej, aby przejść do niej bezpośrednio.

 1. Definicje
 2. Jakie dane osobowe gromadzimy i dlaczego
 3. Do jakich celów wykorzystujemy dane osobowe
 4. Komu udostępniamy dane osobowe
 5. W ramach jakiej podstawy prawnej przetwarzamy dane osobowe
 6. Przekazanie danych osobowych poza UE/EOG
 7. Jak długo przechowujemy dane osobowe
 8. Profilowanie
 9. W jaki sposób chronimy dane osobowe
 10. Informacje dotyczące osób niepełnoletnich
 11. Jak zrezygnować z marketingu bezpośredniego
 12. Prawa i wybory użytkownika
 13. Odnośniki zewnętrzne
 14. Aktualizacje niniejszej Informacji
 15. Kontakt z nami

2.Definicje

The Smart Home Service, zwana dalej również usługą, to usługa serwerowa do urządzenia Smart Home.

Urządzenie Smart Home to sterownik, który wymaga aktywacji i który łączy z siecią podłączone do niego urządzenia peryferyjne i który komunikuje się z urządzeniem mobilnym.

System Smart Home to system złożony z urządzenia Smart Home, podłączonych do niego urządzeń peryferyjnych oraz aplikacji na urządzenie Smart Home do zarządzania i/lub sterowania instalacjami w budynku i/lub produktami niestacjonarnymi.

Hager to spółkę zależna Hager, która zarządza Aplikacją, z której korzysta użytkownik i jest administratorem wszystkich danych osobowych gromadzonych za pośrednictwem niniejszej Aplikacji. Dodatkowe informacje na temat niniejszej Aplikacji znajdują się w rozdziale „Informacje o nas” lub „Warunki” naszej Aplikacji.

Urządzenie mobilne to smartfon, komputer PC lub tablet PC.

Użytkownik referencyjny to członek rodziny odpowiedzialny za korzystanie z systemu Smart Home i jego usług.

Warunki świadczenia usług to warunki świadczenia usług określone w sekcji A i B.

Produkty oprogramowania to programy komputerowe, na których opiera się ta usługa.

System to system Smart Home skonfigurowany w domu użytkownika referencyjnego.

Aplikacja to rozwiązanie firmy Hager, z którego użytkownik korzysta na urządzeniu mobilnym i które jest dostępne w kraju użytkownika

Informacje ogólne o funkcjonowaniu transmisji danych w systemie Smart Home:

Jeśli urządzenia peryferyjne podłączone do urządzenia Smart Home przekazują informacje do urządzenia Smart Home (temperatura, rolety otwarte/zamknięte, ktoś jest przy drzwiach, portrety itp.), informacje te są przechowywane w postaci zaszyfrowanej w domu użytkownika w urządzeniu Smart Home. Po zalogowaniu do systemu za pośrednictwem Aplikacji na urządzenie Smart Home w domu lub poza nim, Aplikacja tworzy bezpośrednie bezpieczne łącze https:// do urządzenia (szyfrowanie na poziomie bankowym: https. SSL 2048 bits).

Https (hypertext transfer protocol secure) to protokół przesyłania hipertekstu. Istnieje możliwość uczynienia danych niesłyszalnymi i nieczytelnymi w procesie przesyłania. Osiąga się to poprzez szyfrowanie i uwierzytelnianie. Uwierzytelnienie służy do weryfikacji tożsamości łączącego się partnera podczas nawiązywania komunikacji.

Oznacza to, że użytkownik widzi informacje w swoim domu. W przypadku logowania, gdy użytkownik znajduje się poza domem, serwer Hager łączy go z urządzeniem Smart Home. Urządzenie Smart Home i urządzenie mobilne mogą komunikować się ze sobą, a urządzenie Smart Home może odbierać polecenia. W żadnym momencie informacje o domu użytkownika nie będą przez nas gromadzone i przechowywane na serwerze Hager.

