*
*
*
*
* Mandatory fields

 Added to your favourites

 Thank you for your feedback!

Globální zásady o ochraně osobních údajů Prodejců - Czech

Poslední aktualizace: květen 2018

Obsah

1. Úvod
Společnost Hager společně se svými pobočkami („Hager“, „my“ nebo „nás“) uveřejnila tyto Globální zásady o ochraně osobních údajů Prodejců (dále jen „Zásady“), abychom popsali, jak nakládáme s osobními údaji, které máme o našich Prodejcích (dále jen jako „vy“) 

Respektujeme právo na soukromí jednotlivce a jsme odhodláni pracovat s osobními údaji odpovědně a v souladu s příslušnými zákony. Tyto Zásady vysvětlují, které osobní údaje o vás shromažďujeme a zpracováváme, účely zpracování a práva, které při tom máte.

Pokud máte jakékoliv pochybnosti o příslušných standardech nebo máte jakékoliv komentáře nebo otázky o těchto Zásadách, kontaktujte nás, prosím, tak, jak je popsáno v části „Kontaktní údaje“ níže.

2. Definice
Hager“ znamená ústředí a jakoukoliv společnost nebo entitu, které jsou přímo nebo nepřímo řízeny nebo pod společným řízením ústředí, kde řízení znamená buď (i) přímé nebo nepřímé vlastnictví nebo řízení více než 50 % hlasovacích práv předmětné společnosti nebo entity, nebo (ii) schopnost řídit své aktivity předmětné entity pomocí smluvních práv.

Osobní údaje“ jsou jakékoliv informace o identifikované nebo identifikovatelné fyzické osobě, která je kontaktní osobou pro danou obchodní aktivitu Prodejce. Identifikovatelná osoba je ta osoba, která může být identifikována, a to přímo nebo nepřímo, konkrétně pomocí identifikačního údaje jako je jméno, identifikační číslo, údaje o poloze, online identifikátor nebo podle jednoho nebo více faktorů, které jsou specifické pro fyzické, fyziologické, genetické, duševní, ekonomické, kulturní nebo sociální identifikování této fyzické osoby.

Zpracování“ nebo „Zpracovaný“ znamená jakoukoliv činnost nebo skupinu činností, které jsou prováděny s osobními údaji, ať už pomocí automatických prostředků nebo bez nich, jako je shromažďování, nahrávání, organizování, strukturování, ukládání, uzpůsobování nebo úprava, vyhledávání, konzultování, používání, zveřejnění přenosem, šíření nebo jiný způsob dostupnosti, připojování nebo kombinování, omezování, mazání nebo ničení.

„Prodejce“ znamená jakýkoliv dodavatel, prodejce, distributor, překupník, konzultant zprostředkovatelů, profesionální poradce, prozatímní agentury (kteří poskytují veškeré typy pomocných pracovníků a pracovníků s pracovní smlouvou na dobu určitou), nezávislí zaměstnanci a jakékoliv třetí strany, se kterými společnost Hager vstoupila do obchodního vztahu a které poskytují společnosti Hager služby nebo produkty.

3. Odpovědný subjekt za zpracování vašich osobních údajů
Každá pobočka společnosti Hager je odpovědná za zpracování osobních údajů, které shromažďuje od svých příslušných Prodejců. Pro více informací o pobočce společnosti Hager, která je správcem vašich osobních údajů, kontaktujte nás, prosím, jak je popsáno v části „Kontaktní údaje“ níže.

4. Typy osobních údajů, které shromažďujeme
V souvislosti s vaším vztahem, který máte se společností Hager, můžeme o vás zpracovávat následující osobní údaje.

 • Identifikační údaje – jako je vaše jméno, fotky.
 • Kontaktní údaje – jako je pracovní adresa, telefon, e-mailová adresa, atd.
 • Profesní údaje – jako je název funkce/pozice, přičleněná organizace, poloha kanceláře, dovednosti a kompetence, atd.
 • Finanční údaje – jako je číslo účtu, bankovní detaily a informace o úvěruschopnosti.
 • Národní identifikační údaje – jako je daňové identifikační číslo, identifikační číslo DPH a číslo sociálního pojištění.
 • Informace týkající se vaší prodejní historie s námi.
 • Kontroly údajů jako jsou záznamy z rejstříku trestů.
 • CCTV záznamy a hlasové nahrávky.
 • Dočasné časové záznamy.
 • Údaje určení místa pro určité Prodejce.

