*
*
*
*
* Mandatory fields

 Added to your favourites

 Thank you for your feedback!

Oznámenie o ochrane údajov z mobilných aplikácií

Posledná aktualizácia: Máj 2018

V spoločnosti Hager rešpektujeme vaše súkromie a chceme transparentne pristupovať k získavaniu a spracovávaniu vašich osobných údajov. Toto oznámenie o ochrane osobných údajov z mobilných aplikácií (ďalej iba „oznámenie“) vysvetľuje ako získavame, používame a zdieľame informácie získané o vás prostredníctvom používania aplikácie a jeho cieľom je vás informovať o právach a slobodách, ktoré môžete využiť v súvislosti s naším používaním vašich osobných údajov. V tomto oznámení sú popísané opatrenia, ktoré implementujeme za účelom ochrany vašich údajov.

Je potrebné poznamenať, že v tomto oznámení sa popisuje získavanie osobných údajov, ku ktorému dochádza zvyčajne pri všetkých aplikáciách spoločnosti Hager, ako aj špecifické spracovávania, ku ktorým dochádza pri každej aplikácii spoločnosti Hager a ktoré sa môžu líšiť. V dôsledku toho sa niektoré spracovávania popísané v tomto oznámení nemusia používať pri špecifickej aplikácii spoločnosti Hager, ktorú navštevujete.

Prevzatím a používaním aplikácie potvrdzujete, že ste si prečítali a pochopili toto oznámenie.

Túto aplikáciu, ktorú používate, spravuje pobočka spoločnosti Hager (ďalej iba „Hager“), ktorá vykonáva kontrolu všetkých osobných údajov, ktoré sa získavajú prostredníctvom tejto aplikácie. Podrobnejšie informácie o tejto aplikácii nájdete v časti „O nás“ alebo „Obchodné podmienky“ našej aplikácie.

Ak nechcete, aby spoločnosť Hager spracovávala vaše osobné údaje získané prostredníctvom tejto aplikácie, nesmiete si ju nainštalovať a používať, tak ako je uvedené v tomto oznámení. Je potrebné upozorniť, že niektoré služby sa môžu poskytovať iba cez túto aplikácie, a preto z registrácie týchto služieb vyplýva aj používanie tejto aplikácie.

1. Rýchle prepojenia
Odporúčame, aby ste si prečítali celé toto oznámenie, aby ste získali všetky informácie.Avšak, si chcete prečítať iba k niektorú časť tohto oznámenia, po kliknutí na príslušné prepojenie budete presmerovaní na danú časť.

2. Aké osobné údaje získavame a prečo
3. Na aké účely používame vaše osobné údaje
4. S kým zdieľame vaše osobné údaje
5. Na základe akých právnych dokumentov spracovávame vaše osobné údaje
6. Zasielanie osobných údajov mimo EÚ/EHP
7. Ako dlho uchovávame vaše osobné údaje
8. Profilovanie
9. Ako chránime vaše osobné údaje
10. Maloletí
11. Vyjadrenie explicitného nesúhlasu s priamou reklamou
12. Vaše práva a možnosti voľby
13. Externé prepojenia
14. Aktualizácie tohto oznámenia
15. Ako nás kontaktovať

2. Aké osobné údaje získavame a prečo
Počas vášho používania tejto aplikácie získavame rôzne typy osobných informácií prostredníctvom vášho používania tejto aplikácie a tieto informácie sa budú spracovávať v súlade s nižšie popísanými účelmi.

 • Informácie, ktoré poskytujete dobrovoľne

Musíte nám poskytnúť niektoré osobné údaje, aby ste mohli používať túto aplikáciu a využívať výhody našich služieb:

 • vaše kontaktné údaje: napríklad meno a priezvisko, dátum narodenia, adresa, telefónne číslo, e-mailová adresa, pohlavie;
 • podrobnosti o výrobkoch/službách, ktoré požívate alebo ktoré vás zaujímajú;
 • pracovné kontaktné údaje vrátane vašich členstiev.
 • Ak si vyberiete registráciu prostredníctvom sociálnych sietí (Facebook, Google+), získame a budeme spracovávať na účely tejto aplikácie iba vaše priezvisko, meno a e-mailovú adresu.