3.Jakie dane osobowe gromadzimy i dlaczego

Gromadzimy różne typy danych osobowych, gdy użytkownik korzysta z naszej Aplikacji i przetwarzamy te dane zgodnie z celami opisanymi poniżej.

 • Dane podawane dobrowolnie.

Aby korzystać z niniejszej Aplikacji i naszych usług, użytkownik musi dostarczyć nam pewne dane osobowe, w tym:

 • Dane identyfikacyjne: takie jak imię i nazwisko, data urodzenia, adres, numer telefonu, adres e-mail, płeć;
 • Informacje dotyczące życia zawodowego: biznesowe dane kontaktowe i przynależność biznesowa.
 • Informacje o życiu osobistym: szczegóły dotyczące produktów/usług, z których użytkownik korzysta lub którymi jest zainteresowany, różne osobiste wybory w ustawieniach (np. harmonogram alarmu bezpieczeństwa), codzienne operacje wykonywane za pośrednictwem naszej aplikacji (tj. ustawienia temperatury);
 • Jeżeli użytkownik wybierze rejestrację za pośrednictwem mediów społecznościowych (Facebook, Google +), uzyskamy i przetworzymy na potrzeby Aplikacji tylko nazwisko, imię i adres e-mail.

Nie gromadzimy i nie przechowujemy za pośrednictwem Aplikacji żadnych danych dotyczących kart kredytowych. Jeżeli użytkownik chce dokonać zakupów online za pośrednictwem niniejszej Aplikacji, zostanie przekierowany do naszej strony internetowej i transakcja internetowa zostanie w całości zrealizowana na naszej stronie internetowej. Informacje szczegółowe na temat gromadzenia przez nas danych osobowych na naszej stronie internetowej znajdują się w naszej Informacji o zasadach ochrony danych.

 

 • Dane gromadzone automatycznie

Gromadzimy i przetwarzamy w ograniczonym zakresie i anonimowo w formie zbiorczej dane osobowe dotyczące użytkowników Aplikacji. Gromadzone dane obejmują adres IP lub identyfikator urządzenia (np. numer IMEI), wersję systemu operacyjnego, daty uzyskiwania dostępu i korzystania z Aplikacji, zachowania użytkownika (takie jak interakcje za pośrednictwem Aplikacji) itd.

Gromadzenie tych informacji pozwala nam lepiej zrozumieć użytkowników korzystających z naszej Aplikacji, skąd pochodzą oraz jakie treści w naszej Aplikacji ich interesują. Wykorzystujemy te informacje do celów wewnętrznej analizy oraz do poprawy jakości i odpowiedniości naszej Aplikacji.

Niektóre z tych informacji mogą być gromadzone z wykorzystaniem technologii śledzących, jak zostało to wyjaśnione w sekcji poniżej „Korzystanie z technologii śledzenia”. Możemy także korzystać z danych lokalizacji z urządzenia w sposób wyjaśniony poniżej w sekcji „Dane oparte na lokalizacji”.

W przypadku naszych aplikacji, oprócz powyższych danych gromadzimy następujące informacje (jeżeli dotyczy):

 • Wersja aplikacji (klient i serwer)
 • Ustawienia aplikacji (takie jak język)
 • Dostęp lokalny lub zdalny
 • Liczba użytkowników
 • Zdarzenia (tutaj)
 • Zdarzenia urządzenia (takie jak włączanie/wyłączanie świateł), jeżeli dotyczy
 • Właściwości użytkownika (tutaj)
 • Orientacja (pionowa/pozioma)
 • Korzystanie z technologii śledzenia

Po uzyskaniu zgody użytkownika, do gromadzenia i wykorzystania danych osobowych na temat użytkownika w tym do wyświetlania reklam opartych na zainteresowaniach oraz świadczenia usług opartych na lokalizacji możemy korzystać z różnych technologii śledzenia w naszych aplikacjach (zbiorczo nazwanych „Technologią śledzenia”). Więcej informacji na temat tych technologii można znaleźć w Rozdziale 9 niniejszej Informacji.