5. Účely pro zpracování Vašich osobních údajů
Shromažďujeme a zpracováváme osobní údaje o našich Prodejcích pro následující účely:

 • pro účely řízení obecných obchodních vztahů v rámci společnosti Hager a pro smluvní účely;
 • pro řízení našich denních obchodních aktivit jako je provádění plateb;
 • pro vyřizování veškerých dotazů, stížností nebo nároků, spojených se službami, které poskytujete společnosti Hager;
 • pro marketing, reklamu a účely public relations v souvislosti s obchodními aktivitami společnosti Hager, produkty a službami a pro informování Prodejců o důležitém vývoji ve společnosti Hager;
 • pro řízení profilů účtů Prodejce na našich webových stránkách (např. My Hager, MyDiagral) a pro udělení přístupu k těmto profilům;
 • v případě nutnosti, aby to bylo v souladu se zákony a nařízeními, na základě soudního povolení nebo pro vykonávání nebo bránění zákonných práv poboček společnosti Hager;
 • abychom mohli vést naše obchodní aktivity efektivněji a účinněji, nebo pro kontrolu a zlepšování kvality našich produktů a/nebo služeb;
 • pro provedení našeho výzkumu a vývoje s různými partnery společnosti Hager;
 • pro poskytování technického vzdělání a školení pro naše Prodejce;
 • pro zjišťování porušení práv nebo nedodržení zásad společnosti Hager, smluvních dohod, etických listin a kodexů o provádění,včetně případů, kdy je to hlášeno přes naši Etickou linku;
 • pro vytváření bezpečnosti a video dohledu;
 • pro poskytování přístupu k Prodejcům a pro časové záznamy;
 • pro určení místa určitých Prodejců z bezpečnostních důvodů;
 • pro analýzy a měření výkonnosti;
 • pro provádění telefonických záznamů pro účely zajištění kvality;
 • pro online a offline přizpůsobování zákazníkům a provádění profilování.

6. Legitimnost zpracování
Shromažďujeme a zpracováváme osobní údaje, kde je nutné plnit naši smlouvu s vámi (tj. pro řízení našich obchodních vztahů s vámi). V některých případech můžeme potřebovat zpracovat vaše osobní údaje, kde je vyžadováno vyhovění splnění příslušných zákonů. V takovém případě je pro nás zpracování vašich osobních údajů nutné, abychom vyhověli zákonným nebo smluvním požadavkům. Bez vašich osobních údajů nemůžeme spravovat naše vztahy s vámi ani vyhovět příslušným zákonům.

Kde je to vyžadováno příslušným zákonem, požádáme vám o udělení souhlasu před tím, než budeme zpracovávat vaše osobní údaje (např. pro zeměpisné zaměření určitých Prodejců v našich areálech).

Ve všech ostatních případech budeme zpracovávat vaše osobní údaje tehdy, kdy toto zpracování je v našem legitimním zájmu a není potlačeno vašimi zájmy na ochranu osobních údajů nebo základními právy a svobodami (například v souvislosti s našimi obecnými interními obchodními činnostmi).

7. S kým sdílíme vaše osobní údaje
Staráme se o to, abychom umožnili přístup k osobním údajům pouze těm, kteří tento přístup požadují pro provedení jejich úkolů a povinností a třetím stranám, které mají zákonný důvod pro přístup k nim. Kdykoliv umožníme třetím stranám přístup k osobním údajům, zavedeme odpovídající opatření, abychom zajistili, že tyto informace jsou používány v souladu s těmito Zásadami a že je zachována bezpečnost a důvěrnost těchto informací.