Prostredníctvom našej aplikácie nezískavame ani nespracovávame žiadne podrobnosti o kreditnej karte. Ak chcete nakupovať online prostredníctvom tejto aplikácie, budete presmerovaní na našu webovú lokalitu a online transakcia sa bude celá realizovať na našej webovej lokalite. Prečítajte si naše oznámenie o ochrane osobných údajov na webovej lokalite, kde získate podrobné informácie o získavaní vašich osobných údajov na našej webovej lokalite.

 • Informácie, ktoré získavame automaticky

Osobné údaje používateľov našej aplikácie získavame a spracovávame v obmedzenej miere a anonymnou a súhrnnou formou. Získané údaje zahŕňajú vašu IP adresu alebo identifikátor vášho zariadenia (napríklad číslo IMEI), verzie prevádzkového systému, dátumy, kedy ste vstúpili do aplikácie a používali ju, správanie používateľa (napríklad vaše interakcie s aplikáciou) a pod.

Získavanie týchto informácií nám umožňuje lepšie pochopiť návštevníkov, ktorí používajú našu aplikáciu, odkiaľ pochádzajú a o aký obsah našej aplikácie sa zaujímajú.Tieto informácie používame na naše interné analytické účely a na zlepšenie kvality a relevantnosti našej aplikácie.

Niektoré z týchto informácií a môžu získavať používaním sledovacej technológie v súlade s postupom vysvetleným nižšie v časti „Používanie sledovacích technológií“. Môžeme používať aj údaje o polohe vo vašom zariadení v súlade s postupom vysvetleným nižšie v časti „Údaje na základe polohy“.

 • Používanie sledovacích technológií

V rámci našich aplikácií môžeme používať rôzne typy sledovacích technológií (spoločne nazývané „sledovacia technológia“) za účelom získavania a používania vašich osobných údajov vrátane cielenej reklamy a služieb na základe polohy.

 • Údaje o polohe

Ak nám umožníte prístup k údajom o polohe vo vašom zariadení, tieto informácie budeme používať na to, aby sme vám posielali informácie na základe polohy a poskytovali služby na požiadanie.

Ak už viac nechcete prijímať nevyžiadané oznámenia o službách na základe polohy, túto službu môžete vypnúť zmenou nastavení telefónu alebo úpravou nastavení v aplikácii zrušením začiarknutia príslušného políčka v časti „Môj účet“ v aplikácii.

Pri zariadeniach Android: prejdite do položky Nastavenia → Všeobecné → Správca aplikácie a potom nájdite položku Aplikácia → zrušte začiarknutie položky „Zobraziť oznámenia“.

Pri zariadeniach Apple prejdite do položky: Nastavenie -> Oznámenia ->Hager -> zrušte začiarknutie položky „Povoliť oznámenia“.

3. Na aké účely používame vaše osobné údaje
Osobné údaje, ktoré o vás získame, používame na nasledujúce účely:

 • na vytvorenie účtu v aplikácii. Ak si vyberiete registráciu prostredníctvom sociálnych sietí (Facebook, Google+ a pod.), získame a budeme spracovávať na účely tejto aplikácie iba vaše priezvisko, meno a e-mailovú adresu.
 • na poskytovanie inštalačných služieb pre naše zariadenia a na poskytovanie používateľského rozhrania;
 • na správu a sledovanie stability a výkonnosti aplikácie za účelom jej zlepšovania;
 • na zabezpečenie, aby sa vám obsah aplikácie zobrazoval efektívnejším spôsobom a na vašom zariadení;
 • kvôli nášmu úsiliu zachovávať našu aplikáciu bezpečnú a zabezpečenú;
 • na správu vášho využívania vernostného programu, ktorý sa ponúka v našej aplikácii;
 • na oznamovanie, kedy sú k dispozícii aktualizácie aplikácie a zmeny akýchkoľvek výrobkov alebo služieb, ktoré ponúkame a poskytujeme prostredníctvom aplikácie;
 • na pochopenie vašich preferencií a na zlepšenie vašej skúsenosti a spokojnosti zákazníkov pri používaní aplikácie a našich služieb;
 • na realizáciu štatistických analýz o používaní aplikácie a frekvencii návštevnosti.
 • na efektívnu komunikáciu s vami a na odpovedanie na vaše prípadné otázky;
 • na zasielanie informácií alebo reklám týkajúcich sa našich výrobkov a ponúkaných služieb;
 • na registráciu sa na odoberanie nášho bulletinu;
 • na zasielanie prispôsobených reklám, o ktorých si myslíme, že by vás mohli zaujímať na základe vašich preferencií a vášho používania aplikácie;
 • na poskytovanie reklamy na základe záujmov a služieb na základe polohy;

Osobné údaje, ktoré sme o vás získali, budeme používať iba na účely popísané v tomto oznámení alebo na účely, ktoré vám vysvetlíme v čase získavania vašich osobných údajov.