 • Dane oparte na lokalizacji

Jeżeli użytkownik autoryzuje dostęp przez nas do danych lokalizacji na urządzeniu, wykorzystamy te informacje do wysyłania informacji opartych na lokalizacji oraz świadczenia usług na żądanie użytkownika.

Jeżeli użytkownik nie chce dłużej otrzymywać powiadomień push dla usług opartych na lokalizacji, może wyłączyć tę usługę zmieniając ustawienia w telefonie lub zmieniając ustawienia w Aplikacji odznaczając odpowiednie pole w sekcji „Moje konto” Aplikacji.

W przypadku urządzeń z systemem Android, wystarczy przejść do: Ustawienia → Ogólne → Menedżer aplikacji, następnie odszukać Aplikację → odznaczyć opcję „Pokaż powiadomienia” (więcej informacji można znaleźć na stronie internetowej Google: https://support.google.com/android/answer/9079661?hl=en)

W urządzeniach Apple należy przejść do: Ustawienia -> Powiadomienia ->Hager -> odznaczyć „Włącz powiadomienia” (więcej informacji na stronie internetowej Apple: https://support.apple.com/fr-fr/guide/)

4.Do jakich celów wykorzystujemy dane osobowe

Korzystamy z danych osobowych:

 Po uprzedniej zgodzie użytkownika:

 • do wysyłania informacji i promocji dotyczących naszych produktów i proponowanych usług;
 • do zrozumienia preferencji oraz poprawy obsługi i zadowolenia klienta, gdy korzysta on z Aplikacji i naszych usług;
 • do wykonywania analiz statystycznych z zakresu korzystania z Aplikacji oraz częstotliwości wizyt;
 • do wyświetlania reklam opartych na zainteresowaniach i lokalizacji.

W celu wypełnienia warunków umowy z użytkownikiem:

 • do tworzenia konta użytkownika w Aplikacji. Jeżeli użytkownik wybierze rejestrację za pośrednictwem mediów społecznościowych (Facebook, Google +), zgromadzimy i przetworzymy na potrzeby Aplikacji tylko nazwisko, imię i adres e-mail;
 • do świadczenia usług instalacyjnych dla naszych urządzeń oraz do dostarczenia interfejsu użytkowania;
 • do administrowania i monitorowania stabilności i wydajności naszej Aplikacji w celu jej doskonalenia;
 • do zaprezentowania treści z Aplikacji w sposób najlepiej dostosowany do potrzeb użytkownika i jego urządzeń;
 • do umożliwienia instalatorowi dostępu do systemu na polecenie użytkownika referencyjnego;
 • do świadczenia usług opartych na lokalizacji;
 • do powiadamiania o dostępności aktualizacji do Aplikacji oraz o zmianach w produktach i usługach, które oferujemy lub świadczymy za jej pośrednictwem;
 • do skutecznego komunikowania się z użytkownikiem oraz odpowiadania na jego pytania;

Dla celów naszych uzasadnionych interesów 

 • jako część naszych wysiłków zamierzających do zapewnienia bezpieczeństwa i zabezpieczenia naszej Aplikacji;
 • do celów administracyjnych;
 • do udzielenia odpowiedzi w przypadku reklamacji;
 • do udzielenia odpowiedzi w przypadku reklamacji;
 • do skutecznego komunikowania się z użytkownikiem oraz odpowiadania na jego pytania;
 • do administrowania i monitorowania stabilności i wydajności naszej Aplikacji w celu jej doskonalenia;
 • do zaprezentowania treści z Aplikacji w sposób najlepiej dostosowany do potrzeb użytkownika i jego urządzeń;
 • do umożliwienia instalatorowi dostępu do systemu na polecenie użytkownika referencyjnego;
 • jako część naszych wysiłków zamierzających do zapewnienia bezpieczeństwa i zabezpieczenia naszej Aplikacji;
 • do wysyłania informacji i promocji dotyczących naszych produktów i proponowanych usług;
 • do powiadamiania o dostępności aktualizacji do Aplikacji oraz o zmianach w produktach i usługach, które oferujemy lub świadczymy za jej pośrednictwem;
 • do zrozumienia preferencji oraz poprawy obsługi i zadowolenia klienta, gdy korzysta on z Aplikacji i naszych usług;
 • do wykonywania analiz statystycznych z zakresu korzystania z Aplikacji oraz częstotliwości wizyt;
 • do celów administracyjnych.