7.1 Zveřejňování pobočkám společnosti Hager
Můžeme sdílet vaše osobní údaje s jinými pobočkami společnosti Hager, nebo jim k nim poskytnout přístup, aby se usnadnilo řízení a administrativa účtů našich Prodejců a pro jiné legitimní obchodní účely.

7.2 Zveřejnění poskytovatelům služeb třetích stran
Navíc určité osobní údaje dáváme k dispozici třetím stranám, kteří nám poskytují služby zpracování dat, například v souvislosti s řízením IT platformy nebo podpůrných služeb, infrastruktury a aplikačních služeb, marketingu, analýzou dat atd. Osobní údaje můžeme poskytnout také externím konzultantům, právníkům a poradcům a v souladu s příslušnými zákony na ochranu osobních údajů

7.3 Zveřejnění správním orgánům
Osobní údaje zveřejníme také správním orgánům, jako jsou národní sociální nebo daňové úřady, a to v souladu s příslušnými zákony.

7.4 Zveřejnění jiným třetím stranám
Osobní údaje můžeme zveřejnit také jiným třetím stranám na základě jiných zákonů, včetně:

 • Abychom splnili naše právní povinnosti včetně dodržování zákona tam, kde je to nutné, nařízení nebo smlouvy, nebo abychom reagovali na nařízení soudu, administrativní nebo soudní proces, zahrnující mimo jiné předvolání, vládní audit nebo povolení k domovní prohlídce;
 • Jako reakci na zákonné požadavky veřejných orgánů (včetně národní bezpečnosti nebo důvody prosazování práva);
 • Jako nutnost pro založení, provedení nebo bránění se proti potenciálnímu, hrozícímu nebo skutečnému sporu;
 • Kde je nezbytné chránit základní zájmy jiné osoby;
 • Ve spojení s prodejem, postoupením práva nebo jinými převody veškerých obchodních aktivit nebo jejich části;
 • S vaším souhlasem.

8. Uchovávání, bezpečnost a převedení osobních údajů mimo EU/EEA
Společnost Hager uchovává veškeré osobní údaje na svých vlastních serverech, které jsou umístěny v Evropské unii (EU) a v Evropském hospodářské prostoru (EHP) a mimo ně. Společnost Hager udržuje odpovídající administrativní, technická a fyzická bezpečnostní opatření, která jsou navržená tak, aby napomáhala udržet důvěrnost a integritu osobních údajů a chránila je proti náhodnému nebo nezákonnému zničení, náhodným ztrátám, neautorizované úpravě, zveřejnění nebo přístupu, zneužití a jakékoliv jiné nezákonné formě zpracování osobních údajů v jejich majetku. V souladu se zákony o ochraně osobních údajů a interními předpisy se společnost Hager soustředí na bezpečnost ve všech bodech odpovídající technologické infrastruktury.

Společnost Hager funguje na globální úrovni, a může se stát, že budeme potřebovat převést některé osobní údaje do jiných zemí než těch, ve kterých byly původně vaše osobní údaje shromažďovány. Například pro usnadnění řízení vztahů s prodejci na globální úrovni. Některé tyto země mohou být mimo EU/EEA. V takovém případě společnost Hager zavede odpovídající nebo vhodná bezpečnostní opatření pro zajištění odpovídající úrovně ochrany osobních údajů, které jsou převedeny mimo EU/EEA, jako je podepsání standardních smluvních doložek EU s importérem dat nebo přijetím jiných opatření pro poskytnutí odpovídající úrovně ochrany dat podle zákona EU. Pokud si přejete dostat kopii bezpečnostních opatření, která jsme udělali, kontaktujte nás, prosím, tak, jak je popsáno v části „Kontaktní údaje“ níže.

9. Zachování osobních údajů
Vaše osobní údaje budeme uchovávat tak dlouho, dokud budeme mít s vámi vztah a pak tak dlouho, jak to bude vyžadováno příslušným zákonem. Obecně to znamená, že vaše osobní údaje budou zachovány do té doby, než dojde k ukončení vašeho smluvního vztahu s námi a tak dlouho, dokud budeme mít legitimní potřeby takto konat na základě našich obchodních aktivit. Osobní údaje budou uchovány pro účely přímého marketingu tak dlouho, dokud neodstoupíte ze zasílání marketingové komunikace.