4. S kým zdieľame vaše osobné údaje
Vaše osobné údaje môžeme zverejniť nasledujúcim kategóriám príjemcov:

 • pobočkám spoločnosti Hager, poskytovateľom služieb tretích strán a partnerom, ktorí nám poskytujú služby zamerané na spracovávanie údajov (napríklad na podporu dodávania, zaručovania funkčnosti a pomoc pri zlepšovaní zabezpečenia našej aplikácie), alebo ktorí iným spôsobom spracovávajú osobné údaje na účely popísané v tomto oznámení alebo ktoré vám boli oznámené v čase získavania vašich osobných údajov;
 • akýmkoľvek kompetentným výkonným úradom, regulačným úradom, vládnym agentúram, súdom alebo iným tretím stranám, keď si myslíme, že by zverejnenie týchto údajov bolo potrebné (i) pri plnení platných zákonov alebo predpisov, (ii) na využívanie, stanovenie alebo obhajobu našich práv alebo (iii) na ochranu vašich vitálnych záujmov alebo vitálnych záujmov inej osoby;
 • potenciálnym kupujúcim (a ich agentúram a poradcom) v súvislosti s akýmikoľvek ponúkanými nákupmi, zlúčeniami alebo akvizíciami akejkoľvek časti naše odchodnej spoločnosti, avšak musíme kupujúceho upozorniť na to, že vaše osobné údaje smie používať iba na účely uvedené v tomto oznámení;
 • akejkoľvek osobe, ktorej udelíte súhlas, na ich zverejnenie.

5. Na základe akých právnych dokumentov spracovávame vaše osobné údaje
Osobné údaje získané prostredníctvom tejto aplikácie budeme spracovávať v prípade potreby na správu našich vzťahov s vami, na základe našich legitímnych záujmov, ktoré budú závisieť od príslušných osobných údajov a špecifického kontextu, v ktorom sa budú získavať, alebo na základe vášho súhlasu.

Ak vás požiadame o poskytnutie vašich osobných údajov v súvislosti s plnením zákonných požiadaviek alebo za účelom kontaktovania vás, uvedieme to jednoznačne v čase získavania údajov a upovedomíme vás, či je poskytnutie vašich osobných údajoch povinné alebo nie (ako aj o možných dôsledkoch, ak neposkytnete vaše osobné údaje).

Ak vaše osobné údaje získavame a používame v súvislosti s našimi legitímnymi záujmami (alebo záujmami tretích strán), jednoznačne v príslušnom času uvedieme tieto legitímne záujmy.

6. Zasielanie osobných údajov mimo EÚ/EHP
Keďže pôsobíme na globálnej úrovni, vaše osobné údaje sa môžu zasielať a spracovávať v iných krajinách ako v tých, kde máte trvalý pobyt. V niektorých prípadoch sa tieto krajiny môžu nachádzať mimo Európskej únie/Európskeho hospodárskeho priestoru (EÚ/EHP), a preto môžu zabezpečovať inú úroveň ochrany osobných údajov, ktorá sa líši od zákonov v krajine vášho trvalého pobytu.

Špecificky sa naše servery nachádzajú v EÚ/EHP, ale môžu zdieľať alebo sprístupňovať vaše osobné údaje subjektom skupiny, poskytovateľom služieb tretích strán a partnerom, ktorí môžu pristupovať z krajín mimo EÚ/EHP (napríklad môžeme využívať poskytovateľov webových hostiteľských služieb alebo poskytovateľov služby cloudcomputing , ktorí uchovávajú alebo sprístupňujú vaše osobné údaje mimo EÚ/EHP).

V danom prípade dbáme na to, aby sa vaše osobné údaje odoslané do tretích krajín mimo EÚ/EHP, ktoré Európska komisia považuje za „adekvátne“ (zoznam adekvátnych krajín je dostupný kliknutím tu prepojenie), alebo poprípade, ak vaše osobné údaje nie sú zaslané do krajiny, ktorá poskytuje adekvátnu ochranu, zavedieme ochranné zabezpečenia, ktoré zaručia, aby vaše osobné údaje zostali chránené počas spracovávania mimo krajín EÚ/EHP v súlade s platnými zákonmi o ochrane osobných údajov. Tieto vhodné ochranné zabezpečenia môžu zahŕňať podpísanie štandardných zmluvných ustanovení vydaných Európskou komisiou s pobočkami Hager, poskytovateľmi služieb tretích strán alebo partnermi mimo EÚ/EHP, s ktorými zdieľame vaše osobné údaje. Podrobnejšie informácie o posielaní osobných údajov mimo EÚ/EHP nájdete v nižšie uvedenej časti „Ako nás kontaktovať“.