Rozwiązanie Hager jest dostarczane na różne sposoby:

 • Aby skorzystać z rozwiązania, w którym użytkownik tworzy konto osobiste i samodzielnie instaluje urządzenia, istnieje procedura zrób to sam.
 • Procedura instalacji we współpracy z profesjonalistą, który założy konto użytkownika i urządzenia po uzyskaniu upoważnienia użytkownika.

Szczegółowy opis można znaleźć w konkretnym opisie warunków korzystania z rozwiązania, które użytkownik subskrybuje.

Będziemy wykorzystywać dane osobowe zbierane od użytkownika, wyłącznie do celów opisanych w niniejszej Informacji.

5.Komu udostępniamy dane osobowe

Możemy ujawnić dane osobowe naszych użytkowników następującym kategoriom odbiorców:

 • podmiotom stowarzyszonym firmy Hager, zewnętrznym usługodawcom i partnerom, którzy świadczą nam usługi przetwarzania danych. Mogą to być usługi dostarczania produktów, usługi hostingu baz danych, dostawcy rozwiązań marketingowych (reklamy, firmy zajmujące się bezpieczeństwem IT, centra telefoniczne, płatności (lista niepełna) w celu wsparcia dostawy, zapewnienia funkcjonalności lub pomocy w zwiększeniu bezpieczeństwa naszej Aplikacji);
 • W przypadku naszej Aplikacji, udostępniamy dane użytkownika Google Firebase, spółce zależnej Google z siedzibą w San Francisco (Kalifornia), USA. Więcej informacji na temat przekazywania danych do państw trzecich można znaleźć w rozdziale 9 Informacji;
 • każdemu właściwemu organowi ścigania, organowi regulacyjnemu, agencji rządowej, sądowi lub innemu podmiotowi zewnętrznemu, jeżeli jesteśmy przekonani, że takie ujawnienie jest niezbędne (i) w celu zapewnienia zgodności z obowiązującymi przepisami i regulacjami, (ii) w celu wykonania, ustanowienia lub obrony naszych praw lub (iii) w celu ochrony istotnych interesów użytkowników lub interesów jakiejkolwiek osoby;
 • potencjalnemu nabywcy (i jego agentom lub doradcom) w związku z proponowanym zakupem, fuzją lub przejęciem jakiejkolwiek części naszej firmy pod warunkiem, że poinformujemy nabywcę, że może wykorzystywać dane osobowe wyłącznie do celów określonych w niniejszej Informacji;
 • jakiejkolwiek innej osobie po uzyskaniu zgody użytkownika na ich ujawnienie.

6.W ramach jakiej podstawy prawnej przetwarzamy dane osobowe

Przetwarzamy dane osobowe zgromadzone za pośrednictwem niniejszej Aplikacji w oparciu o konieczność zarządzania naszymi relacjami z użytkownikiem, w oparciu o nasze uzasadnione interesy, które będą zależeć od danych osobowych oraz określonego kontekstu w ramach którego je gromadzimy lub w oparciu o zgodę użytkownika.

Jeżeli poprosimy użytkownika o dostarczenie danych osobowych w celu spełnienia wymogów prawnych lub w celu skontaktowania się z użytkownikiem, wyjaśnimy to w stosownym czasie i poinformujemy o tym, czy podanie danych osobowych jest obowiązkowe, czy nie jest (oraz o możliwych konsekwencjach w przypadku niepodania tych danych). 

Podobnie w sytuacji, gdy gromadzimy i wykorzystujemy dane osobowe w oparciu o nasze uzasadnione interesy (lub interesy jakiegokolwiek podmiotu zewnętrznego), wyjaśnimy we właściwym czasie użytkownikowi, jakie są te interesy. Można zadać nam pytanie, aby uzyskać więcej szczegółów dotyczących przywołanego uzasadnionego interesu.