10. Práva na ochranu vašich osobních údajů
Máte následující práva podle příslušných zákonů na ochranu osobních údajů:

 • Právo získat potvrzení, zda vaše osobní údaje byly nebo nebyly zpracovány a pokud ano, pak máte právo na přístup k vašim osobním údajům a získat jejich kopii;
 • Právo na získání opravy nesprávných osobních údajů a doplnění nekompletních osobních údajů;
 • Právo na dosažení vymazání vašich osobních údajů a omezení zpracování vašich osobních údajů v případě určitých zákonných důvodů.
 • Právo vznést námitku proti zpracování vašich osobních údajů na základě vaší konkrétní situace, kdy takové zpracování je nezbytné pro účely legitimních zájmů společnosti Hager, pokud by společnost Hager měla závažné zákonné důvody pro zpracování Vašich osobních údajů;
 • Právo požadovat přenositelnost vašich osobních údajů, kdy zpracování je založeno na vašem souhlasu nebo na smlouvě a zpracování je prováděno automatizovanými prostředky.
 • Právo kdykoliv odvolat souhlas, pokud zpracování vašich osobních údajů je založeno na vašem souhlasu. Odvolání vašeho souhlasu neovlivní ani zákonnost jakéhokoliv zpracování, které provádíme před vaším odvoláním souhlasu, ani to neovlivní zpracování vašich osobních údajů, prováděné v souvislosti s jinými zákonnými důvody zpracování než ke kterému jste dali souhlas.
 • Také máte právo kdykoliv odstoupit z elektronické marketingové komunikace, kterou vám přímo zasíláme. Toto právo můžete uplatnit kliknutím na odkaz „odhlásit se“ nebo „odstoupit“ v marketingové komunikaci, kterou vám zasíláme. Pro odstoupení z jiných forem marketingu (jako např. poštovního marketingového zasílání nebo telemarketingu) nás, prosím, kontaktujte pomocí kontaktních údajů, které jsou uvedeny v části „Kontaktní údaje“ níže.
 • Právo si stěžovat u úřadu pro ochranu osobních údajů na naše shromažďování a používání vašich osobních údajů. Pro více informací kontaktujte, prosím, vaše místní úřady pro ochranu osobních údajů. (Kontaktní údaje na úřady pro ochranu osobních údajů v Evropské ekonomické oblasti, ve Švýcarsku a v určitých zemích mimo Evropu jsou k dispozici zde.)

Pokud si přejete uplatnit jakékoliv právo výše popsané, kontaktujte nás, prosím, tak, jak je popsáno v části „Kontaktní údaje“ níže. Odpovíme na všechny požadavky, které dostaneme od jednotlivců, kteří si přejí uplatnit svá práva na ochranu osobních údajů v souladu s příslušnými zákony o ochraně údajů.

11. Aktualizace těchto Zásad
Tyto Zásady mohou být aktualizovány,aby zohledňovaly nezbytné změny v našich prováděcích předpisech o ochraně osobních údajů. V takových případech vás budeme informovat na našich webových stránkách HagerGroup a uvedeme v horní části těchto Zásad, kdy byla provedena poslední aktualizace. Žádáme vás, abyste pravidelně kontrolovali tyto webové stránky a tím znali nejnovější verzi těchto Zásad.

12. Odkazy
Tyto Zásady mohou být doplněny jinými zásadami a postupy (včetně těch, které vyžadují splnění zákonů o ochraně osobních údajů v různých zemích), které je možné nalézt na našich webových stránkách HagerGroup.

13. Kontaktní údaje
Veškeré otázky nebo požadavky, týkající se těchto Zásad, nebo čehokoliv jiného, posílejte, prosím, e-mailem na vendorprivacy@hagergroup.com.

 

You always want to stay up to date? Then register for our newsletter and decide for yourself which topics we should inform you about.