7. Ako dlho uchovávame vaše osobné údaje
Vaše osobné údaje budeme uchovávať tak dlho, ako je potrebné na splnenie účelov popísaných v tomto oznámení a v prípade, že ich potrebujeme na existujúce legitímne obchodné záujmy (napríklad, aby sme vám poskytli služby, ktoré ste požadovali).

Ak už neexistuje účel, na ktorý sa spracovávali vaše osobné údaje, alebo uplynula doba archivácie, alebo ak ste požiadali o odstránenie vašich osobných údajov, musíte si byť vedomí, že i naďalej môžeme archivovať niektoré vaše osobné údaje počas obmedzenej doby potrebnej na splnenie platných zákonov, daňových alebo účtovných požiadaviek.

Ak už nepotrebujeme spracovávať vaše osobné údaje, zaručíme, aby boli vaše osobné údaje odstránené alebo anonymizované.

8. Profilovanie
V niektorých prípadoch môžeme používať vaše osobné údaje, aby sme lepšie pochopili vaše preferencie a poskytli vám prispôsobené výrobky alebo služby. Na základe takto automaticky spracovaných údajov neprijímame žiadne rozhodnutia, ktoré by mali pre vás právne následky alebo vás podobným spôsobom ovplyvnili.

9. Ako chránime vaše osobné údaje
Zaviazali sme sa zaručiť bezpečnosť vašich osobných údajov. Používame mnoho opatrení na ochranu dôvernosti a zabezpečenie osobných údajov v rámci našej aplikácie používaním technologických, fyzických a administratívnych zabezpečení, ako sú brány firewall a dôkladne vyvinuté zabezpečovacie postupy, napríklad pri sprístupňovaní dôverných informácií (ako sú prihlasovacie poverenia alebo informácie zaslané z aplikácie). Šifrujeme prenos týchto informácií pomocou technológie SSL (securesocketlayer). Tieto technológie, postupy a iné opatrenia sa používajú za účelom zaručenia bezpečnosti a zabezpečenia vašich osobných údajov a ich sprístupnenia iba vám alebo tým osobám, ktorým povolíte prístup k vašim osobným údajom. Avšak žiaden internetový, e-mailový alebo iný elektronický prenos nie je nikdy úplne zabezpečený alebo bezchybný, v dôsledku toho musíte byť opatrní pri rozhodovaní, ktoré informácie nám zašlete týmto spôsobom.

10. Maloletí
Služby, ktoré poskytujeme prostredníctvom tejto aplikácie nie sú určené pre osoby mladšie ako 16 rokov. Žiadame osoby mladšie ako 16 rokov, aby si túto aplikáciu nepreberali.

11. Vyjadrenie explicitného nesúhlasu s priamou reklamou
Informácie, ktoré nám poskytnete (vrátane vašej e-mailovej adresy), používame na účely priameho marketingu. Ak pri používaní tejto aplikácie akceptujete nevyžiadané oznámenia, môžeme vám zasielať reklamné ponuky o našich výrobkoch a službách prostredníctvom nevyžiadaných oznámení. Ak už viac nechcete prijímať nevyžiadané oznámenia o reklamných ponukách spoločnosti Hager, túto službu môžete vypnúť zmenou nastavení vo vašom mobilnom zariadení alebo úpravou nastavení v aplikácii zrušením začiarknutia príslušného políčka v časti ‒ „Môj profil > Moje nastavenia“ v aplikácii.

Pri zariadeniach Android prejdite do položky: Nastavenia → Všeobecné → Správca aplikácie a potom nájdite položku HagerAplikácia → zrušte začiarknutie položky „Zobraziť oznámenia“.

Pri zariadeniach Apple prejdite do položky: Nastavenie -> Oznámenia ->aplikácie Hager -> zrušte začiarknutie položky „Povoliť oznámenia“.