7.Przekazanie danych osobowych poza UE/EOG

Działamy na poziomie globalnym, dlatego dane osobowe naszych użytkowników mogą być przekazywane, przetwarzane w krajach innych niż kraj, w którym użytkownik mieszka. W niektórych przypadkach, te kraje mogą znajdować się poza Unią Europejską / Europejskim Obszarem Gospodarczym (EU/EOG) i dlatego przepisy dotyczące ochrony danych osobowych mogą się różnić od tych w kraju zamieszkania użytkownika.

W szczególności nasze serwery znajdują się na terenie UE/EOG, ale możemy udostępniać lub dawać dostęp do danych osobowych użytkownika podmiotom grupy, zewnętrznym usługodawcom i partnerom, którzy mogą prowadzić działalność poza obszarem UE/EOG (na przykład możemy współpracować z dostawcami usług hostingowych lub dostawcami usług w chmurze, którzy przechowują lub uzyskują dostęp do danych osobowych użytkownika poza UE/EOG).

W takim przypadku, upewniamy się, że dane osobowe użytkownika są przekazywane do podmiotów zewnętrznych poza obszarem UE/EOG, które Komisja Europejska traktuje za „spełniające wymagania” (lista krajów spełniających wymagania znajduje się tutaj [odnośnik]) lub alternatywnie jeżeli dane osobowe użytkownika nie są wysyłane do kraju, który zapewnia wystarczającą ich ochronę, wprowadzimy odpowiednie zabezpieczenia, aby zagwarantować, że dane osobowe użytkownika pozostaną chronione w czasie przetwarzania poza granicami UE/EOG zgodnie z obowiązującymi przepisami dotyczącymi ochrony prywatności. Do tych odpowiednich zabezpieczeń można zaliczyć podpisanie standardowych klauzul umownych Komisji Europejskiej ze spółką zależną Hager, zewnętrznym usługodawcą lub partnerem spoza UE/EOG, któremu udostępniamy dane osobowe użytkownika. Więcej informacji na temat przekazywania danych osobowych poza obszar UE/EOG znajduje się w sekcji poniżej „Kontakt z nami”.

8.Jak długo przechowujemy dane osobowe

Będziemy przechowywać dane osobowe użytkownika tak długo, jak będzie to konieczne, aby umożliwić nam wypełnienie naszych zobowiązań prawnych, przed-umownych i umownych lub naszego uzasadnionego interesu wskazanego w niniejszym dokumencie. Zachowamy również dane osobowe użytkownika, chyba że poprosi nas o ich usunięcie, jeżeli cel ich wykorzystania wymaga jego zgody.

Gdy przetwarzanie danych osobowych stanie się bezcelowe lub upłynie okres przechowywania danych, lub gdy użytkownik poprosi o usunięcie jego danych osobowych, użytkownik powinien być jednak świadomy tego, że możemy dalej przechowywać dane osobowe użytkownika przez ograniczony przedział czasu, jeżeli jest to konieczne do zachowania zgodności z obowiązującymi wymaganiami prawnymi, podatkowymi lub księgowymi.

Gdy przetwarzanie danych osobowych użytkownika stanie się bezprzedmiotowe, upewnimy się, że zostały one albo usunięte albo zanonimizowane.

9.Profilowanie

W niektórych przypadkach, możemy wykorzystywać dane osobowe w celu lepszego zrozumienia preferencji użytkownika oraz dostarczenia mu spersonalizowanych produktów i usług. Nie podejmujemy żadnych decyzji w oparciu wyłącznie o zautomatyzowane przetwarzanie takich danych, które powodują skutki prawne dotyczące użytkownika lub w podobny sposób mogą a niego wpływać. 

Google Analytics dla Firebase

(https://firebase.google.com/)

Zebrane dane pomagają nam lepiej zrozumieć, w jaki sposób używana jest aplikacja i poprawić obsługę. Wszystkie adresy IP są przechowywane tylko w formie anonimowej. Dlatego zebranych danych nie można wykorzystać do identyfikacji użytkowników.

Więcej informacji na temat Google Firebase i ochrony danych można znaleźć tutaj: https://www.google.com/policies/privacy/

10.W jaki sposób chronimy dane osobowe

Zobowiązujemy się do zapewnienia bezpieczeństwa danych osobowych użytkownika. Stosujemy solidne środki ostrożności mające na celu ochronę prywatności i bezpieczeństwo danych osobowych w naszej Aplikacji, wykorzystując do tego celu technologiczne, fizyczne i administracyjne zabezpieczenia, takie jak zapory i starannie opracowane procedury bezpieczeństwa, na przykład podczas podawania informacji poufnych (takich jak dane logowania lub informacje wysyłane z Aplikacji). Szyfrujemy przekazywanie tych informacji wykorzystując do tego celu technologię SSL. Te technologie, procedury i inne środki są stosowane w celu zapewnienia, że dane osobowe są bezpieczne, a dostęp do nich może uzyskać wyłącznie użytkownik oraz osoby, które użytkownik upoważnił do dostępu. Jednak żadna komunikacja za pośrednictwem e-maila, Internetu i innej drogi elektronicznej nie jest w pełni bezpieczna ani wolna od błędów, dlatego użytkownik powinien dbać o to, jakie informacje przesyła w ten sposób.

11.Informacje dotyczące osób niepełnoletnich

Usługi, które świadczymy w ramach niniejszej Aplikacji nie są przeznaczone dla osób poniżej 16 lat. Jeżeli użytkownik nie ma ukończonych 16 lat, prosimy o niepobieranie tej Aplikacji.

12.Jak zrezygnować z marketingu bezpośredniego

Korzystamy z podanych nam informacji (także z adresu e-mail) do celów marketingu bezpośredniego. Szczególnie, gdy użytkownik korzysta z Aplikacji, jeżeli zaakceptuje powiadomienia typu push, możemy wysyłać mu oferty promocyjne na nasze produkty i usługi za pomocą tych powiadomień. Jeżeli użytkownik nie chce dłużej otrzymywać powiadomień typu push o ofertach promocyjnych z Hager, może wyłączyć tę usługę zmieniając ustawienia urządzenia mobilnego lub zmieniając ustawienia w Aplikacji, odznaczając odpowiednie pole w aplikacji mobilnej firmy Hager - tj. w sekcji Aplikacji mobilnej firmy Hager „Mój profil > Moje ustawienia”.

W urządzeniach z systemem Android, wystarczy przejść do: -> W urządzeniach z systemem Android, wystarczy przejść do: Ustawienia → Ogólne/Osobiste → Menedżer aplikacji → następnie znaleźć aplikację mobilną Hager → odznaczyć opcję „Pokaż powiadomienia”.

W urządzeniach Apple należy przejść do: Ustawienia -> Powiadomienia -> Aplikacja mobilna Hager -> odznaczyć „Włącz powiadomienia”.

13.Prawa i wybory użytkownika

Użytkownikowi przysługują następujące prawa do ochrony danych osobowych:

 • Prawo do żądania dostępu oraz do uzyskania kopii swoich danych osobowych.
 • Prawo do poprawienia lub uzupełnienia jakichkolwiek danych osobowych, które są niedokładne lub niekompletne.
 • Prawo do zażądania usunięcia swoich danych osobowych w określonych warunkach prawnych (np. w sytuacji, w której dane osobowe nie są już potrzebne do osiągnięcia celów dla których zostały zgromadzone). 
 • Oprócz tego, użytkownik ma prawo do wyrażenia sprzeciwu wobec przetwarzania swoich danych osobowych, prawo do poproszenia o ograniczenie ich przetwarzania i prawo do zażądania przeniesienia swoich danych osobowych w określonych warunkach.
 • Prawo do rezygnacji z elektronicznej komunikacji marketingowej, którą wysyłamy w dowolnym czasie i bezpłatnie. Można skorzystać z tego prawa klikając odnośnik „zrezygnuj z subskrypcji” lub „zrezygnuj” znajdujący się w wysyłanych e-mailach marketingowych. Aby zrezygnować z innych form marketingu (takich jak marketing pocztowy lub telemarketing), prosimy o kontakt z nami korzystając z danych kontaktowych podanych poniżej w sekcji „Kontakt z nami”.
 • Podobnie w sytuacji, gdy zbieraliśmy i przetwarzaliśmy dane osobowe za zgodą użytkownika, ma on prawo do cofnięcia swojej zgody w dowolnym momencie. Wycofanie zgody nie wpłynie na zgodność z prawem do przetwarzania przeprowadzonego przed wycofaniem zgody, ani nie wpłynie na przetwarzanie danych osobowych w oparciu o zgodne z prawem podstawy do przetwarzania inne niż wyrażenie na nie zgody.
 • Prawo do złożenia skargi do władz zajmujących się ochroną danych w związku z gromadzeniem i wykorzystaniem danych osobowych. Aby uzyskać więcej informacji na ten temat, prosimy o skontaktowanie się z władzami zajmującymi się ochroną danych w kraju lub w miejscu pracy, klikając tutaj. Dane kontaktowe organów zajmujących się ochroną danych osobowych w Europejskim Obszarze Gospodarczym, w Szwajcarii i w niektórych krajach pozaeuropejskich (także w USA i w Kanadzie) są dostępne tutaj.

Użytkownik może także zamknąć swoje konto w dowolnym momencie, kontaktując się z nami w sposób opisany poniżej lub klikając „Usuń mój profil” w preferencjach Aplikacji. Użytkownik powinien być świadomy tego, że po odinstalowaniu Aplikacji nie będzie miał dostępu do niektórych funkcji Aplikacji.

Użytkownik może skorzystać z powyższych praw w dowolnym momencie, kontaktując się z nami w sposób opisany poniżej w sekcji „Kontakt z nami”. Odpowiemy na prośbę użytkownika zgodnie z obowiązującymi przepisami o ochronie danych.

14.Odnośniki zewnętrzne

Jeżeli w jakiejkolwiek części niniejszej Aplikacji znajdują się odnośniki do zewnętrznych stron internetowych, na tych stronach internetowych nie obowiązują zasady zawarte w niniejszej Informacji. Zalecamy zapoznanie się z informacjami dotyczącymi polityki prywatności obowiązujących na tych stronach, aby zrozumieć procedury ich gromadzenia, wykorzystywania i ujawniania.

15.Aktualizacje niniejszej Informacji

Aktualizujemy naszą Informację o zasadach ochrony danych obowiązujących dla aplikacji mobilnej w odpowiedzi na zmieniające się przepisy prawne, techniczne lub biznesowe. W przypadku zaktualizowania Informacji o zasadach ochrony danych obowiązujących dla aplikacji mobilnej podejmiemy odpowiednie działania, aby poinformować o tym użytkownika zgodnie ze znaczeniem wprowadzonych zmian. Uzyskamy zgodę użytkownika na jakiekolwiek zmiany w Informacji o zasadach ochrony danych obowiązujących dla aplikacji mobilnej, jeżeli i wtedy gdy będą tego wymagały obowiązujące przepisy dotyczące ochrony danych.

Data ostatniej aktualizacji Informacji o zasadach ochrony danych obowiązujących na stronie internetowej jest datą „ostatniej aktualizacji” znajdującą się w górnej części niniejszej Informacji o zasadach ochrony danych obowiązujących na stronie internetowej. 

16.Kontakt z nami

W razie pytań, wątpliwości lub reklamacji dotyczących niniejszej Informacji lub sposobu, w jaki przetwarzamy dane osobowe lub w razie chęci skorzystania ze swoich praw opisanych powyżej, prosimy o skontaktowanie się z nami poprzez wypełnienie tego formularza wniosku.

You always want to stay up to date? Then register for our newsletter and decide for yourself which topics we should inform you about.