12. Vaše práva a možnosti voľby
Máte nasledujúce práva týkajúce sa ochrany osobných údajov:

 • Môžete požiadať o sprístupnenie a získanie kópie vašich osobných údajov.
 • Môžete požiadať o opravu alebo doplnenie akýchkoľvek nepresných alebo neúplných osobných informácií.
 • V prípade splnenie istých zákonných podmienok môžete požiadať o vymazanie vašich osobných údajov (napríklad vtedy, ak už osobné údaje nie je potrebné archivovať na účely, na ktoré sa tieto informácie pôvodne požadovali).
 • V prípade splnenie istých zákonných podmienok môžete okrem toho zakázať spracovávanie vašich osobných údajov, požiadať nás o obmedzené spracovanie vašich údajov alebo požiadať o prenos vašich osobných údajov.
 • Zároveň máte aj právo vyjadriť explicitný nesúhlas s marketingovými správami, ktoré vám kedykoľvek a bezplatne zasielame.Toto právo môžete využiť kliknutím na „odhlásiť“ alebo na prepojenie na „vyjadrenie explicitného nesúhlasu“ s marketingovými e-mailami, ktoré vám zasielame.Ak chcete vyjadriť svoj explicitný nesúhlas s inými marketingovými formami (ako napríklad poštový marketing alebo telemarketing), kontaktujte nás v súlade s postupom uvedeným nižšie v časti „Ako nás kontaktovať“.
 • Podobne aj v prípade, ak sme vaše osobné údaje získavali a spracovávali na základe vášho súhlasu, tento súhlas môžete kedykoľvek stiahnuť.Stiahnutie vášho súhlasu neovplyvní zákonnosti žiadneho spracovávania, ktoré sme vykonali pred vaším stiahnutím súhlasu, ani neovplyvní žiadne spracovanie vašich osobných údajov, ktoré sa vykonáva v súlade so zákonnými oprávneniami na spracovávanie údajov inými ako je súhlas.
 • Máte právo na podanie sťažnosti na úrade na ochranu osobných údajov týkajúcej sa získavania a používania vašich osobných údajov.Podrobné informácie vám poskytne miestny úrad na ochranu osobných údajov. Kontaktné údaje úradov na ochranu osobných údajov v Európskom hospodárskom priestore, Švajčiarsku a iných nie európskych krajinách (vrátane USA a Kanady) sú k dispozícii tu.

Kedykoľvek môžete požiadať aj o zatvorenie vášho účtu v súlade s nižšie popísaným postupom alebo kliknutím na „Odstrániť môj profil“ v preferenciách aplikácie. Musíte si byť vedomí, že po odinštalovaní aplikácie, nebudete schopní používať niektoré funkcie danej aplikácie.

Ktorékoľvek vyššie uvedené právo môžete využiť v súlade s nižšie popísaným postupom v časti „Ako nás kontaktovať“. Na vašu žiadosť odpovieme v súlade s platnými zákonmi o ochrane osobných údajov.

13. Externé prepojenia
Ak akákoľvek časť tejto aplikácie poskytuje prepojenia na webové lokality tretej strany, tieto webové lokality nefungujú v súlade s týmto oznámením. Odporúčame, aby ste si preštudovali oznámenia o ochrane osobných údajov zverejnené na týchto webových lokalitách, aby ste pochopili ich postupy týkajúce sa získavania, používania a zverejňovania osobných údajov.

14. Aktualizácie tohto oznámenia
Toto oznámenie o ochrane osobných údajov môžeme kedykoľvek aktualizovať kvôli zákonným, technickým alebo obchodným zmenám. Pri aktualizácii nášho oznámenia o ochrane osobných údajov prijmeme vhodné opatrenia, aby sme vás informovali v súlade s dôležitosťou vykonaných zmien.Budeme požadovať váš súhlas s akýmikoľvek zmenami týkajúcimi sa ochrany osobných údajov, ak to vyžadujú platné zákony o ochrane osobných údajov.

Informácie o najnovšej aktualizácii tohto oznámenia o ochrane osobných údajov označuje dátum „posledná aktualizácia“ zobrazený na vrchu tohto oznámenia o ochrane osobných údajov.

15. Ako nás kontaktovať
V prípade akýchkoľvek iných otázok, problémov alebo sťažností týkajúcich sa tohto oznámenia alebo spôsobu spracovávania vašich osobných údajov, alebo ak chcete využiť jedno z vašich vyššie uvedených práv, môžete nás kontaktovať prostredníctvom tohto kontaktného formulára.

 

You always want to stay up to date? Then register for our newsletter and decide for yourself which topics we should inform you about.